Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji rodziny wspierającej i rodziny pomocowej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych
ogłasza

wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji:

1/ rodziny wspierającej
2/ rodziny pomocowej

 

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013r. poz.135 z późn. zm.)

 

I. Warunki, które winny być spełnione przez kandydatów na pełnienie funkcji rodziny wspierającej
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

II. Warunki, które winny być spełnione przez kandydatów na pełnienie funkcji rodziny pomocowej
W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, piecza zastępcza może zostać powierzona rodzinie pomocowej, którą może być:

 • rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 • małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposobionej.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat na rodzinę pomocową:

 1. Winien dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 2. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej , oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny.
 4. Nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
 5. Jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 6. Przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.
 8. Posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej lub deklaruje jego uzyskanie.
 9. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Winien posiadać pozytywną opinię organizatora pieczy zastępczej.

Rodzina pomocowa zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, której wytyczne są określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

III. Oferta winna zawierać:

 1. Motywację do pełnienia funkcji rodziny pomocowej lub rodziny wspierającej.
 2. Opis warunków mieszkaniowych w przypadku dysponowania własnym lokalem.
 3. Opis sytuacji rodzinnej.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:„ Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji rodziny wspierającej lub pomocowej".
Oferty można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3 Maja 40 c
87 – 100 Toruń
Sekretariat p. 115 do godz. 15.00

Klub Integracji Społecznej na zajęciach w Lubostroniu

W dniu 23 czerwca uczestnicy Klubu Integracji Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia, wzięli udział w zajęciach "Autentyczny ja" - nauka budowania marki osobistej. Zajęcia obejmowały również informacje z zakresu obowiązków i praw obywatelskich, jak również informacje związane z nowym budżetem partycypacyjnym Gminy Miasta Toruń.


W czasie wolnym od zajęć zorganizowano przejażdżki bryczką po parku oraz zwiedzanie Pałacu w Lubostroniu, w którym odbywały się zajęcia, prowadzone przez psychologa.

Działalność Klubu Integracji Społecznej współfinansowana jest przez Gminę Miasto Toruń ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zajęcia socjoterapeutyczne

W okresie od lutego do czerwca 2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w piątki w godzinach od 16:30 do 18:00 w przyjaznej dla dzieci sali terapeutycznej.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych, grupa dzieci młodszych i starszych.

Każda z grup przygotowała swój własny kontrakt – reguły i zasady panujące na zajęciach:

Reguły grupy starszej: Zasady grupy młodszej:

reg st

zas ml

 

Na zajęciach dzieci miały możliwość nawiązania nowych znajomości, poczucia przynależności do grupy, uczestniczenia w wielu ciekawych zabawach, które dotyczyły między innymi:

- kształtowania otwartości w stosunku do innych osób
- doskonalenia umiejętności słuchania
- wzmacniania poczucia własnej wartości
- budowania pozytywnego obrazu siebie
- pokonania lęku przed wystąpieniem publicznym
- nabycia umiejętności nazywania i wyrażania uczuć
- rozpoznawania własnych emocji oraz emocji innych ludzi
- stworzenia okazji do odreagowania napięć emocjonalnych
- rozwijania koncentracji uwagi
- rozwijania twórczego myślenia
- doskonalenia umiejętności porozumiewania się między ludźmi
- doskonalenia umiejętności odczytywania mowy niewerbalnej

Podczas zajęć dzieci wielokrotnie wykonywały prace plastyczne oraz inne zadania w grupach:

Portret grupy młodszej:

por mlod

 

Portret grupy starszej:

 

por star

 

Praca grupowa – rozpoznajemy uczucia:

 

roz ucz

 

Autografy:

 

autograf

 

Plakat: przyjemne uczucia:

 

przyj ucz

 

Plakat: nieprzyjemne uczucia:

 

nieprz ucz

 

Każde zajęcia zawsze kończyły się podsumowaniem, nazwaniem swoich uczuć i wybraniem najciekawszej zabawy. Dzieci podkreślały że czują się zadowolone, szczęśliwe, że mają dobry nastrój oraz z reguły że wszystkie zabawy podobały im się najbardziej 

Już od września 2014r. zajęcia socjoterapeutyczne będą odbywały się ponownie.
Zapraszamy chętne dzieci aby dołączy do już istniejących grup.

Michayland 2014

 

W czasie trwania imprezy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie informowali osoby zainteresowane o warunkach jakie należy spełnić, aby zostać rodzicem zastępczym.

Promocja rodzicielstwa zastępczego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

prowadzi nabór kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej

 

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu o procedury określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne powiatu.

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 42 szczegółowo określa wymagania, jakie musi spełniać osoba, która chciałaby pełnić funkcję rodziny zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wśród zadań ma organizację szkoleń, kierowanie na szkolenie, a także kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.

 

Kontakt telefoniczny:

Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 56-65-08-746

sekretariat 56-65-08-562

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Festyn Rodzinny Caritas

W trakcie trwania Festynu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie informowali osoby zainteresowane o warunkach jakie należy spełnić, aby zostać rodzicem zastępczym.

 

 Promocja rodzicielstwa zastępczego

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

prowadzi nabór kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej

 

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu o procedury określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne powiatu. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 42 szczegółowo określa wymagania, które musi spełniać osoba, która chciałaby pełnić funkcję rodziny zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wśród zadań ma organizację szkoleń, kierowanie na szkolenie, a także kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.

 

Kontakt telefoniczny:

Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 56-65-08-746

sekretariat 56-65-08-562

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.