Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021-2027

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Torunia z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027.

Strategię opracowano na podstawie zapisu obowiązującej Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), który mówi, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: „opracowanie i realizacja gminnej i powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka” (art. 16b niniejszej Ustawy).

Jest ona kontynuacją obecnie obowiązującej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020, przyjętej uchwałą nr 650/2013 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013 r.

Z uwagi na fakt, że Toruń jest miastem na prawach powiatu, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815), niniejsza Strategia obejmuje obszary problemowe dotyczące zarówno poziomu gminy, jak i powiatu, odpowiednio do delegacji wynikającej z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027