Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Plan działalności na rok 2020

Plan Działalności na rok 2020
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Najważniejsze cele do realizacji w roku 2020

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania   służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

(wartość bazowa)

1 2 3 4 5 6

1.

Poprawa jakości świadczonych usług poprzez zwiększenie skuteczności i efektywności działań pracowników socjalnych w walce z ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym.    

Realizacja celu winna być rozumiana jako wprowadzenie usprawnień organizacyjnych zwiększających skuteczność i efektywność wszystkich realizowanych zadań, włącznie z szeroko pojętą pracą socjalną.

Celem pracy socjalnej jest bowiem umożliwienie, wspieranie lub wywołanie zmiany sposobu funkcjonowania osoby i rodziny oraz jej otoczenia, a także wzmacnianie ich potencjału do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.

Liczba środowisk objętych wsparciem

5 000
(bazowa: 4275)


1.Realizacja zadań wynikających z przepisów   oraz    
   wynikających z rządowych i gminnych programów
   pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających
   na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po
   zapewnieniu odpowiednich środków.

2.Merytoryczne przygotowanie aktualnie
   zatrudnionych pracowników do pracy z
   określonymi kategoriami beneficjentów (np.
   pracownik socjalny ds. przemocy, bezrobocia).

3.Zwiększenie oferty pomocowej z wykorzystaniem
   wszystkich możliwych instrumentów aktywnej
   integracji.

4.Prowadzenie ścisłej współpracy z jednostkami i
   podmiotami działającymi na rzecz osób i rodzin
   zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych
   społecznie.

5.Podejmowanie inicjatyw na rzecz kreowania w
   środowisku lokalnym pozytywnego wizerunku
   pomocy społecznej

6. Realizacja działań w zakresie szeroko pojętej pracy
   socjalnej.

7.Wprowadzanie i utrzymywanie profesjonalnych
   standardów praktykowania pracy socjalnej,
   wzmacnianie kompetencji zawodowych
   pracowników socjalnych, udzielanie wsparcia
   pracownikom socjalnym, sprzyjanie ich rozwojowi
   zawodowemu oraz zapobieganie wypaleniu
   zawodowemu.

2. Uchwała Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie   realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

3..Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014 – 2020 (uchwała nr 650/13 RMT z dnia 21 listopada 2013

      

2.

Rozwój i poprawa jakości usług świadczonych osobom niepełnosprawnym w ramach rehabilitacji społecznej

Liczba osób objętych dofinansowaniem

1 500
(bazowa: 1 300)

  1. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
  2. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
  3. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
  4. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
  5. Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”.

6. Rozwój usług społecznych, w tym usług      
     asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

1. Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji   zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
z 2019 r. poz.1172 z póź. zm.)

3.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014 – 2020 (uchwała nr 650/13 RMT
z dnia 21 listopada 2013 r.)

3.

Systemowe wsparcie rodzin z dziećmi przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych

liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny


odsetek dzieci powracających z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej objętej wsparciem asystentów rodziny

liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej

liczba rodzin objętych wsparciem specjalistycznym

580

(bazowa: 570)

14%
(bazowa:14%)

550
(bazowa: 527)

75
(bazowa: 68)

  1. Udzielanie rodzinom pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
  1. Prowadzenie indywidualnych konsultacji w zakresie gospodarowania budżetem domowym.

  1. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i problemów psychologicznych oraz problemów wychowawczych z dziećmi.

  2. Wspieranie aktywności społecznej rodzin.

  3. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej.

6. Zapewnienie rodzinom zastępczym i przebywających w nich dzieciom właściwej pomocy
i wsparcia.

7. Zapewnienie rodzinom i dzieciom wsparcia
specjalistycznego (m. in.: pedagogicznego,
psychologicznego, psychiatrycznego).

8.umieszczanie dzieci w pieczy instytucjonalnej
i monitorowanie funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych.

9. Współpraca z sądami i kuratorami rodzinnymi, policją, prokuraturą, instytucjami oświatowymi
i innymi instytucjami pomocowymi.

1.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej     ( Dz. U. z 2019r., poz. 1111 ze zm. )

2. „Program Gminy Miasta Toruń na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2019 - 2021”

3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U.
z 2019r., poz. 473 )

4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014 – 2020” (uchwała nr 650/13 RMT
z dnia 21 listopada 2013 r.)


Plik w formacie word