Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia dyrektora

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 115/18

ZARZĄDZENIE NR 115/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest świadczenie przez Wykonawcę całodobowych usług opiekuńczych i bytowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), dla osób starszych wymagających wsparcia z powodu wieku lub/i niepełnosprawności w rodzinnych domach pomocy.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 114/18

ZARZĄDZENIE NR 114/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

 


Zarządzenie Nr 113/18

 

ZARZĄDZENIE NR 113/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 112/18

ZARZĄDZENIE NR 112/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 111/18

ZARZĄDZENIE NR 111/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem  jest kompleksowa organizacja  trzydniowego wydarzenia pod nazwą: „Spotkania z kulturą”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,  w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na  lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 110/18

ZARZĄDZENIE NR 110/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest świadczenie usług będących formami wsparcia w postaci indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej dla osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia, w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1.Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 109/18

ZARZĄDZENIE NR 109/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Andrzejki”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne,   Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 108/18

ZARZĄDZENIE NR 108/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15.11.2018 roku w sprawie zmiany zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018 obowiązujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 107/18

ZARZĄDZENIE NR 107/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

pobierz załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 106/18

ZARZĄDZENIE NR 106/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 105/18

ZARZĄDZENIE NR 105/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „DZIAŁAJ LOKALNIE – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 104/18

ZARZĄDZENIE NR 104/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „W rodzinie siła”.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 103/18

ZARZĄDZENIE NR 103/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze pełnego etatu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 102/18

ZARZĄDZENIE NR 102/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych: „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych”. „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1.Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT;

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 101/18

ZARZĄDZENIE NR 101/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Inspektora w Dziale Finansowo – Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze pełnego etatu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 100/18

ZARZĄDZENIE NR 100/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa - realizacja w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 32 000 zestawów obiadowych.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 99/18

ZARZĄDZENIE NR 99/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „DZIAŁAJ LOKALNIE – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 98/18

ZARZĄDZENIE NR 98/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „ W rodzinie siła”.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 97/18

ZARZĄDZENIE NR 97/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów: „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych; „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 96/18

ZARZĄDZENIE NR 96/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem kompleksowa organizacja jednodniowej imprezy (pikniku) pod nazwą: „Sportowy Piknik – zdrowo i bezpiecznie” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 95/18

ZARZĄDZENIE NR 95/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Teatr dla Starówki”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 94/18

ZARZĄDZENIE NR 94/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych: „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych” „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1.Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT;

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 93/18

ZARZĄDZENIE NR 93/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 92/18

ZARZĄDZENIE NR 92/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 91/18

ZARZĄDZENIE NR 91/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 90/18

ZARZĄDZENIE NR 90/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z realizacją projektów unijnych: „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych; „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

(pobierz w formacie pdf)

 


 

Zarządzenie Nr 89/18

ZARZĄDZENIE NR 89/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia corocznej inwentaryzacji sprzętu przekazanego umową przekazania zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego w związku z realizacją zadań wynikających z ww. umowy.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 88/18

ZARZĄDZENIE NR 88/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 października 2018r.w sprawie powołania Komisji ds naboru na Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie "W rodzinie siłą"

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 87/18

ZARZĄDZENIE NR 87/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 października 2018r.w sprawie powołania Komisji ds naboru na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej - animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie "Działaj Lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 86/18

ZARZĄDZENIE NR 86/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 października 2018r.w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 85/18

ZARZĄDZENIE NR 85/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 października 2018r.w sprawie wprowadzenia oznaczenia komórek organizacyjnych dla poszczególnych działów, zespołów i stanowisk Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 84/18

ZARZĄDZENIE NR 84/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest świadczenie usług będących formami wsparcia w postaci: indywidualnych porad prawnych, indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej dla osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia, w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1.Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 83/18

ZARZĄDZENIE NR 83/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 października 2018 r.w sprawie powołania Komisji w celu wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowej na członka komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 82/18

ZARZĄDZENIE NR 82/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług (w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu) w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 81/18

ZARZĄDZENIE NR 81/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i otoczenia tych osób, w związku z realizacją projektu pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 80/18

ZARZĄDZENIE NR 80/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś, euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą "Teatr nad Wisłą" w ramach projektu "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 79/18

ZARZĄDZENIE NR 79/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś, euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja jednodniowej imprezy (pikniku) pod nazwą "Sportowy Piknik- zdrowo i bezpiecznie" w ramach projektu "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 78/18

ZARZĄDZENIE NR 78/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest świadczenie usług wsparcia w ramach projektu „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 77/18

ZARZĄDZENIE NR 77/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko pomocnicze Psychologa w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 76/18

ZARZĄDZENIE NR 76/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług (w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu) w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w okresie od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 75/18

ZARZĄDZENIE NR 75/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa - realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. dziesięciu ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy na Podgórzu, w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, który współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 74/18

ZARZĄDZENIE NR 74/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tys. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z realizacją projektów unijnych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 73/18

ZARZĄDZENIE NR 73/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja imprezy pod nazwą: „Sportowy Piknik Wakacyjny – zdrowo i bezpiecznie nie tylko w wakacje”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 72/18

ZARZĄDZENIE NR 72/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Teatr nad Wisłą” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. .

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 71/18

ZARZĄDZENIE NR 71/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Bydgoskie zdrowiem stoi", w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 70/18

ZARZĄDZENIE NR 70/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja imprezy pod nazwą: „Sportowy Piknik
Wakacyjny – zdrowo i bezpiecznie nie tylko w wakacje”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 69/18

ZARZĄDZENIE NR 69/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Teatr nad
Wisłą” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 68/18

ZARZĄDZENIE NR 68/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa realizacja wydarzenia pod nazwą: „Bydgoskie zdrowiem stoi”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 67/18

ZARZĄDZENIE NR 67/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych - warsztatów psychoedukacyjnych - w związku z realizacją zadania „Wsparcie specjalistyczne – Program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 85 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 66/18

ZARZĄDZENIE NR 66/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzanie konsultacji lekarskich z osobami doświadczającymi przemocy w szczególności z kobietami w ciąży oraz wystawianie zaświadczeń o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie w związku z realizacją zadań: „Wsparcie specjalistyczne – program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” oraz „O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla początkujących rodziców – Nie dla klapsa!” w wymiarze 22 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 65/18

ZARZĄDZENIE NR 65/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzenie form wsparcia (usługi szkoleniowej) w postaci cyklu superwizji dla 52 pracowników socjalnych z trzech Rejonów Pomocy Środowiskowej nr 1, 3 i 4, w związku z realizacją projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 64/18

ZARZĄDZENIE NR 64/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzanie konsultacji przez lekarza psychiatrę w związku z realizacją zadań: „Wsparcie specjalistyczne – program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” oraz „O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla początkujących rodziców – Nie dla klapsa!” w wymiarze 66 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 63/18

ZARZĄDZENIE NR 63/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Konsultant – koordynator merytoryczny Toruńskiego Klubu dla Rodzin w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „ W rodzinie siła”.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 62/18

ZARZĄDZENIE NR 62/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „ W rodzinie siła”.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 61/18

ZARZĄDZENIE NR 61/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 60/18

ZARZĄDZENIE NR 60/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na dwa stanowiska Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 59/18

ZARZĄDZENIE NR 59/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Pedagoga – Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 58/18

ZARZĄDZENIE NR 58/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzenie form wsparcia (usługi szkoleniowej) w postaci cyklu superwizji dla 52 pracowników socjalnych z trzech Rejonów Pomocy Środowiskowej nr 1, 3 i 4, w związku z realizacją projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 57/18

ZARZĄDZENIE NR 57/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyboru Inicjatyw Lokalnych w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne..

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 56/18

ZARZĄDZENIE NR 56/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych - warsztatów psychoedukacyjnych - w związku z realizacją zadania „Wsparcie specjalistyczne – Program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 85 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 55/18

ZARZĄDZENIE NR 55/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzenie psychoterapeutycznych zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, w związku z realizacją zadania „Wsparcie specjalistyczne – Program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 230 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 54/18

ZARZĄDZENIE NR 54/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzanie konsultacji lekarskich z osobami doświadczającymi przemocy w szczególności z kobietami w ciąży oraz wystawianie zaświadczeń o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie w związku z realizacją zadań: „Wsparcie specjalistyczne – program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” oraz „O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla początkujących rodziców – Nie dla klapsa!” w wymiarze 22 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 53/18

ZARZĄDZENIE NR 53/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, w związku z realizacją zadania „Wsparcie specjalistyczne – Program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 155 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 52/18

ZARZĄDZENIE NR 52/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzanie konsultacji przez lekarza psychiatrę w związku z realizacją zadań: „Wsparcie specjalistyczne – program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” oraz „O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla początkujących rodziców – Nie dla klapsa!” w wymiarze 66 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 51/18

ZARZĄDZENIE NR 51/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług (w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu) w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w okresie od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r..

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 50/18

ZARZĄDZENIE NR 50/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 49/18

ZARZĄDZENIE NR 49/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa polegająca na świadczeniu przez psychologa.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 48/18

ZARZĄDZENIE NR 48/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 czerwca 2018 r.w sprawie powołania komisji socjalnej.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 47/18

ZARZĄDZENIE NR 47/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 46/18

ZARZĄDZENIE NR 46/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 czerwca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury obiegu dokumentów w Rejonach Pomocy Środowiskowej nr I,III i IV Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 45/18

ZARZĄDZENIE NR 45/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zasad sporządzania i wysyłania pism przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 44/18

ZARZĄDZENIE NR 44/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja jednodniowej imprezy (pikniku) pod nazwą: „Dzień Rodziny”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 43/18

ZARZĄDZENIE NR 43/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest wykonywanie czynności przez psychologa.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 42/18

ZARZĄDZENIE NR 42/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień w związku z realizacją zadania ”Wsparcie dla osób uzależnionych – psychoedukacyjne wsparcie i terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych” w wymiarze 520 godzin w roku 2018.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 41/18

ZARZĄDZENIE NR 41/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 40/18

ZARZĄDZENIE NR 40/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

(załącznik 1)

(załącznik 2)

Zarządzenie Nr 39/18

ZARZĄDZENIE NR 39/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

(pobierz w formacie pdf)

(załącznik 1)

(załącznik 2)

(załącznik 3)

(załącznik 4)

(załącznik 5)

Zarządzenie Nr 35/18

ZARZĄDZENIE NR 35/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja jednodniowej imprezy (pikniku) pod nazwą: „Biesiada pełna atrakcji”, w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 34/18

ZARZĄDZENIE NR 34/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest realizacja kursów językowych dla uczestników projektu „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 33/18

ZARZĄDZENIE NR 33/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum" realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 32/18

ZARZĄDZENIE NR 32/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizacja na terenie kraju - w roku 2018 - wypoczynku letniego dla 200 dzieci z rodzin, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 31/18

ZARZĄDZENIE NR 31/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez psychoterapeutę uzależnień w związku z realizacją zadania ”Wsparcie dla osób uzależnionych – psychoedukacyjne wsparcie i terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych” w wymiarze 520 godzin w roku 2018.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 30/18

ZARZĄDZENIE NR 30/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez lekarza psychiatrę.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 29/18

ZARZĄDZENIE NR 29/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez psychologa i pedagoga.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 28/18

ZARZĄDZENIE NR 28/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa polegająca na świadczeniu usług psychologicznych w związku z realizacją zadania „ O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla poczatkujących rodziców oraz świadczenie usług psychologicznych w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 27/18

ZARZĄDZENIE NR 27/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko pomocnicze Konsultanta - Koordynatora pomocy w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego ½ etatu w Projekcie „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 26/18

ZARZĄDZENIE NR 26/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 marca 2018roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na dwa wolne stanowiska Psychologa w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 25/18

ZARZĄDZENIE NR 25/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest organizacja 21 spotkań edukacyjnych dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych do 14 dzieci, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 24/18

ZARZĄDZENIE NR 24/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń oraz zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

(załącznik 1)

(załącznik 2)

Zarządzenie Nr 23/18

ZARZĄDZENIE NR 23/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest realizacja warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i otoczenia tych osób, w ramach projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 22/18

ZARZĄDZENIE NR 22/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu unijnego „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 21/18

ZARZĄDZENIE NR 21/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych:

„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1.Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT;

„Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych;.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 20/18

ZARZĄDZENIE NR 20/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych:

„Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych; „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2

Rozwój usług społecznych; „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 19/18

ZARZĄDZENIE NR 19/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

(pobierz w formacie pdf)

(załącznik 1)

(załącznik 2)

(załącznik 3)

(załącznik 4)

Zarządzenie Nr 18/18

ZARZĄDZENIE NR 18/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest realizacja szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu pn. „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze..

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 17/18

ZARZĄDZENIE NR 17/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury współpracy pomiędzy wyodrębnionymi w Rejonach Pomocy Środowiskowej nr I, III i IV stanowiskami i zespołami w zakresie obsługi klienta, procedury przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku okresowego oraz wprowadzenia procedury kierowania osób do domów pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik: Procedury

Zarządzenie Nr 16/18

ZARZĄDZENIE NR 16/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji socjalnej.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 15/18

ZARZĄDZENIE NR 15/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 14/18

ZARZĄDZENIE NR 14/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika zespołu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 13/18

ZARZĄDZENIE NR 13 /18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Załącznik: Regulamin premiowania dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Zarządzenie Nr 12/18

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Załącznik: WYKAZ PRAC uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

Zarządzenie Nr 11/18

ZARZĄDZENIE NR 11/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja w roku 2018 zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2018 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Teraz MY!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 10/18

ZARZĄDZENIE NR 10/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna;

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 9/18

ZARZĄDZENIE NR 9/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 8/18

ZARZĄDZENIE NR 8/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od 13 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 7/18

ZARZĄDZENIE NR 7/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa - realizacja w roku 2018 zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Teraz MY!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 6/18

ZARZĄDZENIE NR 6/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach umowy zlecenia.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 5/18

ZARZĄDZENIE NR 5/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na animatora osiedlowego w ramach umowy zlecenia w związku z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Torunia pn. ”Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego”.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 4/18

ZARZĄDZENIE NR 4/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum" realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 3/18

ZARZĄDZENIE NR 3/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 2/18

ZARZĄDZENIE NR 2/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 1/18

ZARZĄDZENIE NR 1/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 84/17

ZARZĄDZENIE NR 84/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia standardu usług socjalnych i realizacji pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

 


Zarządzenie Nr 83/17

 

ZARZĄDZENIE NR 83/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2017 roku przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 82/17

ZARZĄDZENIE NR 82/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Pedagoga – Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Teraz MY” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1.Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 81/17

ZARZĄDZENIE NR 81/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant - Koordynator pomocy w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego ½ etatu w Projekcie „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 80/17

ZARZĄDZENIE NR 80/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1.Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 79/17

ZARZĄDZENIE NR 79/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Pedagoga – Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1.Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 76/17

ZARZĄDZENIE NR 76 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018r.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 75/17

