Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Kierownik Działu – mgr Agnieszka Ziółkowska tel. 56-65-08-560

 

Do zadań Działu Organizacyjno-Administracyjnego w szczególności należy:        

 1. organizowanie pracy administracyjnej i gospodarczej Ośrodka;
 2. prowadzenie spraw kadrowych dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku;
 3. organizowanie przepływu informacji wewnątrz Ośrodka oraz między Ośrodkiem a nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi gminy;
 4. przyjmowanie skarg i wniosków, przekazywanie do załatwienia komórkom organizacyjnym oraz kontrolowanie terminów ich załatwienia;
 5. prowadzenie gospodarki lokalami Ośrodka, w tym ich wyposażenie techniczne i materiałowe, remonty , naprawy i konserwacje;
 6. zabezpieczenie porządku, czystości i ładu w obiektach Ośrodka;
 7. zabezpieczenie obsługi spotkań i narad organizowanych przez dyrektora Ośrodka;
 8. opracowywanie projektów statutu, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Ośrodka;
 9. wdrażanie nowych technik obsługi, przetwarzania danych oraz właściwe w tym zakresie funkcjonowanie Ośrodka;
 10. prowadzenie gospodarki transportem Ośrodka;
 11. współpraca ze specjalistą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zabezpieczeniem przeciw pożarowym w Ośrodku;
 12. prowadzenie kancelarii i archiwum Ośrodka;
 13. zabezpieczenie w niezbędne pieczęcie, tablice urzędowe i ich aktualizacja;
 14. współpraca z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia w zakresie realizacji zadań dotyczących obronności państwa w czasie pokoju i w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 15. koordynowanie i nadzorowanie działań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Ośrodku w zakresie, o którym mowa w pkt. 14;
 16. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie aktualizacji strony internetowej.