Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Działy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ul. Juliusza Słowackiego 114

Kierownik Działu – Barbara Dzikowska

tel. 56 65 08 745

lub 56 65 08 565 wew. 120

Pracownicy przyjmują interesantów:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek


7:30-15:30
7:30-16:00
7:30-15:30
7:30-15:30
7:30-15:00


Rejon Pomocy Środowiskowej Nr I

ul. Mickiewicza 30

Koordynator Rejonu - Maria Sudzińska

tel. 56 622 48 62

Stanowisko ds. pierwszego kontaktu :

Maria Siwek tel. 56 622 48 62

Rejon Pomocy Środowiskowej Nr II

ul. Poznańska 52/1

Koordynator Rejonu - Robert Bielski

tel. 56 658 11 18

Stanowisko ds. pierwszego kontaktu :

Iwona Karpińska tel. 56 622 48 62

Rejon Pomocy Środowiskowej Nr III

ul. Fałata 36/48

(Przychodnia lekarska - II piętro)

Koordynator Rejonu - Aneta Majszak

tel. 56 56 621 03 45

Stanowisko ds. pierwszego kontaktu :

Joanna Guzińska tel. 56 654 27 21
 

Rejon Pomocy Środowiskowej Nr IV

ul. Rydygiera 30/32

Koordynator Rejonu - Iwona Kraśkiewicz

tel. 56 645-79-09 lub 56 659-99-38, tel.kom.517 038 851

Stanowisko ds. pierwszego kontaktu :

Aneta Kesler tel. 56 645-79-09 lub 56 659-99-38, tel.kom.506 817 431


                                                                                       

Zadania :

-Praca socjalna.

-Aktywizacja osób i rodzin do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

-Dokonywanie analizy i oceny zjawisk.

-Dokonywanie oceny sytuacji w celu ustalenia uprawnień do pomocy społecznej.

-Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji.

-Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

-Współpraca i współdziałanie na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi instytucjami.

-Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ul. Juliusza Słowackiego 114

Kierownik Działu – Katarzyna Świątkowska

tel. 56 65 08 568

lub 56 65 08 565 wew. 124

Pracownicy przyjmują interesantów – parter – BOX nr 4:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek


7:30-15:30
7:30-16:00
7:30-15:30
7:30-15:30
7:30-15:00


Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej  realizowane są przez Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Środki na realizację tych zadań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Corocznie w swoim planie finansowym PFRON przekazuje powiatom środki finansowe obliczone na podstawie algorytmu. Rada powiatu w drodze uchwały dokonuje podziału tych środków na poszczególne zadania z zakresu  rehabilitacji społecznej i zawodowej, do realizacji których obliguje powiat ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W planie finansowym określona jest też roczna kwota utrzymania jednego uczestnika  w warsztacie terapii zajęciowej. Kwota ta stanowi zobowiązanie Funduszu na funkcjonowanie i działalność warsztatów terapii zajęciowej, działających na terenie powiatu.

 Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

 Do zadań szczegółowych Działu należą:

 1. Dofinansowanie  kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 4. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika,
 5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 6. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (wnioski w tym zakresie mogą składać wyłącznie osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) 
 7. Dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży – w zakresie zadań wyszczególnionych powyżej;
 8. Realizacja pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”.
Zadanie Numer pokoju Telefon
Kierownik Działu 103

056-650-08-568

lub

056-650-85-65 wew. 153

Dofinansowanie  kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej BOX nr 04  056-650-85-65 wew. 153
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze BOX nr 04 056-650-85-65 wew. 153
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych BOX nr 04 056-650-85-65 wew. 153
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, BOX nr 04 056-650-85-65 wew. 153
Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki. BOX nr 04 056-650-85-65 wew. 153
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym BOX nr 04 056-650-85-65 wew. 153
Pilotażowy Program PFRON „Aktywny Samorząd” BOX nr 04 056-650-85-65 wew. 153

Formy rehabilitacji społecznej realizowane przez MOPR - w ramach środków finansowych przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz osób niepełnosprawnych - poprzez dofinansowanie do:

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

- kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, i technicznych,

-usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika,

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

- sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

O dofinansowanie ze środków PFRON może ubiegać się osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez Komisję ZUS-u, bądź Lekarza-Orzecznika ZUS-u.

Wzory wniosków znajdują się w MOPR w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

A)Dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny mogą uzyskać osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

- Wniosek;

- Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zakupu sprzętu;

- Wycena sprzętu;

- Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

B)Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługuje osobie niepełnosprawnej, która uzyskała na nie zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane dokumenty:

- Wniosek;

-Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

- Faktura lub inny dokument potwierdzający zakup (z wyszczególnieniem kwoty opłaconej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwoty udziału własnego);

- Ksero zlecenia na zaopatrzenie - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie (np. przez sklepy medyczne, audiofony itp.);

- Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

O dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

- 65%przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

C) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych jeżeli - usunięcie istniejącej bariery umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wymagane dokumenty:

- Wniosek;

- Zaświadczenie lekarskie wydane na okoliczność likwidacji barier funkcjonalnych (druk zaświadczenia w MOPR);

-Udokumentowana podstawa zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych wraz ze zgodą administratora budynku na przeprowadzenie prac;

- Zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach;

- Oferta cenowa wnioskowanego sprzętu (dotyczy likwidacji barier technicznych lub w komunikowaniu się);

- Wstępny kosztorys wnioskowanego przedsięwzięcia (dotyczy likwidacji barier architektonicznych).

- Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. O dofinansowanie likwidacji barier może wystąpić osoba niepełnosprawna ruchowo, osoba z dysfunkcją narządu wzroku, mowy i słuchu, a także inne osoby niepełnosprawne, o ile konieczność likwidacji barier uzasadniona jest potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

D) Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 2 % przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.                                

 E) Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

O tę formę wsparcia mogą wystąpić osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

- Prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku sprzętu rehabilitacyjnego dodatkowo prowadzą rehabilitację na rzecz osób niepełnosprawnych;

- Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych niezbędnych do realizacji zadania;

- Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanie z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów zadania, przy czym dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wnioski o dofinansowanie (wzór wniosku znajduje się w MOPR) wraz z załącznikami składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

F) Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (opiekunowie przy niepełnosprawności o stopniu znacznym i przy niepełnosprawnym dziecku).

Wymagane dokumenty:

- Wniosek;

- Wniosek lekarski – skierowanie na turnus rehabilitacyjny;

- Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. 27%przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 25%przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 20%przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

         G ) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

Na terenie Torunia funkcjonują trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez podmioty pozarządowe.

Warsztaty są placówkami pobytu dziennego zapewniające osobom niepełnosprawnym szeroko rozumianą rehabilitację, zmierzającą do wyrobienia zaradności, obycia z podstawowymi sprawami w codziennym życiu i sprawności psychofizycznej, jak również rozwijania podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych. Kwalifikacja osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w warsztacie odbywa się zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Torunia:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" w Toruniu, ul. Młyńska 2/4, tel. 56-654-84-81. Warsztat przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 55 miejsc,
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta „Bratanki” w Toruniu, ul. Rydygiera 23 ,tel. 56-658-36-72 - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi – 46 miejsc,
 3.  Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polski Związek Niewidomych, ul. Mickiewicza 61, tel.56-622-46-68; - przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, w tym osób niewidomych i niedowidzących – 24 miejsca.

     H) Realizacja pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd”.

Na mocy umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina Miasta Toruń jest realizatorem pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd”. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Jednostką organizacyjną, której samorząd powiatowy powierzył szczegółową realizację wyżej wymienionego programu został Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu odpowiedzialny za składanie, rozpatrywanie i realizację wniosków, a także rozliczanie umów dofinansowania.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad programu, w tym realizowanych w danym roku modułów, obszarów i zadań znajdują się w zakładce „ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

DZIAŁ POMOCY RODZINIE I DZIECKU

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ul. Juliusza Słowackiego 114

Kierownik Działu – Marcin Cięgotura

tel. 56 65 0 87 46

lub 56 65 08 565 wew. 144

Pracownicy przyjmują interesantów – parter – BOX nr 03:

 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:30-15:30
7:30-16:00
7:30-15:30
7:30-15:30
7:30-15:00


Zespół ds. Pieczy Zastępczej :

-Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – pokój 201, tel. wew. 139, 140

-Zapewnienie opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom całkowicie i częściowo pozbawionym opieki rodziców – pokój 301, wew. 128

-Usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze –

Zespół Asystentów Rodziny:

-Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych – pokój 308, 305 wew. 142 i 164

- Przeprowadzanie badań psychologicznych u kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych już funkcjonujących – ul. J. Słowackiego 118 a– II piętro pok. 203, wew. 133

Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej :

-Organizacja całodobowej opieki w domach pomocy społecznej dla osób, które wymagają pomocy z uwagi na wiek i stan zdrowia – pokój 205, tel. wew. 134

-Zapewnienie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia poprzez udostępnienie miejsca w środowiskowych domach samopomocy dla osób ze schorzeniami psychicznymi lub dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – pokój 205, tel. wew. 134.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 82/84

Kierownik – Kazimiera Podgórska

tel. 56 477 00 91

tel. 56 477 00 92

Pracownicy przyjmują interesantów całodobowo

 

Telefon Zaufania – 56-622-00-00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

MOPR w Toruniu -jednostka świadcząca poradnictwo specjalistyczne

Adres jednostki: ul. M. Skłodowskiej-Curie 82-84, 87-100 Toruń

Numer telefonu: 56-477-00-91 lub 56-477-00-92

Strona www: www.mopr.torun.pl

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć:

psychologa,

terapeuty,

prawnika,

pracownika socjalnego - możliwość umówienia spotkania ze specjalistą

całodobowo 7 dni w tygodniu

spotkania grupy wsparcia –  II i IV środa miesiąca w godzinach od 16:00 do 18:00

Specyfika realizowanych zadań

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela poradnictwa psychologicznego, prawnego
i socjalnego. W ramach prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, pracownicy Ośrodka,
na spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu, osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i osobom podejrzanym o stosowanie przemocy
w rodzinie udzielają specjalistycznego poradnictwa. Ośrodek realizuje Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie. W ramach realizacji zadania: „Wsparcie specjalistyczne dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz osób uwikłanych w uzależnienia
i przemoc w rodzinie”
poradnictwa udziela certyfikowany terapeuta uzależnień, prowadzona jest profilaktyka i promocja zdrowia, odbywają się spotkania psychoedukacyjne, zajęcia animacyjne, zajęcia integracyjne, prowadzona jest szkoła rodzica. W ramach realizacji zadania „Wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” prowadzona jest grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie, ochrona więzi, indywidualna i grupowa terapia problemów o podłożu seksuologicznym, terapia motywująca dla matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w uzależnienia i przemoc, zajęcia animacyjne dla dzieci. Prowadzone jest mieszkanie chronione dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz ojców z dziećmi i osób sprawujących opiekę nad dziećmi spełniające standardy Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Działa „Telefon Zaufania”. Ośrodek Interwencji Kryzysowej dysponuje miejscami całodobowego schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i ofiar przemocy w rodzinie. Udzielane jest również wsparcie specjalistyczne i miejsce schronienia ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

Dane o jednostce prowadzącej – nazwa, adres, numer telefonu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 82-84, 87-100 Toruń, telefony całodobowe 7 dni w tygodniu
                                                                                                          56-477-00-91 lub 56-477-00-92


BIURO PRAWNE

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

ul. Juliusza Słowackiego 118 a

Koordynator Radców Prawnych – Sylwia Lipińska

nr tel. 56-65-08-565 wew. 157

Porady prawne

Wtorek godz. 10.00 – 12.00

Zadania Biura:

 • Wydawanie opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, w zakresie działania Ośrodka,
 • Uczestnictwo w prowadzonych przez Ośrodek rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących przedmiotu o znacznej wartości,
 • Opiniowanie pod względem prawnym umów, o których mowa w powyższym punkcie,
 • Nadzór prawny nad egzekucją należności Ośrodka,
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika Ośrodka w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 • Udzielanie informacji o przepisach prawnych,
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych kierowanych do Rady Miejskiej Torunia i Prezydenta Miasta Torunia, a także innych materiałów przedkładanych tym organom,
 • Udzielanie porad prawnych interesantom w zakresie objętym działalnością Ośrodka,
 • Opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Ośrodka.

WSPARCIE METODYCZNE

ul. Juliusza Słowackiego 114

56 65 08 565 wew. 123

Pracownik przyjmuje interesantów:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek


7:30-15:30
7:30-16:00
7:30-15:30
7:30-15:30
7:30-15:00