Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OA.2610.19.2020 - dostawa 29 000 rękawiczek winylowych, pudrowanych

OA.2610.19.2020 - zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa 29 000 rękawiczek winylowych, pudrowanych związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania

Załacznik nr 1 - druk oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OA.2610.18.2020 - usługa obsługi informatycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Aktywny senior”

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.18.2020, którego przedmiotem jest usługa obsługi informatycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Aktywny senior” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w wymiarze 40 godzin w miesiącu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Druk Oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór kwestionariusza osobowego

Załącznik nr 4 - Wzór formularza wyliczenia kosztów

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu umożliwiającego dokonanie oceny

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

OA.2610.17.2020 - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027” oraz narzędzia on-line służącego do agregowania danych pozyskiwanych od realizatorów zadań wpisujących się w Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Druk Oferty

Załącznik nr 2 - Wzór druku Kosztorys

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych dokumentów

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty