Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Drodzy Rodzice! 

do wyczerpania miejsc prowadzony jest nabór uzupełniający chętnych do udziału w projektach oferujących wsparcie dla osób fizycznych zamieszkujących lub zatrudnionych na terenie Torunia, będących w wieku aktywności zawodowej, wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3.

 
Więcej informacji dla:
*osób bezrobotnych zarejestrowanych lub gotowych zarejestrować się w PUP dla Miasta Torunia.

*osób przebywających na urlopie wychowawczym.

 


 

Wkrótce otwarcie pierwszego w Toruniu sklepu charytatywnego

Na początku lipca zostanie otwarty pierwszy w Toruniu sklep charytatywny. Pomysłodawcą i realizatorem sklepu jest Spółdzielnia Socjalna Do usług. Spółdzielnia została utworzona przez podopiecznych Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu jako spółdzielnia socjalna osób fizycznych.

spolsocSklep przy ul. Franciszkańskiej 3 nada drugie-nowe życie przedmiotom z recyklingu, rzeczom z historią, rękodziełu wytworzonemu przez osoby wykluczone społecznie. Przedmioty te będą odtwarzane (recykling) z pasji, hobby, chęci bycia potrzebnym i przydatnym, z potrzeby nadania sensu życiu przez osoby ze środowisk wykluczonych społecznie.
Sklep przy ul. Franciszkańskiej 3 w Toruniu, będzie również sprzedawał galanterię pamiątkarską, rzeczy przyjęte do przetworzenia, recyklingu, naprawienia, modernizacji osobom zainteresowanym. Ponadto będzie przyjmować lub nabywać prace artystyczne i rzeczy użytkowe wytworzone przez osoby z różnych środowisk, wykonane w Domach Pomocy Społecznej, świetlicach środowiskowych, warsztatach terapii zajęciowej itp.;
W ramach spółdzielni socjalnej Do usług osób bezdomnych przewidziano otwarty katalog usług prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej.

Do najważniejszych działań będą należały:
• prowadzenie profesjonalnej pralni i prasowalni na rzecz instytucji pomocowych pomocy społecznej oraz na otwartym rynku;
• drobne prace remontowe, porządkowe, przeprowadzki;
• hodowla roślin ozdobnych, krzewów, sadzonek na rzecz Gminy Miasta Toruń oraz z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej;
• zagospodarowanie na rzecz spółdzielni socjalnej terenu przyległego do Zespołu Usług Społecznych, przy ul. Skłodowskiej-Curie 82-84, poprzez utworzenie terenu rekreacyjnego oraz zabezpieczenie terenu pod uprawy;


Utworzenie Spółdzielni Socjalnej Do Usług możliwe było dzięki projektowi nr RPKP.09.04.01-04-0004/16 pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w partnerstwie przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie „Tilia”.