Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy i zlecanie zadań

Email Drukuj PDF

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. "prowadzenie placówek wsparcia dziennego"

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego: prowadzenie domu pomocy społecznej dla 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego: prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla mieszkańców Torunia opuszczających zakłady karne

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego: prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2019-2021 zadania publicznego: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2023

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2018r. do 31 stycznia 2020r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania.

Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Aktywny Senior”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania.

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.7.2018 do 30.6.2020 zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 15 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w GMT”, współfinansowanego ze środków EU w ramach 9.1.2 RPO WK-P na lata 2014-2020

Otwarty konkurs ofert na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2021r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Otwarty konkurs ofert na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 75 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: PROWADZENIU OŚRODKA WSPARCIA W FORMIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY ( ŚDS) DLA ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ 143 OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2018-2020

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2017

Otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na Lewobrzeżu w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w GMT”, współfinansowanego ze środków EU w ramach 9.1.2 RPO WK-P na lata 2014-2020

Otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w GMT”, współfinansowanego ze środków EU w ramach 9.1.2 RPO WK-P na lata 2014-2020

Otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na terenie Czerniewic w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT” współfinansowanego ze środków UE w ramach 9.3.2 RPO WK-P na lata 2014-2020

Otwarty konkurs ofert na realizację usług asystenckich (Asystent Osoby Niepełnosprawnej) w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT” współfinansowanego ze środków UE w ramach 9.3.2 RPO WK-P na lata 2014-2020

Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „W rodzinie siła!”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Rubinkowie, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesam., w tym starszych i niepełnospr., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 osób z ich otoczenia w zw z projektem „Rozwój usług społecznych w GMT”

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT”, w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w GMT” w ramach ZIT w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia na terenie Gminy Masta Toruń

Otwarty konkurs ofert na realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia

Otwarty konkurs ofert na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi (w 2017)

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy (śds) dla łącznie co najmniej 143 osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi (w 2016)

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej dla co najmniej 50 osób w podeszłym wieku

Otwarty konkurs ofert na ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla co najmniej 15 dzieci

Otwarty nabór partnera

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert 8/2015

Otwarty konkurs ofert 7/2015

Otwarty konkurs ofert 6/2015

Otwarty konkurs ofert 5/2015

Otwarty konkurs ofert 4/2015

Otwarty konkurs ofert 3/2015

Otwarty konkurs ofert 2/2015

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 miejsc na terenie Gminy Miasta Toruń dla dzieci powyżej 10 roku życia

Konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: PROWADZENIU OŚRODKA WSPARCIA DLA CO NAJMNIEJ 142 OSÓB

Konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: ORGANIZOWANIU I ŚWIADCZENIU SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Konkurs ofert na realizację w okresie od l stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: ORGANIZOWANIU I ŚWIADCZENIU USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Zmieniony: piątek, 01 lutego 2019 16:00  
Statystyki:
Kto jest online: