Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są przez Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Środki na realizację tych zadań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Corocznie w swoim planie finansowym PFRON przekazuje powiatom środki finansowe obliczone na podstawie algorytmu. Rada powiatu w drodze uchwały dokonuje podziału tych środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, do realizacji których obliguje powiat ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W planie finansowym określona jest też roczna kwota utrzymania jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej. Kwota ta stanowi zobowiązanie Funduszu na funkcjonowanie i działalność warsztatów terapii zajęciowej, działających na terenie powiatu.


Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych


Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.


Do zadań szczegółowych Działu należą:

 • Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika,
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (wnioski w tym zakresie mogą składać wyłącznie osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej)
 • Dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży – w zakresie zadań wyszczególnionych powyżej;
 • Realizacja pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd".
Zadanie Numer pokoju Telefon
Kierownik Działu  10 56-650-08-568 lub 56-650-85-65 wew. 24
Dofinansowanie  kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej  16 i 17 56-650-08-567 lub 056-650-85-65 wew. 21, 30
Dofinansowanie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  17 56-650-85-65, 56-650-67, wew. 21, 31 
Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych  16 56-650-85-65, 56-650-85-67 wew. 29
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika  16 56-650-85-65, 56-650-85-67, wew. 29
Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki  17 56-650-85-65, 56-650-85-67, wew. 21, 31 
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym  16 56-650-85-65, 56-650-85-67, wew. 30
Pilotażowy Program PFRON „Aktywny Samorząd" 10, 16, 17 56-650-08-568 lub 56-650-85-65, 56-650-85-67 wew. 24, 21, 29,30, 31

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MOPR:
Kierownik –nr tel. 56-65-08-568, 56-65-08-565 wew. 24.
nr tel. bezpośredni do działu: 56-65-08-567.
Pracownicy Działu przyjmują interesantów w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30, we wtorki od 8:00 do 16:00, w piątki od godz. 7:30 do 15:00

Formy rehabilitacji społecznej realizowane przez MOPR - w ramach środków finansowych przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz osób niepełnosprawnych - poprzez dofinansowanie do:

 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, i technicznych,
 • usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika,
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

O dofinansowanie ze środków PFRON może ubiegać się osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie                o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez Komisję ZUS-u, bądź Lekarza-Orzecznika ZUS-u.
Wzory wniosków znajdują się w MOPR w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Do wniosku należy dołączyć m.in. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

A) Dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny mogą uzyskać osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek;
- Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zakupu sprzętu;
- Wycena sprzętu;
- Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

B) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługuje osobie niepełnosprawnej, która uzyskała na nie zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek;
- Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
- Faktura lub inny dokument potwierdzający zakup (z wyszczególnieniem kwoty opłaconej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwoty udziału własnego);
- Ksero zlecenia na zaopatrzenie - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie (np. przez sklepy medyczne, audiofony itp.);
- Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

O dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

C) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych jeżeli - usunięcie istniejącej bariery umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek;
- Zaświadczenie lekarskie wydane na okoliczność likwidacji barier funkcjonalnych (druk zaświadczenia                w MOPR);
- Udokumentowana podstawa zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych wraz ze zgodą administratora budynku na przeprowadzenie prac;
- Zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach;
- Oferta cenowa wnioskowanego sprzętu (dotyczy likwidacji barier technicznych lub w komunikowaniu się);
- Wstępny kosztorys wnioskowanego przedsięwzięcia (dotyczy likwidacji barier architektonicznych).
- Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. O dofinansowanie likwidacji barier może wystąpić osoba niepełnosprawna ruchowo, osoba z dysfunkcją narządu wzroku, mowy i słuchu, a także inne osoby niepełnosprawne, o ile konieczność likwidacji barier uzasadniona jest potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

D) Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 2 % przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

E ) Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

O tę formę wsparcia mogą wystąpić osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
- Prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku sprzętu rehabilitacyjnego dodatkowo prowadzą rehabilitację na rzecz osób niepełnosprawnych;
- Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych                i lokalowych niezbędnych do realizacji zadania;
- Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanie z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów zadania, przy czym dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy                  o dofinansowanie ze środków PFRON.
Wnioski o dofinansowanie (wzór wniosku znajduje się w MOPR) wraz z załącznikami składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

F ) Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (opiekunowie przy niepełnosprawności o stopniu znacznym i przy niepełnosprawnym dziecku).

Wymagane dokumenty:
- Wniosek;
- Wniosek lekarski – skierowanie na turnus rehabilitacyjny;
- Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Wysokość dofinansowania wynosi:
a) 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
b) 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
c) 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
d) 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
e) 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

G ) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

Na terenie Torunia funkcjonują trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez podmioty pozarządowe.
Warsztaty są placówkami pobytu dziennego zapewniające osobom niepełnosprawnym szeroko rozumianą rehabilitację, zmierzającą do wyrobienia zaradności, obycia z podstawowymi sprawami w codziennym życiu i sprawności psychofizycznej, jak również rozwijania podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych. Kwalifikacja osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w warsztacie odbywa się zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Torunia:

1) Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" w Toruniu, ul. M. Curie- Skłodowskiej 80C, tel. 56-654-84-81. Warsztat przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 55 miejsc,
2) Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta „Bratanki" w Toruniu, ul. Rydygiera 23 ,tel. 56-658-36-72 - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi – 46 miejsc,
3) Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polski Związek Niewidomych, ul. Mickiewicza 61, tel.56-622-46-68; - przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, w tym osób niewidomych i niedowidzących – 24 miejsca.

H) Realizacja pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd".

Na mocy umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina Miasta Toruń jest realizatorem pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd". Środki finansowe przeznaczone na realizację programu.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Jednostką organizacyjną, której samorząd powiatowy powierzył szczegółową realizację wyżej wymienionego programu został Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu odpowiedzialny za składanie, rozpatrywanie i realizację wniosków, a także rozliczanie umów dofinansowania.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad programu, w tym realizowanych w danym roku modułów, obszarów i zadań znajdują się w zakładce „ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych".