Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPARWNEJ – RUSZA IV NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

logo RPO glowne

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – RUSZA IV NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Z dniem 12 września 2018r. uruchomiona zostaje IV runda rekrutacji uczestników projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w zakresie zadania: Usługi asystenckie (Asystent Osoby Niepełnosprawnej), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne w rozumieniu kodeksu cywilnego zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Toruń, spełniające łączenie poniższe kryteria:
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
• korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, to jest spełniające co najmniej jedną przesłankę określoną w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
• osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, niemogące wykonać samodzielnie co najmniej jednej czynności dnia codziennego,

 

Preferowane są osoby, które:
• osiągają dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego,
• korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
• doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego,
• są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
• są osobami z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi (w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi),
• mieszkają na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w programie rewitalizacji.

 

Usługa asystencka obejmować będzie wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do lekarza, punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywności zawodowej oraz asysta w tych miejscach i ajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).
Zakres wsparcia, sposób świadczenia usługi, wymiar godzinowy usługi asystenckiej, miejsce świadczenia usługi oraz prawa osoby z niepełnosprawnością będą zawarte w kontrakcie trójstronnym, pomiędzy osobą z niepełnosprawnością lub jej opiekunem prawnym/faktycznym, asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej.
Usługa asystencka realizowana będzie w sposób zindywidualizowany, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, wieku oraz indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.
Wszelkie koszty związane z wykonywaniem usługi (np. bilety wstępu do teatru/kina itp.) ponosi osoba korzystająca z usługi.

 

Udział w projekcie w przypadku usług asystenckich jest bezpłatny.

 

Rekrutacja uczestników w ramach IV rundy trwała w okresie: 12 – 28 września 2018 r.

 

Lista zakwalifikowanych uczestników

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do pobrania, wypełnienia i dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu:
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
pokój nr 17 (parter)

Telefon kontaktowy: 56 611 89 40

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Wielokrotne wykluczenie społeczne - definicja
Kryterium 150% dochodu - definicja
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie będące uzasadnieniem do uzyskania wsparcia w formie usług asystenckich