Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Email Drukuj PDF

OA.2611.29.2018 - zamówienie na usługę - realizację w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Toruniu w ilości 32 000 zestawów obiadowych

OA.2611.28.2018 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

OA.2611.27.2018 - dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby MOPR w Toruniu

OA.2611.26.2018 - usługa polegająca na świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych wymagających wsparcia z powodu wieku lub/i niepełnosprawności w rodzinnych domach pomocy

SP.US.2611.11.2018 realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT”, współfinansowanego z EFS w ramach RPO WK-P

SP.US.2611.10.2018 świadczenie usług wsparcia: indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia, „Rozwój usług opiekuńczych w GMT"EFS RPO WK-P Poddziałanie9.1.2

SP.2611.23.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych POWER

SP.2611.22.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych RPO

OA.2611.25.2018 - realizacja w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów MOPR

SP.2611.21.2018 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

OA.2611.24.2018 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka

OA.2611.23.2018 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

SP.2611.20.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

SP.2611.19.2018 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektu EFS POWER

OA.2611.22.2018 - szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

SP.2611.18.2018 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

OA.2611.21.2018 - Świadczenie usług przez psychologa

SP.US.2611.9.2018 świadczenie usług wsparcia: indywidualnych porad prawnych, indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia, „Rozwój usług opiekuńczych w GMT"

SP.US.2611.8.2018 usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i otoczenia tych osób, w związku z realizacją projektu pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” 9.1.1

SP.US.2611.7.2018 - świadczenie usług wsparcia w ramach projektu „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

OA.2611.20.2018 - Świadczenie usług przez psychologa

OA.2611.19.2018 - Usługa - realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania w dniach roboczych, w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. dziesięciu ciepłych posiłków raz dziennie dla 10 osób - uczestników Kl. Samopomocy na Podgórzu

SP.2611.17.2018 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

OA.2611.18.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych – warsztatów psychoedukacyjnych.

OA.2611.17.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzenie konsultacji lekarskich z osobami doświadczającymi przemocy.

OA.2611.16.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzanie konsultacji przez lekarza psychiatrę.

SP.US.2611.6.2018 przeprowadzenie form wsparcia (usługi szkoleniowej) w postaci cyklu superwizji dla 52 pracowników socjalnych z trzech Rejonów Pomocy Środowiskowej nr 1, 3 i 4

SP.US.2611.5.2018 przeprowadzenie form wsparcia (usługi szkoleniowej) w postaci cyklu superwizji dla 52 pracowników socjalnych z trzech Rejonów Pomocy Środowiskowej nr 1, 3 i 4

OA.2611.15.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych – warsztatów psychoedukacyjnych.

OA.2611.14.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzenie psychoterapeutycznych zajęć grupowych i indywidualnych.

OA.2611.13.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzanie konsultacji lekarskich.

OA.2611.12.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych.

OA.2611.11.2018 - zamówienie na usługi społeczne - przeprowadzanie konsultacji przez lekarza psychiatrę.

OA.2611.10.2018 - zamówienie na usługi społeczne - wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług

SP.2611.16.2018 dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

OA.2611.9.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - wykonywanie czynności psychologa.

OA.2611.8.2018 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - wykonywanie czynności przez psychologa.

OA.2611.7.2018 Ogłoszenie na usługi społeczne - wykonywanie czynności specjalisty psychoterapii.

SP.2611.15.2018 dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu, w ramach projektu „Rodzina w Centrum" realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

SP.2611.14.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum" realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

OA.2611.6.2018 Ogłoszenie na usługi społeczne - świadczeniu usług psychologicznych.

SP.US.2611.4.2018 realizacja kursów językowych dla uczestników projektu „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”

SP.2611.13.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu "Rodzina w Centrum" ze środków EFS

OA.2611.5.2018 - Ogłoszenie na usługi społeczne - usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez psychoterapeutę

OA.2611.4.2018 - Ogłoszenie na usługi społeczne - usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez lekarza psychiatrę

OA.2611.3.2018 - Ogłoszenie na usługi społeczne - usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez psychologa i pedagoga.

OA.2611.2.2018 Ogłoszenie na usługi społeczne - świadczeniu usług psychologicznych.

OA.2611.1.2018 Organizacja na terenie kraju - w roku 2018 - wypoczynku letniego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

SP.US.2611.3.2018 organizacja 21 spotkań edukacyjnych, dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

SP.US.2611.2.2018 realizacja warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i otoczenia tych osób w ramach projektu „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”

SP.2611.12.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

SP.2611.11.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

SP.2611.10.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

SP.US.2611.1.2018 realizacja szkoleń / kursów zawodowych dla uczestników projektu „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”

SP.2611.9.2018 Realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie do 30 czerwca 2019 r. 10 dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gmienie Miasta Toruń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

SP.2611.8.2018 Przygotowywanie i dostarczanie (dowóz) od poniedziałku do piątku, w okresie do 31.07.2018 dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Teraz MY!” EFS RPO WK-P

SP.2611.7.2018 Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

SP.2611.6.2018 Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

SP.2611.5.2018 Realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od 13 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 10 dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gmienie Miasta Toruń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

SP.2611.4.2018 Realizacja w roku 2018 zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Teraz MY!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

SP.2611.3.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum"

SP.2611.2.2018 meble biurowe wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów EFS

SP.2611.1.2018 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia biurowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na potrzeby realizacji projektów EFS

OA.2611.15.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

OA.2611.14.2017 - usługa - realizacja w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowych.

OA.2611.13.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja pięciu fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem, w związku z realizacją projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

OA.2611.12.2017 - dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby mieszkania chronionego przy ul. Wola Zamkowa w Toruniu.

OA.2611.11.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja pięciu fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem, w związku z realizacją projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

OA.2611.10.2017 - na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPR Toruń.

OA.2611.9.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

OA.2611.8.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

OA.2611.7.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

OA.2611.6.2017 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

OA.2611.5.2017 - dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

OA.2611.4.2017 - Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Konstytucji (2.5 / 9.3.2 RUS)

Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego

Organizacja wypoczynku letniego w 2017 roku dla 220 dzieci.

Zamówienie na usługę w formie przygotowania i dostarczania w dniach od poniedziałku do piątku w okresie 09.01.2017 - 30.06.2018 10 obiadów raz dziennie dla 10 osób w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w GMT”, współfinansowanego z EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zamówienie na usługi polegająca na świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy

Zamówienie na dostawę obiadów 2016

Zamówienie na organizację wypoczynku letniego 2016

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 12 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Konstytucji /2015/

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Batorego /2015/

Zamówienie na dostawę węgla dla podopiecznych MOPR w 2016.

Zamówienie na organizację wypoczynku letniego/2/ 2015.

Zamówienie na organizację obozu survivalowego 2015.

Zamówienie na organizację wypoczynku letniego 2015.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego/2/ 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego 2014.

Zamówienie na dostawę obiadów 2015.

Zamówienie na dostawę węgla 2015.

Zamówienie na przeprowadzenie kursów - Schematom STOP.

Zamówienie na przeprowadzenie kursów i szkoleń.

Zamówienie na usługę szkoleniową.

Zamówienie na organizację wyjazdu integracyjnego - Schematom STOP.

Zamówienie na warsztaty wizażu 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz biurowego - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Schematy 2014.

Zamówienie na organizację obozu survivalowego/2/ 2014.

Zamówienie na organizację obozu survivalowego 2014.

Zamówienie na przeszkolenie i udzielenia wsparcia - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego /2/- program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę mebli - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na organizację wypoczynku dla dzieci w 2014 roku.

Zamówienie na usługę sprzątania w siedzibie MOPR w Toruniu w 2014roku

Zamówienie na organizowanie pogrzebów na terenie miasta Torunia w 2014roku

Zamówienie na zastępczą obsługę kasową w roku 2014

Zamówienie na zakup zestawów obiadowych dla klientów MOPR w roku 2014

Zamówienie na dostawę węgla w 2014 roku do miejsca zamieszkania klientów MOPR w Toruniu

Zamówienie na szkolenia dla beneficjentów MOPR w roku 2011

Zamówienie na wypoczynek letni dla dzieci w roku 2011

Zamówienie na zastępczą obsługę kasową przy wypłacie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

Zamówienie na dostawę obiadów w latach 2010-2012

Zamówienie na dostawę węgla 2010-2012

Zmieniony: czwartek, 06 grudnia 2018 16:15  
Statystyki:
Kto jest online: