Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Dział Pomocy Środowiskowej

. Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej w szczególności należy:

 1. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Torunia, a także innymi instytucjami, środowiskiem naukowym Torunia, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem lokalnym w zakresie inicjowania i realizacji zadań na rzecz umacniania rodziny, zlecania i prowadzenia badań, ustalania diagnozy i strategii rozwiazywania problemów oraz monitorowania jakości życia rodzin toruńskich;
 2. nadzór i koordynacja praktyk odbywanych w Dziele;
 3. tworzenie i prowadzenie, przy współpracy z pracownikami socjalnymi, banku informacji                 o instytucjach i organizacjach działających w obszarze polityki społecznej na terenie Gminy;
 4. zadań realizowanych przez Dział;
 5. koordynacja prac społecznie użytecznych, we współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPR i z Powiatowym Urzędem Pracy;
 6. udział w opracowywaniu systemowych form wsparcia na rzecz umacniania klienta i jego rodziny, zgodnie z założeniami polityki prorodzinnej;
 7. ścisła współpraca z Działem Strategii i Programów Społecznych w przygotowywaniu                 i sporządzaniu planów pracy, analiz, strategii i sprawozdań merytorycznych;
 8. prowadzenie wymaganej dokumentacji w prowadzonych postępowaniach i procesach;
 9. sporządzanie i przekazywanie jednostkom organizacyjnym współpracującym z Działem, na ich wniosek, rekomendacji oraz opinii;

       Do zadań Rejonów Pomocy Środowiskowej Nr I – IV w szczególności należy:

 1. organizowanie zróżnicowanych form pomocy oraz zarządzanie nimi;
 2. realizacja pomocy materialnej w naturze i usługach;
 3. praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom
  i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
  w społeczeństwie poprzez pełnienie ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych      osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń, na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 10. przygotowywanie dokumentów w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne dla osób objętych przepisami ustawy o pomocy społecznej, ustawy                                     o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 11. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 12. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych;
 13. udzielanie pomocy osobom wymienionym w art. 5 i 5a ustawy z dnia 12marca 2004r.                         o pomocy społecznej przebywającym na terenie Miasta Torunia;
 14. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
  z zakładu karnego;
 15. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 16. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, prowadzenie stosownej ewidencji sporządzonych decyzji;
 17. prowadzenie akt podopiecznych zawierających pełne dane o świadczeniach
  i udzielanej pomocy;
 18. analiza zasadności wnoszonych odwołań od decyzji administracyjnych i współpraca
  z organem II instancji w tym zakresie;
 19. sporządzanie planów wynikających z rozeznania potrzeb;
 20. wprowadzenie pełnych informacji do systemów informatycznych i tworzenie banku danych;
 21. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczeni;
 22. realizacja Programów Aktywności Lokalnej, PAI, projektów socjalnych itp., przy ścisłej współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych MOPR i ich zastępcami oraz pracownikami socjalnymi w MOPR, odpowiedzialnymi za organizowanie społeczności lokalnych;
 23. organizowanie przez koordynatorów Rejonów Pomocy Środowiskowej prac społecznie użytecznych, we współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPR i z Powiatowym Urzędem Pracy;
 24. pozyskiwanie i działanie w projektach współfinansowanych ze środków finansowych spoza budżetu Gminy Miasta Toruń;
 25. prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów przy udziale środków pochodzących               z UE i innych środków zewnętrznych;
 26. realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach;
 27. nadzór i koordynacja funkcjonowania świetlic środowiskowych.

       Do zadań Stanowiska ds. pierwszego kontaktu w szczególności należy:

 1. przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do Ośrodka i kierowanie ich                      do właściwego Zespołu/Stanowiska;
 2. dokonywanie wstępnej diagnozy zgłaszanych problemów i potrzeb klienta;
 3. udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej, prawach i uprawnieniach oraz instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do ośrodka;,
 4. kierowanie do innych Zespołów/Stanowisk właściwych do załatwienia określonej sprawy;
 5. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
  i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa, umawianie na spotkania;
 6. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 7. przeprowadzanie wywiadu środowiskowego w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do zdiagnozowania lub wymagającej natychmiastowego udzielenia pomocy;
 8. przyjmowanie i wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym w oparciu
  o dokumenty i oświadczenia oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń;
 9. przygotowywanie wstępnej dokumentacji niezbędnej do przyznania różnych świadczeń,
 10. prowadzenie rejestru osób zgłaszających się i rodzaju zgłaszanych spraw oraz przekazywanie tych spraw do załatwienia według właściwości;
 11. przyjmowanie dokumentów.

       Do zadań Zespołu ds. pracy socjalnej w szczególności należy:

 1. prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną przy wykorzystaniu metod pracy socjalnej (indywidualnej i środowiskowej) oraz narzędzi i instrumentów pracy socjalnej, w tym kontraktu socjalnego, projektu socjalnego, indywidualnych programów i innych, dostosowanych do specyfiki odbiorców,
 2. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych   osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 3. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 4. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania                                     i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa,
 5. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnej),
 6. organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym,
 7. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczej, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, realizację usługi asystenta rodziny,
 8. realizacja zadań w ramach procedury „Niebieska Karta”,
 9. realizacja zadań wynikająca z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

- przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej,

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć klubu integracji społecznej,

 1. realizacja zadań ośrodka pomocy społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 2. prowadzenie postępowania w sprawie kierowania do domów pomocy społecznej bez zgody,
 3. udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej oraz prawach i uprawnieniach oraz instytucjach właściwych do załatwiania sprawy osoby zgłaszającej się do ośrodka,
 4. dokumentowanie realizowanej pracy socjalnej i prowadzenie akt podopiecznych,
 5. diagnozowanie sytuacji dotyczącej zagrożenia osób zależnych, zaburzonych psychicznie,
 6. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych, w przypadku nagłym, zagrażającym zdrowiu lub życiu osoby/rodziny,
 7. przygotowywanie projektów pism wychodzących dot. realizowanej pracy socjalnej,
 8. sporządzanie sprawozdań oraz innych zestawień dot. realizowanych zagadnień.

Do zadań Stanowiska/Zespołu ds. usług socjalnych w szczególności należy:

 1. organizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją usług tj. w szczególności:

a) usług opiekuńczych;

  b) specjalistycznych usług opiekuńczych;

c) usług świadczonych w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach   samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  d) domów pomocy społecznej;

  e) noclegowaniach i schroniskach dla bezdomnych;

  f) mieszkaniach chronionych;

  g) ośrodkach interwencji kryzysowej;

  h) placówkach wsparcia dziennego;

 1. udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej oraz prawach i uprawnieniach oraz instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do ośrodka;
 2. weryfikacja kompletności dokumentów osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej i innych ośrodkach wsparcia;
 3. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania                                     i ograniczenia trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin;
 4. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych w sprawie przyznania usług;

6) sporządzanie sprawozdań oraz innych zestawień dot. realizowanych zadań;

7) prowadzenie akt podopiecznych zawierające dane o świadczeniach i udzielonej pomocy;

8) prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych w zakresie usług.

      

Do zadań Zespołu ds. świadczeń przyznanych decyzją w szczególności należy:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej:

     a) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

 1. zasiłek okresowy,
 2. zasiłek stały,
 3. posiłek,
 4. usługi opiekuńcze,
 5. specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 6. sprawienie pogrzebu,
 7. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 8. składki na ubezpieczenie społeczne,
 9. inne świadczenia i usługi;
 10. udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji              pracy ośrodka pomocy społecznej, prawach i uprawnieniach oraz instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do ośrodka;
  1. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
  2. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
  3. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania                                      i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
  4. prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań gminy albo innych jednostek organizacyjnych, w tym dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w szczególności ustalanie uprawnień do:
   1. świadczeń zdrowotnych,
   2. świadczeń opiekuńczych,
   3. świadczeń alimentacyjnych,
   4. świadczeń wychowawczych,
   5. świadczeń rodzinnych,
   6. przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;
   7. kierowanie do innych Zespołów /Stanowisk właściwych do załatwienia sprawy i ścisła współpraca w zakresie realizowanej pomocy, w szczególności z pracownikami zespołu ds. pracy socjalnej;
   8. sporządzanie kontraktu socjalnego z osobą/rodziną nie wymagającą skierowania do zespołu ds. pracy socjalnej;
   9. przygotowywanie projektów pism wychodzących dot. realizowanej pomocy;
   10. wprowadzanie do systemu komputerowego danych z rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz realizacja zaplanowanej pomocy;
   11. stała współpraca z pracownikami innych działów i zespołów tut. Ośrodka w zakresie realizowanych zadań;
   12. wizyty monitoringowe dot. realizacji pomocy w formie obiadów w szkole;
   13. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dot. prowadzonych postępowań      w przedmiocie przyznawania świadczeń oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji;

15) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy, status ochrony uzupełniającej i status pobytu tolerowanego, Karta Polaka;

16) przygotowywanie dokumentacji do wniosku o pomoc pieniężną dla kombatantów i osób represjonowanych;

17) bieżąca i prawidłowa ewidencja decyzji w sprawie realizowania pomocy w formie przyznania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego oraz decyzji dot. przyznania prawa do opieki zdrowotnej;

18) przyjmowanie i wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym w oparciu                                   o dokumenty i oświadczenia oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń oraz zakładanie klientom kart przedpłaconych;

19) przygotowywanie list osób planowanych do wypłat zasiłków;

20) sporządzanie sprawozdań oraz innych zestawień dot. realizowanych zadań;

21) wydawanie klientom decyzji przyznających świadczenie;

22) prowadzenie dokumentacji podopiecznych.

 1. Do zadań Zespołu Realizacji Świadczeń Społecznych i Sprawozdawczości                               w szczególności należy:
  1. sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń na podstawie wydanych decyzji   administracyjnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, prowadzenie ewidencji list wypłat i innych rachunków dotyczących realizowania świadczeń na podstawie tej ustawy;
  2. weryfikacja załączonych do not obciążeniowych wykazów osób korzystających                                   z   pomocy w formie: bezpłatnych obiadów w szkole dla dzieci realizujących obowiązek szkolny, bezpłatnych bonów obiadowych, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, opału w naturze oraz rachunków dot. sprawienia pogrzebu dla osób nie uprawnionych do zasiłku   pogrzebowego;
  3. współpraca i współdziałanie z oddziałem Poczty Polskiej, Bankami oraz innymi podmiotami w sprawie świadczeń dla podopiecznych przekazywanych za ich pośrednictwem;
  4. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
  5. coroczne sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej;
  6. sporządzanie sprawozdawczości oraz jej przekazywanie właściwym jednostkom,   również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
  7. koordynowanie danych przekazywanych poprzez Statystyczną Aplikację Centralną;
  8. opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących współpracy Ośrodka                           z innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej;
  9. sporządzanie i przekazywanie jednostkom organizacyjnym współpracującym                                    z   Ośrodkiem na ich wniosek rekomendacji oraz opinii;
  10. sporządzanie i przekazywanie jednostkom organizacyjnym współpracującym                                   z   Ośrodkiem pism okolicznościowych.
 1. Do zadań Zespołu ds. Bezdomności w szczególności należy:
  1. realizacja polityki związanej z problematyką osób bezdomnych na terenie Gminy Miasta Toruń;
  2. rozpatrywanie i analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej osób bezdomnych, w tym ustalanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności oraz udzielanie pomocy w wymaganym zakresie;
  3. podejmowanie działań mających na celu zaspokajanie rozpoznanych potrzeb poprzez udzielenie pomocy społecznej w formie pracy socjalnej, świadczeń finansowych, rzeczowych, w naturze (w tym gorącego posiłku) oraz konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, a także współpraca z asystentami rodziny i koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej;
  4. współpraca z organizacjami społecznymi, charytatywnymi i instytucjami środowiska lokalnego w celu zaspokajania potrzeb osób bezdomnych w zakresie pomocy społecznej i innych ustaw;
  5. analizowanie i prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z bezdomnych rodzin, zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;
  6. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i wywiadów alimentacyjnych;
  7. weryfikacja dokumentacji zebranej w celu przyznania lub odmowy przyznania świadczeń;
  8. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                               w rodzinie;
  9. rejestracja i ewidencja osób korzystających ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej;
  10. nadzór i koordynacja funkcjonowania schroniska i noclegowni;
  11. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania nadzorowanych jednostek organizacyjnych;

Za organizację pracy w Rejonach Pomocy Środowiskowej I-IV odpowiedzialność ponoszą koordynatorzy RPŚ a w Zespole ds. Bezdomności zastępca Kierownika Działu.

PODZIAŁ ULIC WG. REJONÓW POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

RPŚ Nr I   ul. Adama Mickiewicza 30

ALEJA 700-LECIA TORUNIA

ALEJA SOLIDARNOŚCI

ALEJA św. JANA PAWŁA II 1-7

BALONOWA

BANKOWA

BARTKIEWICZÓWNY JANINY

BAWARCZYKÓW

BAŻYŃSKICH

BEMA JÓZEFA, gen. 2-66, 1-31

Bielany ŚW. JÓZEFA 78-84, 1-127

BOCZNA

BOROWIACKA

BREJSKIEGO JANA

BROWARNA

BULWAR FILADELFIJSKI 1-7, 2-18

CHEŁMIŃSKA

Chełmińskie Przedmieście

CHODKIEWICZA JANA KAROLA

CHROBREGO BOLESŁAWA 1 -27

CIASNA

CZARLIŃSKIEGO LEONA

CZARNIECKIEGO STEFANA

CZECHA

CZERWONA DROGA 1-11

CZERWONA DROGA 2-8

DĄBROWSKIEGO HENRYKA, gen.

DĄBRÓWKI

DEKERTA JANA

DŁUGA 2-70, 1-51e

DŁUGOSZA JANA

DOBRZYŃSKA

DOMINIKAŃSKA

DRZEWIECKIEGO JANA, kpt.

DUCHA ŚWIĘTEGO FLISACZA

DUDOJCIA IGNACEGO

FILTROWA

FOSA STAROMIEJSKA

FRANCISZKAŃSKA

GAŁCZYŃSKIEGO KONSTANTEGO ILDEFONSA

GŁOWACKIEGO BARTOSZA

GOGI PAWŁA PIOTRA , ks. kanonika

GRABOWSKIEGO ANTONIEGO

GRANICZNA

GREGORKIEWICZA KAZIMIERZA inż. arch.

GRUDZIĄDZKA 1-173, 2-48 (2-14) GRUDZIĄDZKA 16-48 GRUNWALDZKA 1-43, 2-38

GRUDZIĄDZKA 50-186

HARCERSKA HOŻA

HORZYCY WILAMA

HURYNOWICZ JANINY

JAGIELLOŃSKA 21-25c, 12-22

JAGIELOŃCZYKA KAZIMIERZA

JARACZA STEFANA

JEŚMANOWICZA LEONA

JĘCZMIENNA

KALISKIEGO SYLWESTRA

KASZUBSKA

KILIŃSKIEGO JANA

KOŁŁĄTAJA HUGONA

KONFEKCYJNA

KONIUCHY

KOŃCOWA

KOPERNIKA MIKOŁAJA

KORDECKIEGO AUGUSTYNA

KOŚCIUSZKI TADEUSZA 1-55 i 2-54

KOZACKA

KRAIŃSKA

KRASZEWSKIEGO JÓZEFA IGNACEGO 2-58

KRÓLOWEJ JADWIGI

KRÓTKA

KURPIOWSKA

LECHA

LEGIONÓW

LELEWELA JOACHIMA

LEŚNA

LOTNIKÓW

ŁAZIENNA

ŁĄKOWA

MAŁACHOWSKIEGO STANISŁAWA

MAŁE GARBARY

MATEJKI JANA 53-95, 50-96

MIĘDZYMURZE

MIRECKIEGO JÓZEFA

MŁODZIEŻOWA

MOCZYŃSKIEGO ZYGMUNTA

MOHNA JANA

Mokre Przedmieście

MONIUSZKI STANISŁAWA 41-53, 32-46

MORCINKA GUSTAWA

MOST PAULIŃSKI

MOSTOWA

ODRODZENIA 1-17

ODRODZENIA 2-8

OGRODOWA

OSMAŃSKIEGO KAZIMIERZA

PAŁUCKA

PANNY MARII

PIASKOWA

PIASTOWSKA

PIEKARY

PIERNIKARSKA

PLAC 18 STYCZNIA

PLAC ARTYLERII POLSKIEJ

PLAC BISKUPA JANA CHRAPKA

PLAC MARIANA RAPACKIEGO

PLAC NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ

PLAC ŚW. KATARZYNY

PLAC TEATRALNY

PLAC TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TORUNIA

PLAC ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

PLAC ZWYCIĘSTWA

POD DĘBOWĄ GÓRĄ 1-43 i 2-52

POD KRZYWĄ WIEŻĄ

PODGÓRNA 1-79, 2-88

PODGÓRNA 81-91, 90-92

PODMURNA

POLNA 15-49, 20-56

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

PONIATOWSKIEGO JÓZEFA

POPIELA

PROSTA

PRZEDZAMCZE

PRZY KASZOWNIKU 1-21b

PRZY KASZOWNIKU 23-49

PRZY RYNKU WEŁNIANYM

RABIAŃSKA

REJTANA TADEUSZA

RONDO CZADCY

RONDO PODOFICERÓW

RÓŻANA

RUSA

RYNEK NOWOMIEJSKI

RYNEK STAROMIEJSKI

SCZANIECKIEGO MICHAŁA

SKRZYŃSKIEGO STANISŁAWA, gen

SKWER INWALIDÓW WOJENNYCH

SKWER LUCJANA BRONIEWICZA

SKWER OFICERSKIEJ SZKOŁY MARYNARKI WOJENNEJ

SPORTOWA

SPÓŁDZIELCZA

STALOWA

Stare Miasto

STASZICA STANISŁAWA, ks.

STEINBORNÓW

STRUMYKOWA

SUCHA

SUCHARSKIEGO HENRYKA, mjr.

