Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

SP.2610.38.2019 - Organizacja działań integracyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja działań integracyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” p.n. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”- edycja 2019r. konkurs uzupełniający. Działania integracyjne kierowane są do uczestników Klubu Integracji Społecznej oraz otoczenia.

 

Szczegóły

 

 

OA.2610.17.2019- świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości w roku 2020, w dni robocze pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnic i ciągów komunikacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, znajdujących się w

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości w roku 2020, w dni robocze pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnic i ciągów komunikacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, znajdujących się w głównej siedzibie Ośrodka – obecnie przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c oraz na terenie miasta Torunia

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

SP.2610.37.2019 - organizacja środowiskowych imprez integracyjnych „Magiczne Mikołajki”, w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjn

SP.2610.37.2019 - organizacja środowiskowych imprez integracyjnych „Magiczne Mikołajki”, w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Celem wydarzeń jest uświadomienie, że istotą relacji rodzinnych jest miłość przyjaźń, szacunek, wzajemna pomoc i troska oraz wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie.
Warsztaty skierowane są do uczestników projektu "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

 

Szczegóły

 

 

OA.2610.16.2019 - świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu

Świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1473) oraz z przyjętymi w tym zakresie normami.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

SP.2610.36.2019 - Przedmiotem zamówienia jest organizacja warsztatów pn. „ABC stylizacji” projekt „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” z EFS RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja warsztatów pn. „ABC stylizacji”, w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

 

Szczegóły