ZARZĄDZENIE NR 75 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 74/17

ZARZĄDZENIE NR 74 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa - realizacja w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 73/17

ZARZĄDZENIE NR 73 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

(Załącznik nr 1 w formacie pdf)

(Załącznik nr 2 w formacie pdf)

(Załącznik nr 3 w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 72/17

ZARZĄDZENIE NR 72 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 71/17

ZARZĄDZENIE NR 71 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 70/17

ZARZĄDZENIE NR 70/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 w ramach realizacji projektów: „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 69/17

ZARZĄDZENIE NR 69/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja pięciu fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem, w związku z realizacją projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 68/17

ZARZĄDZENIE NR 68/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby mieszkania chronionego przy ul. Wola Zamkowa w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 67/17

ZARZĄDZENIE NR 67/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja pięciu fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem, w związku z realizacją projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 66/17

ZARZĄDZENIE NR 66/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na 3 wolne stanowiska pomocnicze Aspirant pracy socjalnej – Animator lokalny w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1.Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 65/17

ZARZĄDZENIE NR 65/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant - Koordynator pomocy w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego ½ etatu w Projekcie „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 64/17

ZARZĄDZENIE NR 64 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowej na członka komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/17

ZARZĄDZENIE NR 63/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej pn.: „Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej. Teoria, stan badań i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy”.

(pobierz w formacie pdf)

 


 

Zarządzenie Nr 62/17

ZARZĄDZENIE NR 62/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. monitorowania trudnej sytuacji rodziny zamieszkującej na terenie Podgórza.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 61/17

ZARZĄDZENIE NR 61 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 60/17

ZARZĄDZENIE NR 60/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant - Koordynator merytoryczny w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w części współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 59/17

ZARZĄDZENIE NR 59/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia  30 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 58/17

ZARZĄDZENIE NR 58/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

(pobierz w formacie pdf)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 57/17

ZARZĄDZENIE NR 57/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

(pobierz w formacie pdf)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 56/17

ZARZĄDZENIE NR 56/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 10 października 2017r.w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia metodycznego w formie warsztatowej dla ok.80 pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej oraz starszych pracowników pracy socjalnej, pracujących w terenie z zakresu metodyki pracy socjalnej, w szczególności pracy z indywidualnym przypadkiem, z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi pracy socjalnej m.in.: praca socjalna z indywidualnym przypadkiem (analiza sytuacji, studium przypadku, praca z przypadkiem), etapy pracy, rozmowa motywująca, elementy TSR, kontrakt socjalny.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 55/17

ZARZĄDZENIE NR 55/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik zespołu - Koordynator projektu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2.Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 54/17

ZARZĄDZENIE NR 54/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant - Koordynator merytoryczny w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w części współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 53/17

ZARZĄDZENIE NR 53/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant - Koordynator merytoryczny Klubu Samopomocy w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo” Działanie 9.1 „Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT” Poddziałanie 9.1.2„Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT”.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 52/17

ZARZĄDZENIE NR 52/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 września 2017 rokuw sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 51/17

ZARZĄDZENIE NR 51/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 50/17

ZARZĄDZENIE NR 50/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 49/17

ZARZĄDZENIE NR 49/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na animatora osiedlowego w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 48/17

ZARZĄDZENIE NR 48/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 września 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług będących formami wsparcia w postaci: indywidualnych porad prawnych, indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej dla osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia, w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 47/17

ZARZĄDZENIE NR 47/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących przyznania pomocy w formie zasiłku celowego, zasiłku stałego, specjalnego zasiłku celowego i zasiłku okresowego oraz wprowadzenia procedury kierowania osób do domów pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

(Załącznik nr 1 w formacie pdf)

(Załącznik nr 2 w formacie pdf)

(Załącznik nr 3 w formacie pdf)

(Załącznik nr 4 w formacie pdf)

(Załącznik nr 5 w formacie pdf)

(Załącznik nr 6 w formacie pdf)

(Załącznik nr 7 w formacie pdf)

(Załącznik nr 8 w formacie pdf)

(Załącznik nr 9 w formacie pdf)

(Załącznik nr 10 w formacie pdf)

(Załącznik nr 11 w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 46/17

ZARZĄDZENIE NR 46/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady organizowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

(pobierz w formacie pdf)
(Załącznik nr 1 w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 45/17

ZARZĄDZENIE NR 45/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 września 2017 roku w sprawie dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 44/17

ZARZĄDZENIE NR 44/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu sporządzania i przekazywania sprawozdań z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 43/17

ZARZĄDZENIE NR 43/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia oznaczenia komórek organizacyjnych dla poszczególnych działów, zespołów i stanowisk Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 42/17

ZARZĄDZENIE NR 42/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy zlecenia w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 41/17

ZARZĄDZENIE NR 41/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na stanowisko asystenta rodziny w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 40/17

ZARZĄDZENIE NR 40/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 sierpnia 2017 rokuw sprawie powołania Zespołu Oceniającego w otwartym naborze partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń, reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu dla wspólnej realizacji projektu pn. „W rodzinie siła!”, w ramach działania 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 39/17

ZARZĄDZENIE NR 39/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Rubinkowie, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 38/17

ZARZĄDZENIE NR 38/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 37/17

ZARZĄDZENIE NR 36/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – Animatora czasu wolnego w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu w Projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie: 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 36/17

ZARZĄDZENIE NR 36/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 03 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy zlecenia w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 35/17

ZARZĄDZENIE NR 35/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 03 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na animatora osiedlowego w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 34/17

ZARZĄDZENIE NR 34/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 03 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Konsultanta – Koordynatora projektu w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Aktywni na rynku pracy Działanie : Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie: Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 33/17

ZARZĄDZENIE NR 33/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 32/17

ZARZĄDZENIE NR 32/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 31/17

ZARZĄDZENIE NR 31/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług będących formami wsparcia w postaci: indywidualnych porad prawnych, indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej dla osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia, w ramach projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 30/17

ZARZĄDZENIE NR 30/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy zlecenia Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 29/17

 

ZARZĄDZENIE NR 29/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na animatora osiedlowego w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 28/17

ZARZĄDZENIE NR 28/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z realizacją projektów ,,Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych oraz ,,Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPR w Toruniu” realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

(pobierz w formacie pdf)

 


Zarządzenie Nr 27/17

 

ZARZĄDZENIE NR 27/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia  w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

 


Zarządzenie Nr 26/17

 

ZARZĄDZENIE NR 26/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

 


Zarządzenie Nr 25/17

 

ZARZĄDZENIE NR 25/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia rzecznika prasowego do wyłącznego kontaktowania się z mediami oraz przypomnienia pracownikom zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu o obowiązujących przepisach wewnętrznych.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 24/17

ZARZĄDZENIE NR 24/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na animatora osiedlowego w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 23/17

ZARZĄDZENIE NR 23/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektora w wymiarze pełnego etatu w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 22/17

ZARZĄDZENIE NR 22/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscylinarnego i grup roboczych (do 25 osób).

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 21/17

ZARZĄDZENIE NR 21/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 20/17

ZARZĄDZENIE NR 20/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. monitorowania trudnej sytuacji rodziny zamieszkującej na terenie Podgórza..

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 19/17

ZARZĄDZENIE NR 19/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 18/17

ZARZĄDZENIE NR 18/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację na terenie kraju – w roku 2017 – wypoczynku letniego dla 220 dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 17/17

ZARZĄDZENIE NR 17/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia oznaczenia komórek organizacyjnych dla poszczególnych działów, zespołów i stanowisk Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 16/17

ZARZĄDZENIE NR 16/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 15/17

ZARZĄDZENIE NR 15/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 14/17


ZARZĄDZENIE NR 14/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na animatora osiedlowego w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 13/17


ZARZĄDZENIE NR 13/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Konsultanta – Specjalistę ds. rozliczeń w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Aktywni na rynku pracy Działanie : Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie: Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 12/17

ZARZĄDZENIE NR 12/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)
(Załącznik nr 1 w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 11/17

 

ZARZĄDZENIE NR 11/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „ Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu”, aplikującego w ramach Osi priorytetowej 6.Solidarne społeczeństwa i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną, Schemat : inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 10/17

 

ZARZĄDZENIE NR 10/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 kwietnia 2017 w sprawie przeprowadzenia szkolenia okresowego dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

(pobierz w formacie pdf)
(Załącznik nr 1 w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 9/17

 

ZARZĄDZENIE NR 9/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu na stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Finansowo – Księgowym w wymiarze pełnego etatu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 8/17

 

ZARZĄDZENIE NR 8/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na stanowisko asystenta rodziny i psychologa w ramach umów cywilnoprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 7/17

 

ZARZĄDZENIE NR 7/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Kwalifikującego do oceny zasadności skierowań mieszkańców miasta Torunia do domów pomocy społecznej i zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zespołu Kwalifikującego.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 6/17

 

ZARZĄDZENIE NR 6/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli i oceny realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej zleconych przez Gminę Miasta Torunia.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 5/17

ZARZĄDZENIE NR 5/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 osób z ich otoczenia, w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Podziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 4/17

ZARZĄDZENIE NR 4/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na dwóch animatorów osiedlowych w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 3/17

ZARZĄDZENIE NR 3/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Oceniającego w otwartym naborze partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń, reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu dla wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Podziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 2/17

ZARZĄDZENIE NR 2/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 1/17

ZARZĄDZENIE NR 1/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Oceniającego w otwartym naborze partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń, reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu dla wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Podziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 52/16

ZARZĄDZENIE NR 52/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2016 roku uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wydzielenia ze struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu Pionu Świadczeń Socjalnych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 51/16

ZARZĄDZENIE NR 51/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2016 roku uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu 500 +.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 50/16

ZARZĄDZENIE NR 50/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaczenia komórek organizacyjnych dla poszczególnych działów, zespołów i stanowisk Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 49/16

ZARZĄDZENIE NR 49/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa –- realizacja w roku 2017/2018 zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy na Podgórzu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 48/16

ZARZĄDZENIE NR 48/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na dwóch asystentów rodziny w ramach umów cywilnoprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 47/16

ZARZĄDZENIE NR 47/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na dwóch animatorów osiedlowych w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 46/16

ZARZĄDZENIE NR 46/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 45/16

ZARZĄDZENIE NR 45/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru wewnętrznego na stanowisko Podinspektora w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w wymiarze ½ etatu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 44/16

ZARZĄDZENIE NR 44/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 43/16

ZARZĄDZENIE NR 43/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), której wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, której przedmiotem jest usługa polegająca na świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 42/16

ZARZĄDZENIE NR 42/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 41/16

ZARZĄDZENIE NR 41/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa - realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 40/16

ZARZĄDZENIE NR 40/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności naboru ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu na wolne stanowiska pomocnicze Aspiranta pracy socjalnej – animatora oraz Pedagoga – terapeuty w Klubie Samopomocy w wymiarze ¾ etatu w Projekcie „ Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 201-2020, Oś priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

 

Zarządzenie Nr 39/16

ZARZĄDZENIE NR 39/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 38/16

ZARZĄDZENIE NR 38/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności naboru ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu na wolne stanowiska pomocnicze Aspiranta pracy socjalnej – animatora oraz Pedagoga – terapeuty w Klubie Samopomocy w wymiarze ¾ etatu w Projekcie „ Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 201-2020, Oś priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 37/16

ZARZĄDZENIE NR 37/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania  Komisji przetargowej w postępowaniu poniżej 30 tyś euro, którego przedmiotem jest wykonanie Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „ Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo – wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu”, aplikującego w ramach  Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczna, Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 36/16

ZARZĄDZENIE NR 36/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania  Komisji przetargowej w postępowaniu poniżej 30 tyś euro, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego  dla nowo tworzonej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Toruń – Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 35/16

ZARZĄDZENIE NR 35/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania  Komisji przetargowej w postępowaniu poniżej 30 tyś euro, którego przedmiotem jest dostawa oprogramowania dla nowo tworzonej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Toruń – Toruńskiego Centrum Świadczeń rodzinie.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 34/16

ZARZĄDZENIE NR 34/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania  Komisji do przeprowadzania czynności naboru wewnętrznego na stanowisko Głównego Księgowego w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 33/16

ZARZĄDZENIE NR 33/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 32/16

ZARZĄDZENIE NR 32/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Konsultant – Koordynator merytoryczny Klubu Samopomocy w Projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020” Oś Priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 31/16

ZARZĄDZENIE NR 31/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 30/16

ZARZĄDZENIE NR 30/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zabezpieczenia dokumentacji służbowej, pieczęci oraz sprzętu komputerowego – laptopów oraz utrzymania w czystości i porządku stanowiska pracy.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 29/16

ZARZĄDZENIE NR 29/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. udzielania pomocy i wsparcia oraz dalszego planu działania rodzinie zamieszkującej na terenie Bydgoskiego Przedmieścia.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 28/16

ZARZĄDZENIE NR 28/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 września 2016 r.w sprawie wprowadzenia oznaczenia komórek organizacyjnych dla poszczególnych działów, zespołów i stanowisk Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 27/16

ZARZĄDZENIE NR 27/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany zasad przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 26/16

ZARZĄDZENIE NR 26/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)
(Załącznik nr 1 w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 25/16

ZARZĄDZENIE NR 25/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na animatora osiedlowego w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

 

Zarządzenie Nr 24/16

ZARZĄDZENIE NR 24/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 września 2016 r. w sprawie powołania komisji socjalnej

(pobierz w formacie pdf)

 

Zarządzenie Nr 23/16

ZARZĄDZENIE NR 23/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

 

Zarządzenie Nr 22/16

ZARZĄDZENIE NR 22/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

 

Zarządzenie Nr 21/16

ZARZĄDZENIE NR 21/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i dwóch asystentów rodziny w ramach umów cywilnoprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 20/16

ZARZĄDZENIE NR 20/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powołania  Komisji do przeprowadzania czynności naboru na stanowisko asystenta rodziny i psychologa w ramach umów cywilnoprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 19/16

ZARZĄDZENIE NR 19/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. udzielania pomocy i wsparcia Panu Mariuszowi Niewiadomskiemu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 18/16

ZARZĄDZENIE NR 18/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wydzielenia ze struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu Pionu Świadczeń Socjalnych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 17/16

ZARZĄDZENIE NR 17/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 16/16

ZARZĄDZENIE NR 16/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” , którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 15/16

ZARZĄDZENIE NR 15/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych i bytowych dla 12 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 14/16

ZARZĄDZENIE NR 14/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)
(Załącznik nr 1 w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 13/16

ZARZĄDZENIE NR 13/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji socjalnej.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 12/16

ZARZĄDZENIE NR 12/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

(Załącznik nr 1 w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 11/16

ZARZĄDZENIE NR 11/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na stanowisko urzędnicze Informatyka w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 10/16

ZARZĄDZENIE NR 10/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Świadczeń Alimentacyjnych oraz cztery stanowiska Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 9/16

ZARZĄDZENIE NR 9/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na 13 stanowisk urzędniczych Podinspektora w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 8/16

ZARZĄDZENIE NR 8/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

(Załącznik nr 1 w formacie pdf)

