Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy i zlecanie zadań

Email Drukuj PDF

Otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesam., w tym starszych i niepełnospr., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 osób z ich otoczenia w zw z projektem „Rozwój usług społecznych w GMT”

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT”, w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w GMT” w ramach ZIT w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia na terenie Gminy Masta Toruń

Otwarty konkurs ofert na realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia

Otwarty konkurs ofert na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi (w 2017)

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy (śds) dla łącznie co najmniej 143 osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi (w 2016)

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej dla co najmniej 50 osób w podeszłym wieku

Otwarty konkurs ofert na ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla co najmniej 15 dzieci

Otwarty nabór partnera

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert 8/2015

Otwarty konkurs ofert 7/2015

Otwarty konkurs ofert 6/2015

Otwarty konkurs ofert 5/2015

Otwarty konkurs ofert 4/2015

Otwarty konkurs ofert 3/2015

Otwarty konkurs ofert 2/2015

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 miejsc na terenie Gminy Miasta Toruń dla dzieci powyżej 10 roku życia

Konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: PROWADZENIU OŚRODKA WSPARCIA DLA CO NAJMNIEJ 142 OSÓB

Konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: ORGANIZOWANIU I ŚWIADCZENIU SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Konkurs ofert na realizację w okresie od l stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: ORGANIZOWANIU I ŚWIADCZENIU USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Zmieniony: wtorek, 03 stycznia 2017 15:08  
Statystyki:
Kto jest online: