Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

SP.2610.3.2020 - wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu przy u

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Podgórskiej 2 – II etap”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegóły

 

 

 

OA.2610.7.2020 - kompleksowa usługa przeprowadzki pomiędzy budynkami użytkowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, zlokalizowanymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przeprowadzki pomiędzy budynkami użytkowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, zlokalizowanymi na terenie Gminy Miasta Toruń, tj. pomiędzy :
ul. Konstytucji 3 Maja 40c w Toruniu i ul. Słowackiego 114 i 118a w Toruniu;
ul. Konstytucji 3 Maja 40c w Toruniu i ul. Marii Skłodowskiej – Curie 82-84 w Toruniu;
ul. Konstytucji 3 Maja 40c w Toruniu i ul. Klonowica 19 w Toruniu;
ul. Klonowica 19 w Toruniu i ul. Słowackiego 114 i 118a w Toruniu;
Usługa obejmuje demontaż i montaż mebli biurowych, przenoszenie mebli biurowych, dokumentów (w tym m.in. segregatorów i teczek), urządzeń i sprzętów oraz ich transport.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - wykaz przedmiotów

Załącznik nr 2 - druk oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

SP.2610 2 2020 - Usługa kompleksowej organizacji 3 środowiskowych imprez integracyjnych

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji 3 środowiskowych imprez integracyjnych dla 30 osób każda, w ramach których odbędą się warsztaty artystyczne, w toku realizacji projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

- część I - kompleksowa organizacja środowiskowej imprezy integracyjnej dla 30 osób pn. „Tworzenie świec sojowych",

- część II - kompleksowa organizacja środowiskowej imprezy integracyjnej dla 30 osób pn. „Robimy kokedamy!",

- część III - kompleksowa organizacja środowiskowej imprezy integracyjnej dla 30 osób pn. „Naturalne kosmetyki",

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - wykaz osób

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące przedmiotu ekonomii

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

SP.2610.1.2020 - „Kolorowa ma spódnica, folklor dzisiaj mnie zachwyca!” projekt „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” ze środków EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Nazwa zamówienia „Kolorowa ma spódnica, folklor dzisiaj mnie zachwyca!” w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT .

 

Szczegóły