(Załącznik nr 2 w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 7/16

ZARZĄDZENIE NR 7/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 6/16

ZARZĄDZENIE NR 6/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 5/16

ZARZĄDZENIE NR 5/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do przeprowadzania czynności naboru na pomocnicze stanowisko – Pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 4/16

ZARZĄDZENIE NR 4/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu 500 +

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 3/16

ZARZĄDZENIE NR 3/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz zasad przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 2/16

ZARZĄDZENIE NR 2/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.>

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 1/16

ZARZĄDZENIE NR 1/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Oceniającego w otwartym naborze partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, Podziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 25/15

ZARZĄDZENIE NR 25/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących zabezpieczania dokumentów projektowych finansowanych ze środków unijnych w latach 2014 – 2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 24/15

ZARZĄDZENIE NR 24/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

(załącznik w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 23/15

ZARZĄDZENIE NR 23/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zakładowego planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 22/15

ZARZĄDZENIE NR 22/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 grudnia 2015 r.zmieniające zarządzenia w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. .

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 21/15

ZARZĄDZENIE NR 21/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 20/15

ZARZĄDZENIE NR 20/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

(Załącznik nr 1 w formacie pdf)

(Załącznik nr 2 w formacie pdf)

(Załącznik nr 3 w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 19/15

ZARZĄDZENIE NR 19/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 18/15

ZARZĄDZENIE NR 18/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 17/15

ZARZĄDZENIE NR 17/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności naboru na pomocnicze stanowisko – Pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 16/15

ZARZĄDZENIE NR 16/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU
z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora ds. usług społecznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu .

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 15/15

ZARZĄDZENIE NR 15/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 14/15

ZARZĄDZENIE NR 14/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora ds. usług społecznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 13/15

ZARZĄDZENIE NR 13/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 października 2015 roku w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Zarządzenie Nr 12/15

ZARZĄDZENIE NR 12/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 06 października 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2015rj w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 11/15

ZARZĄDZENIE NR 11/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 września 2015 r. w sprawie w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 10/15

ZARZĄDZENIE NR 10/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 września 2015 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności naboru na stanowisko urzędnicze radcy prawnego w wymiarze 1/2 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 9/15

ZARZĄDZENIE NR 9/15 p.o. DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 8/15

ZARZĄDZENIE NR 8/15 p.o. DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 7/15

ZARZĄDZENIE NR 7/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1 i 4 do zarządzenia nr 7/2015 (pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7/2015 (pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 6/15

ZARZĄDZENIE NR 6 /15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego w roku 2015 przez Gminę Miasta Toruń

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 5/15

ZARZĄDZENIE NR 4/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu sierpniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 4/15

ZARZĄDZENIE NR 4/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie uchyleń zarządzeń Dyrektora.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 3/15

ZARZĄDZENIE NR 3/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zakładowego planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 2/15

ZARZĄDZENIE NR 2/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad korzystania z okresowych biletów na przejazdy komunikacją miejską dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu wykonujących obowiązki służbowe poza siedzibą pracodawcy (w rejonie).

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 1/15

ZARZĄDZENIE NR 1/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 11/14

ZARZĄDZENIE NR 11/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 10/14

ZARZĄDZENIE NR 10/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 09/14

ZARZĄDZENIE NR 09/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie zamówienia(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 2 - Protokół zamówienia publicznego (pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 08/14

ZARZĄDZENIE NR 08/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu rocznego dotyczącego realizacji w 2014 roku „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2014 – 2020”

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie za rok 2014

Cel strategiczny nr 1 (pobierz w formacie pdf)

Cel strategiczny nr 2 (pobierz w formacie pdf)

Cel strategiczny nr 3 (pobierz w formacie pdf)

Cel strategiczny nr 4 (pobierz w formacie pdf)

 

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie za rok 2015

Cel strategiczny nr 1 (pobierz w formacie pdf)

Cel strategiczny nr 2 (pobierz w formacie pdf)

Cel strategiczny nr 3 (pobierz w formacie pdf)

Cel strategiczny nr 4 (pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 07/14

ZARZĄDZENIE NR 07/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik do Zarządzenia nr 07/14 - Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 06/14

ZARZĄDZENIE NR 06/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Gminę Miasta Toruń w roku 2014

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 05/14

ZARZĄDZENIE NR 05/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji i procedur alarmowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 04/14

ZARZĄDZENIE NR 04/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w razie podejrzenia zakażenia wirusem HIV oraz w sytuacjach ugryzienia przez psa lub inne zwierzę w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 03/14

ZARZĄDZENIE NR 03/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę praz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w związku z realizacją w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu Projektu "Schematom STOP, Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 02/14

ZARZĄDZENIE NR 02/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w sprawie ustalenia stanowisk , zasad przyznawania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży, norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 01/14

ZARZĄDZENIE NR 01/14 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2014 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 17/13

ZARZĄDZENIE NR 17/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 16/13

ZARZĄDZENIE NR 16/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Zakładowej Komisji Socjalnej.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 15/13

ZARZĄDZENIE NR 15/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury obiegu dokumentów w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1 do zarządzenia br 15/2013

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 14/13

ZARZĄDZENIE NR 14/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 13/13

ZARZĄDZENIE NR 13/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 12/13

ZARZĄDZENIE NR 12/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik Instrukcja inwentaryzacyjna

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 11/13

ZARZĄDZENIE NR 11/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających w Województwie Kujawsko-Pomorskim, nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

 

Zarządzenie Nr 10/13

ZARZĄDZENIE NR 10/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 9/13

ZARZĄDZENIE NR 09/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 07 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad  dotyczących zabezpieczenia  dokumentów projektowych  finansowanych ze środków unijnych w latach 2007-1013 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 8/13

ZARZĄDZENIE NR 08/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian  do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 7/13

ZARZĄDZENIE NR 07/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1. ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU POMOCNICZYM

(pobierz w formacie pdf)

Załacznik nr 2. ARKUSZ SAMOOCENY.

(pobierz w formacie pdf)

(pobierz w formacie doc)

Załacznik nr 3. WZÓR ODWOŁANIA.

(pobierz w formacie doc)

Załacznik nr 4. ROZSTRZYGNIĘCIE ODWOŁANIA OD OCENY OKRESOWEJ

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 6/13

ZARZĄDZENIE NR 06/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1. ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU URZĘDNICZYM.

(pobierz w formacie pdf)

Załacznik nr 2. ARKUSZ SAMOOCENY.

(pobierz w formacie pdf)

(pobierz w formacie doc)

Załacznik nr 3. Anonimowa ankieta.

(pobierz w formacie pdf)

Załacznik nr 4. WZÓR ODWOŁANIA.

(pobierz w formacie doc)

Załacznik nr 5. ROZSTRZYGNIĘCIE ODWOŁANIA OD OCENY OKRESOWEJ

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 5/13

ZARZĄDZENIE NR 05/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” realizowanego przez Gminę Miasta Toruń w roku 2013.

(pobierz w formacie pdf)

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Gminę Miasta Toruń w roku 2013.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1 - Moduły, obszary wsparcia i zadania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – rok 2013

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 2 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU (punktowy system oceny wniosku) /strong>

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 4/13

ZARZĄDZENIE NR 04/13 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1 - Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 2 - Wniosek o rozpoczęcie naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 3 - Ogłoszenie o naborze

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 4 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 5 - Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 6 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 3/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU dotyczącego okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA SOCJALANEGO/p>

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 2/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu .

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 1/13 z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie powołanie Zespołu Spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji Kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 16/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad samooceny kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 15/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 14/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenie Polityki zarządzania ryzykiem w Miejskim Ośrodku Pomocy w Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - CENTRALNY REJESTR RYZYK

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 13/12 z dnia 30 listopada 2012 r. r.w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 12/12z dnia 10 października 2012 r.w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 11/12 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Gminę Miasta Toruń.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - Szczegółowy opis obszarów wsparcia.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ”AKTYWNY SAMORZĄD” REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 10/12 z dnia 8 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 3/03 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 9/12 zz dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie Zakładowego planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2012 - PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 8/12 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, zwanym dalej Ośrodkiem.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - ZAPYTANIE OFERTOWE

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - OFERTA

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - Protokół odbioru

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 6/12 z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 10/01 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu z dnia 11 czerwca 2001 roku w sprawie ustalenia warunków wynagrodzenia za pracę pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu..

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - Wykaz stanowisk, zaszeregowań, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych pracownikówk

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 5/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik - INSTRUKCJA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 4/12 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 3/03 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 3/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zabezpieczenia dokumentacji służbowej, pieczęci oraz sprzętu komputerowego – laptopów oraz utrzymania w czystości i porządku stanowiska pracy.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 2/12 z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie powołanie Zespołu Spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji Rodzinnego Domu8 Dziecka przy ul. Rzepakowej 1/3 w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 1/12 z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie powołanie Zespołu Spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji Kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 11/11 z dnia 22 listopada 2011 r. w w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy lub usługi udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik do zarządzenia

(pobierz w formacie doc)

Zarządzenie Nr 10/11 z dnia 6 wrzesnia 2011 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych w Miejskim Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie doc)

Załącznik do zarządzenia

(pobierz w formacie doc)

Zarządzenie Nr 9/11 z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie.pdf)

Załącznik - KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 8/11 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie.pdf)

Załącznik - Arkusz oceny pracowniczej

(pobierz w formacie doc)

Zarządzenie Nr 7/11 z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie.pdf)

Zarządzenie Nr 6/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Kodeksu Etyki Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie.jpg)

Zarządzenie Nr 5/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania systemu pracy zmianowej

(pobierz w formacie.jpg)

Zarządzenie Nr 4/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania kryteriów oceny pracownika socjalnego

(pobierz w formacie.ipg)

Zarządzenie Nr 3/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji w celu dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne

(pobierz w formacie.ipg)

Zarządzenie Nr 2/11 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie .pdf)

Zarządzenie Nr 1/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji Kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie .jpg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony: piątek, 07 grudnia 2018 06:55  
Statystyki:
Kto jest online: