Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku

DZIAŁ POMOCY RODZINIE I DZIECKU

Kierownik Działu: Marcin Cięgotura - pokój Nr 113

 1. 1.Rodzinna piecza zastępcza – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Dane kontaktowe:

ul. Konstytucji 3 Maja 40c

87 – 100 Toruń

Pokój Nr 13 ( Tel. 56 650 85 65 wew. 39 i 40 )

Pokój Nr 111 ( Tel. 56 650 85 65 wew. 41 )

                 Zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej:

Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku ( Dz. U. z 2019r., poz. 1111 ze zm. ) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy:

1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

3a) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;

4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,   w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;

11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa  w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

14a) zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;

15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;

16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

:

Przepisy prawa, programy.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U.    z 2019r., poz. 1111ze zm,. )

- ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U.   z 2016r., poz 195 )

Programy:

- „Program Gminy Miasta Toruń na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2019 – 2021” przyjęty Uchwałą Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2019 roku

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i specjaliści pracy z rodziną.

Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej są realizowane przez specjalistów pracy z rodziną ( sześć osób ), zatrudnionych na umowę o pracę, którzy wykonują zadani koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ( trzy osoby), zatrudnionych na umowę zlecenie, w ramach zadaniowego czasu pracy.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej.

Wśród form rodzinnej pieczy zastępczej wyróżniamy:

- rodziny zastępcze spokrewnione – tworzone przez wstępnych lub rodzeństwo,

- rodziny zastępcze niezawodowe – tworzone przez zstępnych ( np. wujostwo ) lub osoby niespokrewnione z dzieckiem,

- rodziny zastępcze zawodowe,

- rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, w której umieszcza się w szczególności:

*dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

*dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

*małoletnie matki z dziećmi

- rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego, które   w szczególności przyjmuje dziecko:

*na podstawie orzeczenia sądu,

*w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną,

*na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- rodzinne domy dziecka.

Ilość rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Na terenie Gminy Miasta Toruń na dzień 15 listopada 2019 roku funkcjonuje 268 rodzin zastępczych i 12 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało łącznie 427dzieci, w tym 46 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

A) Rodziny zastępcze:

a) spokrewnione – 197 ( 246 dzieci )

b) niezawodowe– 60 ( 70 dzieci )

c) rodziny zawodowe – 11 ( 39 dzieci ), w tym:

 • specjalistyczne – 3 rodziny ( 7 dzieci )
 • pełniące zadania pogotowia rodzinnego – 3 rodziny ( 13 dzieci )
 • zawodowe – 5 rodzin ( 18 dzieci )

B) Rodzinne Domy Dziecka – 12 ( 73 dzieci ),

Świadczenia pieniężne i wynagrodzenia.

Zgodnie z przepisami ustawy rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługują obligatoryjnie świadczenia na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości nie niższej niż:

* 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,

* 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Poza świadczeniami obligatoryjnymi rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń fakultatywnych:

* dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – 800,00zł na każde od 6 roku życia,

*na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – maksymalnie 2500,00zł na dziecko ( w zależności od potrzeb ),

*na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,

*środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego ( w przypadku prowadzącego rodzinny dom dziecka jest to świadczenie obligatoryjne )

* na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego ( świadczenie obligatoryjne dla prowadzącego rodzinny dom dziecka ),

* pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem

dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka ( świadczenie obligatoryjne dla prowadzącego rodzinny dom dziecka ).

Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinny dom dziecka, na terenie Gminy Miasta Toruń zostały ustalone w następującej wysokości:

- rodziny sprawujące opiekę nad jednym dwojgiem, trojgiem lub czworgiem dzieci – 2.935,00zł brutto,

- rodziny sprawujące opiekę nad pięciorgiem dzieci – 3.167,00zł brutto,

- rodziny sprawujące opiekę nad sześciorgiem dzieci – 3.399,00zł brutto,

- rodziny sprawujące opiekę nad siedmiorgiem dzieci – 3.631,00zł brutto,

- rodziny sprawujące opiekę nad ośmiorgiem i więcej dzieci – 3.863,00zł brutto.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy w rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci, na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka, zatrudnia osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

Wsparcie dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka mają możliwość korzystania z pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej.

Rodzaje wniosków, które mogą składać osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej.

- o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,

- o przyznanie świadczenia jednorazowego w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej,

- o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,

- o przyznanie świadczenia związanego z wystąpieniem zdarzenia losowego,

- o przyznanie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,

- o dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania,

- o przyznanie dodatku wychowawczego „500+”,

- o przyznanie świadczenia jednorazowego „DOBRY START” ( na początku roku szkolnego ).

Informacje dla kandydatów

Informacji dla zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej i prowadzeniem rodzinnego domu dziecka informacji udzielają :

Pan Marcin Cięgotura – kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku, tel. 512 073 112, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka, może być powierzone osobom, które:
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
- wypełniają obowiązek alimentacyjny, gdy taki obowiązek na nich spoczywa;
- mają pełną zdolność do czynności prawnych;
- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
*zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia
*opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (wystawioną przez psychologa MOPR w Toruniu)
- mogą zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Niniejsze wymagania w stosunku do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka reguluje art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Informacje na temat stanu sprawy można uzyskać u pracownika socjalnego prowadzącego sprawę.

 1. 2.Instytucjonalna piecza zastępcza

Dane kontaktowe:

ul. Konstytucji 3 Maja 40c

87 – 100 Toruń

Pokój Nr 11 ( Tel. 56 650 85 65 wew. 28 )

Placówki opiekuńczo – wychowawcze funkcjonujące na terenie Gminy Miasta Toruń

 1. Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” :
  1. a)Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Toruniu typu socjalizacyjnego –    ul. Krasińskiego 74/1– 14 miejsc
 2. b)Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Toruniu typu interwencyjnego –  ul. Sienkiewicza 12/4a- 14 miejsc
 3. c)Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Toruniu typu socjalizacyjnego –    ul. Sienkiewicza 12/3 – 14 miejsc
 4. d)Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Toruniu typu socjalizacyjno – interwencyjnego – ul. PCK 10 – 14 miejsc
 5. e)Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Toruniu – ul. Św. Józefa 107 – 12 miejsc
 1. B.Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego:
  1. a)Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Rzepakowej 1/3 – 8 miejsc
 2. b)Dom Rodzinny w Toruniu przy ul. Smoczej 11/13 – 8 miejsc
 3. c)Rodzinny Dom Dziecka w Toruniu przy ul. Żytniej 288 miejsc
 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza prowadzona przez podmiot niepubliczny:

- Niepubliczna placówka opiekuńczo- wychowawcza pod nazwą: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „INSIEME- RAZEM” prowadzona przez zgromadzenie Zakonne Kleryków Regularnych Somasków przy ul. Nowotarskiej 5- 14 miejsc

 1. 3.Usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej

Dane kontaktowe:

ul. Konstytucji 3 Maja 40c

87 – 100 Toruń

Pokój Nr 111 ( Tel. 56 650 85 65 wew. 65 )

Pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy na mocy postanowienia sądu przebywali w w/w instytucjach przez okres co najmniej roku, mogą liczyć na pomoc tutejszego Ośrodka w następujących formach:


Wsparcie finansowe


a) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 516,60zł lub 526 zł./ miesięcznie,
b) pomoc pieniężna na zagospodarowanie – 1577 zł. lub 1763 zł. - jednorazowo,
c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie – wysokość świadczenia uzależniona od okresu pobytu w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej i od rodzaju placówki

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie uczącej się zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym do 25 roku życia.


Pomoc pieniężna na zagospodarowanie umożliwia wyposażenie w niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego, artykuły remontowe itp., po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Dyrektora MOPR.
Pomoc ta może również zostać przyznana w formie rzeczowej.


Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przyznawana jest po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki i kończy cały proces usamodzielnienia. Przysługuje nie później niż do chwili ukończenia 26 roku życia.
Jej kwota uzależniona jest od okresu pobytu w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz od rodzaju placówki, w jakiej przebywał wychowanek.

W wyjątkowych sytuacjach można przyznać pomoc na usamodzielnienie w trakcie pobierania pomocy na kontynuowanie nauki


Dokumenty od wnioskodawcy:

- wniosek wychowanka w sprawie udzielenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie

- pisemna informacja o osobie mającej pełnić funkcję opiekuna usamodzielnienia

- pisemna zgoda osoby podejmującej się pełnienia obowiązków opiekuna usamodzielnienia

- indywidualny program usamodzielnienia

- dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość osoby usamodzielnianej (ksero z oryginałem do wglądu)

- zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki

- zaświadczenie o dochodach osoby usamodzielnianej oraz osób, z którymi zamierza wspólnie gospodarować (zaświadczenie z zakładu pracy lub decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenie o pobieranych alimentach, oświadczenia o stanie majątkowym).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

- kwestionariusz wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w miejscu zamieszkania wychowanka/ karta osobowa wychowanka

- postanowienie sądu o umieszczeniu wychowanka w placówce

- dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania wychowanka na terenie Miasta Torunia przed umieszczeniem w placówce

- dokumenty pozwalające na ustalenie łącznego okresu pobytu osoby usamodzielnianej w placówkach i rodzinach zastępczych

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie

Przewidywany termin załatwienia
Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z pózn.zm.)

- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz zagospodarowanie

- art. 140-153 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie może zapewnić ( w miarę wolnych miejsc ) zakwaterowanie w 2 toruńskich mieszkaniach chronionych:
a) ul. Wola Zamkowa 17 – 7 miejsc
b) ul. Skłodowskiej – Curie 82/84 – 16 miejsc


Mieszkanie chronione to forma przejściowa - od chwili opuszczenia instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej do momentu otrzymania lokalu z zasobów gminy lub uzyskania możliwości zamieszkania we własnym zakresie.


Warunki pobytu w mieszkaniu chronionym:
a) pozostawanie w toku nauki lub w stosunku pracy
b) sytuacja finansowa pozwalająca na uiszczanie opłat związanych z pobytem w mieszkaniu
c) przestrzeganie regulaminu pobytu w mieszkaniu

Dokumenty od wnioskodawcy:

- wniosek wychowanka o umieszczenie w mieszkaniu chronionym

-pisemna informacja o osobie mającej pełnić funkcję opiekuna usamodzielnienia

-pisemna zgoda osoby podejmującej się pełnienia obowiązków opiekuna usamodzielnienia

- indywidualny program usamodzielnienia

-dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość osoby usamodzielnianej (ksero z oryginałem do wglądu).

- zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

- uzgodnienie pobytu w mieszkaniu chronionym

- regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym

- postanowienie sądu o umieszczeniu wychowanka w placówce

- dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania wychowanka na terenie

Miasta Torunia przed mieszczeniem w placówce

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy niepieniężnej w formie umieszczenia w mieszkaniu chronionym

Przewidywany termin załatwienia
Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom

Podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r.

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia


Praca socjalna prowadzona z usamodzielnionym wychowankiem przez pracownika socjalnego do spraw usamodzielnień oparta jest przede wszystkim na kierowaniu do Powiatowego Urzędu Pracy (w przypadku osób uczących się w trybie zaocznym i gotowych do podjęcia zatrudnienia), a w przypadku osób pozostających w toku nauki w trybie dziennym – na motywowaniu do podjęcia zatrudnienia w formie pracy dorywczej i do jej poszukiwań we własnym zakresie.

Praca socjalna


a) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
b) pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
c) pomoc w tworzeniu i gromadzeniu niezbędnej dokumentacji urzędowej,
d) wsparcie w obszarze umiejętności społecznych,
e) wsparcie w uzyskaniu samodzielności ekonomicznej, społecznej i emocjonalnej.

 1. 4.Jednostki nadzorowane

Dane kontaktowe:

ul. Konstytucji 3 Maja 40c

87 – 100 Toruń

Pokój Nr 14 ( Tel. 56 650 85 65 wew. 34 )

 1. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Gminę - ul. Szosa Chełmińska 220- 120 miejsc
 1. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez podmiot niepubliczny - Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – Fundacja im. Brata Alberta, ul. Rydygiera 23 – 35 miejsc
 1. Ośrodki wsparcia prowadzone przez Gminę - Dzienny Dom Pomocy Społecznej –   ul. Rydygiera 30/32- 85 miejsc
 1. Rodzinny Dom Pomocy Społecznej w Jedwabnie – 8 miejsc

E. Rodzinny Dom Pomocy Społecznej w Złotorii – 8 miejsc

F. Ośrodki wsparcia prowadzone przez podmiot niepubliczny:

1. Ośrodki wsparcia dla co najmniej 143 osoby psychicznie chorych, osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych:

   - Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu ul. Jana Bosko 2,

   - Caritas Diecezji Toruńskiej ul. Sz. Bydgoska 1 w Toruniu

   - Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” przy ul. Niesiołowskiego 20

   - Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach – ul. Rydygiera 23

Od 1 grudnia 2019 roku będzie funkcjonował ośrodek wsparcia prowadzony przez Caritas Diecezji Toruńskiej przy ul. Wyszyńskiego 7/9 – dla 25 osób.

   2. Jednostka realizująca zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 36 osób - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny w Toruniu ul. Św. Faustyny - 36 miejsc

   3. Jednostka realizująca zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 12 osób - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny w Toruniu ul. Św. Faustyny 7 – 12 miejsc

   4. Ośrodek wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opuszczającym zakłady karne prowadzone przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz” – 14 miejsc

     G. Placówki Wsparcia Dziennego prowadzone przez podmiot niepubliczny”:

 1. Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży WĘDKA im Każdego Człowieka,   ul. Jęczmienna 10; 87-100 – Toruń; tel. 515-170-150
 2. Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej Nr 6 prowadzona przez PKPS Zarząd Rejonowy w Toruniu ul. Łąkowa 13, 87 -100 Toruń; tel. 56-622-40-74, kom. 605-306-642
 3. Ognisko Wychowawcze im. Matki Teresy Kierocińskiej przy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej
 4. Świetlica ,,Dzieciom Starówki” prowadzona przez Fundację Samotnym Matkom, ul. Jęczmienna 10, 87 – 100 Toruń, tel. 56 – 652-23-71
 5. Placówka wsparcia dziennego ORATORIUM prowadzona przez Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi ,,Oratorium” im. Bł. Ks.Bronisława Markiewicza ul. Rybaki 59, 87 – 100 Toruń; tel. 56-622-10-15;
 6. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza im. Św. Franciszka prowadzona przez Stowarzyszenie Opiekuńczo – Wychowawcze im. Św. Franciszka; ul. Poznańska 49, 87 – 100 Toruń tel. 56-657-14-10
 7. Ognisko Wychowawcze Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S.Faustyny 7; 87 – 100 Toruń tel. 56-639-44-00 wew. 20

H. Zakład Pielegnacyjno – Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży im. Jana Pawła II w Toruniu ul. Włocławska 169 B

Tel. tel.: 56 652-05-49
fax: 56 652-96-67