Asystent osoby niepełnosprawnej - rekrutacja uczestników projektu

  • Drukuj

logo RPO glowne

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU


Z dniem 21 maja 2018r. uruchomiona zostaje I runda rekrutacji uczestników projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w zakresie zadania: Usługi asystenckie (Asystent Osoby Niepełnosprawnej), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne w rozumieniu kodeksu cywilnego zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Toruń, spełniające łączenie poniższe kryteria:

  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, to jest spełniające co najmniej jedną przesłankę określoną w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
  • osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, niemogące wykonać samodzielnie co najmniej jednej czynności dnia codziennego,

Preferowane są osoby, które:

  • osiągają dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego,
  • korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • są osobami z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi (w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi),
  • mieszkają na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w programie rewitalizacji.

Usługa asystencka obejmować będzie wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do lekarza, punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywności zawodowej oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Zakres wsparcia, sposób świadczenia usługi, wymiar godzinowy usługi asystenckiej, miejsce świadczenia usługi oraz prawa osoby z niepełnosprawnością będą zawarte w kontrakcie trójstronnym, pomiędzy osobą z niepełnosprawnością lub jej opiekunem prawnym/faktycznym, asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej.

Usługa asystencka realizowana będzie w sposób zindywidualizowany, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, wieku oraz indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Wszelkie koszty związane z wykonywaniem usługi (np. bilety wstępu do teatru/kina itp.) ponosi osoba korzystająca z usługi.


Udział w projekcie w przypadku usług asystenckich jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników w ramach I rundy będzie trwała w okresie: 21 maja - 07 czerwca 2018r.

 

Lista zakwalifikowanych uczestników po I rundzie naboru:.

Zapraszamy zainteresowane osoby do pobrania, wypełnienia i dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych
na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu:

ul. Konopnickiej 13 parter

87-100 Toruń

Telefon kontaktowy: 56 611 89 40

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wielokrotne wykluczenie społeczne -definicja

Kryterium 150% dochodu - definicja

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu