Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne do 30 tyś euro

Email Drukuj PDF

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Przedmiot zamówienia: wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań psychologa, w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień - w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w roku 2018.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Załącznik nr 3 - druk oświadczenia

Załącznik nr 4 - druk oświadczenia


Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 – w ilości szacunkowej około 1 800 litrów do końca 2018r. na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

 


 

Zapytanie ofertowe nr 56/2017

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu czynności informatycznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze około 80 godzin w miesiącu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Załącznik nr 3 - druk oświadczenia

Załącznik nr 4 - druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


Zapytanie ofertowe nr 55/2017

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości – w roku 2018 – pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnic i ciągów komunikacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, znajdujących się w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c oraz na terenie miasta Torunia

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - lista osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr 54/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest cykliczna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej około 12 000 litrów do końca 2018 r. na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


Zapytanie ofertowe nr 53/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest przedłużenie abonamentu na System Informacji Prawnej LEX – LEX dla samorządu terytorialnego - na kolejny rok (2018r.) w wersji licencji pływających wraz z komentarzami, obowiązujących na dotychczasowych zasadach – 1 licencja / 4 dostępy.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 52/2017

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie w roku 2018, na terenie Gminy Miasta Toruń, dwóch usług pogrzebowych zwłok dzieci martwo urodzonych, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 912) oraz z przyjętymi w tym zakresie normami.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Zapytanie ofertowe nr 51/2017

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1985 z późn. zm.). Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 912) oraz z przyjętymi w tym zakresie normami.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Zapytanie ofertowe nr 50/2017

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej pn.: „Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej. Teoria, stan badan i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy”.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Załącznik nr 3 - druk - wykaz konferencji

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Zapytanie ofertowe nr 49/2017

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu czynności związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych , w tym finansowanych ze środków unijnych - w wymiarze 160 godzin zegarowych w miesiącu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe nr 48/2017

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Zapytanie ofertowe nr 47/2017

Przedmiot zamówienia: usługa wykonania remontu pomieszczeń, znajdujących się w budynku przy ul. Rydygiera 30/32 w Toruniu (I piętro).

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie


 

Zapytanie ofertowe nr 46/2017

Przedmiot zamówienia: usługa wykonania remontu pomieszczeń, znajdujących się w budynku przy ul. Rydygiera 30/32 w Toruniu (I piętro).

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe nr 45/2017

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia metodycznego w formie warsztatowej dla ok.80 pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej oraz starszych pracowników pracy socjalnej, pracujących w terenie z zakresu metodyki pracy socjalnej, w szczególności pracy z indywidualnym przypadkiem, z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi pracy socjalnej m.in.: praca socjalna z indywidualnym przypadkiem (analiza sytuacji, studium przypadku, praca z przypadkiem), etapy pracy, rozmowa motywująca, elementy TSR, kontrakt socjalny.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

Zapytanie ofertowe nr 44/2017

 

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu czynności związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych , w tym finansowanych ze środków unijnych - w wymiarze 160 godzin zegarowych w miesiącu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


Zapytanie ofertowe nr 43/2017

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania prac administracyjnych w związku z bieżącą działalnością Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu – w wymiarze 160 godzin w miesiącu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe nr 42/2017

 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa kancelarii, w związku z bieżącą działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu – w wymiarze 140 godzin w miesiącu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe nr 41/2017

zedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu czynności związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych - w wymiarze 160 godzin zegarowych w miesiącu.

Treść zamówienia

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Wyjaśnienie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


 

Zapytanie ofertowe nr 40/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Nazwa zamówienia:
„Świadczenie usług będących formami wsparcia w postaci: indywidualnych porad prawnych, indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej dla osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1055575.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 2A - Formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Informacja dotycząca doświadczenia osób...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe nr 39/2017

 

Świadczenie usług polegających na wsparciu osób i rodzin (mieszkańców Torunia), w zakresie problemów obejmujących tematykę ,,Konflikty w rodzinie - zagrożenia i szanse ich rozwiązania”.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe nr 38/2017

Usługa polegająca na wykonywaniu czynności psychoterapeuty w związku z realizacją „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu - w wymiarze 60 godzin zegarowych w 2017 r.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr 37/2017

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (mieszkańców Torunia), w ramach „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Interwencji Kryzysowej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - oświadczenie - doświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

 

Zapytanie ofertowe nr 36/2017

Wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze 160 godzin w miesiącu w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia.


Zapytanie ofertowe nr 35/2017

wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze 160 godzin w miesiącu w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


Zapytanie ofertowe nr 34/2017

Przedmiot zapytania: realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla miasta Torunia w latach 2016 - 2020

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - program

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - wzór sprawozdania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 33/2017

Przedmiot zapytania: Świadczenie usług będących formami wsparcia w postaci: indywidualnych porad prawnych, indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej dla osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia.

Zamówienie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1046357

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

Załącznik nr 4 - WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik nr 5 - INFORMACJA dotycząca doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania.


 

Zapytanie ofertowe nr 32/2017

Przedmiot zapytania: wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań psychologa, w związku z realizacją „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” - w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w roku 2017.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 31/2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi szkoleniowej w formie zajęć warsztatowych psychologicznych (w formie wyjazdowej) dla 30 osób z Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - wykaz usług

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


 

Zapytanie ofertowe nr 30/2017

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia metodycznego w formie warsztatowej dla ok.80 pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej oraz starszych pracowników pracy socjalnej, pracujących w terenie z zakresu metodyki pracy socjalnej, w szczególności pracy z indywidualnym przypadkiem, z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi pracy socjalnej m.in.: praca socjalna z indywidualnym przypadkiem (analiza sytuacji, studium przypadku, praca z przypadkiem), etapy pracy, rozmowa motywująca, elementy TSR, kontrakt socjalny.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


 

Zapytanie ofertowe nr 29/2017

wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze 160 godzin w miesiącu w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

Zapytanie ofertowe nr 28/2017

Przedmiot zapytania - prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej, w ramach „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Interwencji Kryzysowej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - oświadczenie - doświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 


 

 

Zapytanie ofertowe nr 27/2017

Przedmiot zapytania - wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań psychologa, w związku z realizacją „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Poradnictwa Specjalistycznego - w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w roku 2017

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe nr 26/2017

Przedmiot zamówienia: wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług w wymiarze 160 godzin w miesiącu w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe nr 25/2017

Przedmiot zamówienia: prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej, w ramach „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Interwencji Kryzysowej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - oświadczenie - doświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


 

Zapytanie ofertowe nr 24/2017

Przedmiot zamówienia: wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań psychologa, w związku z realizacją „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Poradnictwa Specjalistycznego - w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w roku 2017.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


 

Zapytanie ofertowe nr 23/2017

Przedmiot zamówienia: jest prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej, w ramach „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Interwencji Kryzysowej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - oświadczenie - doświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


 

Zapytanie ofertowe nr 22/2017

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia metodycznego w formie warsztatowej dla ok.80 pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej oraz starszych pracowników pracy socjalnej, pracujących w terenie z zakresu metodyki pracy socjalnej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


 

Zapytanie ofertowe nr 21/2017

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia metodycznego w formie warsztatowej dla ok.80 pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej oraz starszych pracowników pracy socjalnej, pracujących w terenie z zakresu metodyki pracy socjalnej, w szczególności pracy z indywidualnym przypadkiem, z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi pracy socjalnej (m.in. kontrakt socjalny). Szkolenie ma służyć rozwiązywaniu trudności merytorycznych i rozwijaniu umiejętności, osiągania lepszych wyników, skuteczności pracy, omówienia problemów, ukierunkowania praktyki i uporządkowania planu pracy.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.


 

Zapytanie ofertowe nr 20/2017

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych (do 25 osób).

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Zapytanie ofertowe nr 19/2017

Przedmiot zapytania: wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań psychologa, w związku z realizacją „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Poradnictwa Specjalistycznego - w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w roku 2017

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Informacja o nieudzieleniu zamówienia.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 18/2017

Przedmiot zapytania: przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Zapytanie ofertowe nr 17/2017

Przedmiot zapytania: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 16/2017

Przedmiot zapytania: usługa polegająca na wykonywaniu czynności psychoterapeuty systemowego.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


Zapytanie ofertowe nr 15/2017

 

Przedmiot zapytania: przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Informacja o unieważnieniu postępowania.


Zapytanie ofertowe nr 14/2017

Przedmiot zapytania: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Informacja


Zapytanie ofertowe nr 13/2017

Przedmiot zapytania: jednorazowa dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - szacunkowy wykaz zapotrzebowania

Załącznik nr 2 - druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 12/2017

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu”, aplikującego ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 11/2017

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu czynności psychologicznych w związku z realizacją „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze 96 godzin w 2017 r.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia

Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia

Załącznik nr 4 - Druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe nr 10/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez lekarza psychiatrę w związku z realizacją „Programu dla osób doznających przemocy w rodzinie” w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku, Zespole Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze 66 godzin w 2017 r.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia

Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia

Załącznik nr 4 - Druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 09/2017

Przedmiot zamówienia: prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych i technicznych w związku z realizacją zadania: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe nr 08/2017

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 07/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi naprawy i przeglądu kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksu dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - wykaz sprzętu na stanie MOPR

Załącznik nr 2 - druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe nr 06/2017

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szacunkowy wykaz zapotrzebowania

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 05/2017

Usługa wykonania remontu pomieszczeń, znajdujących się w budynku przy ul. Fałata 34/46 w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Załącznik nr 3 - druk oświadczenia

Zmiana dot. zapytania ofertowego OA.2610.5.2017.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 04/2017

Usługa - przedłużenie abonamentu na System Informacji Prawnej LEX – LEX dla samorządu terytorialnego - na kolejny rok

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 03/2017

Usługa polegająca na wykonywaniu czynności informatycznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze około 80 godzin w miesiącu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Informacja o wyborze oferty

 


 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 - w ilości szacunkowej około 1900 litrów do końca 2017 r. na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść oferty

Załącznik nr 1 - wzór druku "Oferta"

Załącznik nr 2 - wzór druku "Oświadczenie"

Informacja

 


 

Zapytanie ofertowe nr 01/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest cykliczna dostawa oleju opałowego w ilości szacunkowej około 8000 litrów do końca 2017 r. na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - wzór druku oferty

Załącznik nr 2 - wzór druku oświadczenia

Uszczegółowienie zapytania ofertowego OA.2610.1.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 29

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zapytania

Załacznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 - wzór oferty

Załacznik nr 3 - oświadczenie

Informacja

Informacja o wyborze

Informacja o unieważnieniu

 


 

Zapytanie ofertowe nr 28

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości – w roku 2017 – pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnic i ciągów komunikacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, znajdujących się w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c oraz na terenie miasta Torunia w wymienionych lokalizacjach

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - wzór ofery

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie - wykaz osób

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 27

Usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

 

Zapytanie ofertowe nr 26

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załacznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 25

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest usługa wykonania remontu pomieszczeń przeznaczonych na nową siedzibę pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, znajdującą się przy ul. Fałata 34/46 w Toruniu.

 

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe nr 24

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem dla nowo tworzonej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Toruń – Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 23

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla nowo tworzonej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Toruń – Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Załącznik nr 3 - druk oświadczenia

Wyjaśnienie nr 1

Informacja o unieważnieniu części III postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 22

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o  przygotowanie oferty, której przedmiotem jest dostawa oprogramowania dla nowo tworzonej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Toruń – Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - druk oferty

Wyjaśnienie dot. zapytania ofertowego 22

Wyjaśnienie nr 2 dot. zapytania ofertowego

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe nr 21

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest dostawa oleju opałowego w ilości około 1200 litrów do końca 2016r. na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Informacja o wyborze oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 20

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu”, aplikującego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 19

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest usługa polegająca na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 - wyliczenie kosztów jednostkowych

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.pdf

Załącznik nr 7 - oferta

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 18

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie  nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c i ul. Batorego 38/40.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia

Informacja do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o unieważnieniu części VI postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe nr 17

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Druk oferty

Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia

Informacja o unieważnieniu postępowania.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 16

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, mieszkań chronionych oraz Rodzinnego Domu Dziecka na terenie Miasta Torunia

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 15

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, na terenie Gminy Miasta Toruń, usługi pogrzebowej zwłok dzieci martwo urodzonych, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 14

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 13

Przeprowadzenie projektu badawczego z zakresu funkcjonowania pieczy zastępczej w Gminie Miasta Toruń

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - druk oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe

Usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz mieszkań chronionych na terenie Miasta Torunia.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - druk oferty

Informacja o wyborze oferty / unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu całego postępowania


 

Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie projektu badawczego pt. „Integralność rodziny w kontekście umieszczania dzieci w pieczy zastępczej na przykładzie rodzin zamieszkujących miasto Toruń”.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe

Wykonanie usługi szkoleniowej w formie zajęć warsztatowych i superwizyjnych metodą dialogu motywującego dla około 20 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu wykonujących pracę bezpośrednio z rodziną biologiczną, posiadającą problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz z rodzinami zastępczymi.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - druk oferty

Załącznik nr 2 - druk oświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej w formie zajęć warsztatowych psychologicznych (w formie wyjazdowej) dla 30 osób z Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załacznik nr 1 - druk oferty

Załacznik nr 2 - druk oświadczenia

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla miasta Torunia w latach 2016 - 2020, przyjętego Uchwałą nr 245 / 16 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2016 roku, zwany dalej programem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Program

Załącznik nr 2 - Oferta

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Wzór sprawozdania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

Treść zapytania

Załacznik nr 1 - Oferta

Załacznik nr 2 - Oświadczenie

Załacznik nr 3 - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe, kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

Treść zapytania

Załacznik nr 1 - Oferta

Załacznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Informacja o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe nr 4

Usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem w pomieszczeniach Rodzinnego Domu Dziecka i mieszkaniach chronionych na terenie Miasta Torunia.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - oferta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

Dostawa druków

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

prowadzenie kompleksowej usługi z zakresu nadzoru budowlanego/inwestorskiego przy likwidacji barier

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - Meble 2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi mebli
wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin złożenia oferty – 04 marzec 2016r. do godz. 9.00

Jednocześnie informuję, że termin wykonania niniejszego zamówienia to 25 marca 2016r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta

Wyjaśnienia z dnia 1 marca 2016r.

1. Informacja - wydłużenie terminu składania ofert do dnia 07.03.2016 do godz. 15.00

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - po doprecyzowaniu z dnia 02 marca 2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe , którego przedmiotem jest jest usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem w pomieszczeniach Rodzinnych Domów Dziecka na terenie Gminy Miasta Toruń oraz pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Uwaga !

Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część zamówienia osobno.

Część I zamówienia – wykonanie, dostawa i montaż szafy z przesuwanymi drzwiami;

Cześć II zamówienia – wykonanie, dostawa i montaż 3 komód trzydrzwiowych z półkami;

Część III zamówienia – zestaw mebli dla Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć

do dnia 11.12.2015r. do godz. 9.00
Zapraszam

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - usługa pogrzebowa zwłok dzieci martwo urodzonych - 2016

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, na terenie miasta Torunia, usługi pogrzebowej zwłok dzieci martwo urodzonych

Treść zapytania

Załacznik nr 1 - Oferta

Załacznik nr 2 - Oświadczenie, że wykonywana usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego

Załacznik nr 3 - wykaz minimum 10 usług, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych - 2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu

Treść zapytania

Załacznik nr 1 - Oferta

Załacznik nr 2 - Oświadczenie, że wykonywana usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego

Załacznik nr 3 - wykaz minimum 10 usług, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

Informacja o wyborze oferty

Obiady - 2016

Zapytanie ofertowe - dostawa – realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na terenie Gminy Miasta Toruń, w ilości około 19 000 zestawów obiadowych w roku 2016.

Treść zapytania
Załącznik nr 1 - oferta
Załacznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy

Informacja o wyborze oferty

Zmieniony: środa, 10 stycznia 2018 15:33  
Statystyki:
Kto jest online: