Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OA.2610.20.2019 - zamówienie na kalendarze

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 kalendarzy dziennych w formacie A 5 jako materiał promocyjny finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - ulotka

Załącznik nr 3 - logotypy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

SP.2610.43.2019 - Organizacja działań integracyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach zadania publicznego.

SP.2610.43.2019 - Przedmiotem zamówienia jest organizacja działań integracyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach zadania publicznego.

 

Szczegóły

 

 

SP.2610.42.2019 - kompleksowa usługa organizacji środowiskowej imprezy integracyjnej pn. ,,Wigilia” projekt „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączen

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji środowiskowej imprezy integracyjnej pn. ,,Wigilia” w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

 

Szczegóły