SUKIENNICZA

SZCZYTNA

SZEROKA

SZEWSKA

SZOSA CHEŁMIŃSKA 17-189, 16-180a

SZPITALNA

SZUMANA LEONA

ŚLIMAK GETYŃSKI

ŚLUSARSKA

ŚW. BOBOLI ANDRZEJA

ŚW. FAUSTYNY

ŚW. JAKUBA

ŚW. JANA

ŚW. JÓZEFA 2-74a

ŚW. KATARZYNY

ŚW. MIKOŁAJA

ŚWIĘTOPEŁKA

TUWIMA JULIANA

UNIWERSYTECKA

WAŁY GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

WARMIŃSKA

WARNEŃCZYKA WŁADYSŁAWA

WARSZAWSKA

WĄSKA

WIĄZOWA

WIELKI RÓW 1-27, 2-24

WIELKI RÓW 29-43, 26-46

WIELKIE GARBARY

WODOCIĄGOWA

WOJSKA POLSKIEGO

WOLA ZAMKOWA

WSPÓLNA

WYBICKIEGO JÓZEFA

WYSOKA

ZACISZE

ZAMENHOFA LUDWIKA

ZASZPITALNA

ZAUŁEK PROSOWY

ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ

ZIEMOWITA

ŻEGLARSKA

ŻELAZNA

ŻWIRKI I WIGURY

RPŚ nr II ul. Poznańska 95 i ul. Okólna 169

AGATOWA

AKACJOWA

ALEKSANDROWSKA

AMETYSTOWA

ANDERSA WŁADYSŁAWA, GEN. 1-71, 2-76

ANDERSA WŁADYSŁAWA, GEN. 73 -> i   78 ->

ARMII LUDOWEJ 7-11

ARMII LUDOWEJ bez 1-11 i 2

ARTYLERYJSKA

BAGIŃSKIEGO ANTONIEGO

BALEWSKIEGO WŁADYSŁAWA

BASIEŃKI

BEKASA

BELINY -PRAŻMOWSKIEGO WŁADYSŁAWA, pułkownika

BIAŁA

BLISKA

BŁĘKITNA

BOCIANA

BOŁTUCIA MIKOŁAJA GEN.

BOROWIKOWA CIECHOCIŃSKA

BRATNIA

BRĄZOWA

BRYLANTOWA

BURHARDTA STEFANA

BURSZTYNOWA

CIENISTA

CIERPICKA

CZACHOWSKIEGO LUDWIKA

CZAPLI

Czerniewice

CZERNIEWICKA

DALEKA

DANDELSKIEGO ZDZISŁAWA

DIAMENTOWA

DOBRZAŃSKIEGO -HUBALA HENRYKA, majora

DOMACHOWSKIEGO JÓZEFA, ks.

DRZYMAŁY MICHAŁA

DWERNICKIEGO JÓZEFA, gen.

DWORSKA

DYBOWSKA 10-12

DYBOWSKA 1-9, 2-20

FAMILIJNA

GAJOWA

GALONA RAJMUNDA

GARDZIELEWSKIEGO ZYGFRYDA IGLASTA

GERWAZEGO

GLINIECKA

GNIEWKOWSKA

GOLUBSKA

GRABSKIEGO WŁADYSŁAWA

GROTA -ROWECKIEGO STEFANA gen.

GRZYBOWA

HALLERA JÓZEFA, gen. 1-33, 2-32

HALLERA JÓZEFA, gen. 34-140,35-141

HULEWICZA WACŁAWA

HUSARSKA

IDZIKOWSKIEGO LUDWIKA, mjr.

INOWROCŁAWSKA

IWANOWSKIEJ WILHELMINY

JABŁOŃSKIEGO ALEKSANDRA

JACKA SOPLICY

JASNA

JASPISOWA

JEŻYKA

KAMERALNA

KARASZEWICZA MICHAŁA GEN.

KARNOWSKIEGO JANA

KLUCZYKI

KMICICA ANDRZEJA

KNIAZIEWICZA KAROLA, gen.

KOLEJOWA

KOMOROWSKIEGO -BORA TADEUSZA GENERAŁA

KONDUKTORSKA

KORFANTEGO WOJCIECHA

KORMORANA

KOSA

KOŚCIELNA

KRĘTA

KRYŃSKIEGO WACŁAWA

KUJAWSKA

KUKUŁKI

KUROPATWY

KUTRZEBY TADEUSZA GENERAŁA

LETNIA

LICEALNA

LILII WODNYCH

LIPNOWSKA 1-39, 2-20

LIPNOWSKA 146-154

LIPNOWSKA 57-87, 116-144

ŁĄCZNA

ŁOZOWA

ŁÓDZKA 1-123, 6-160

ŁÓDZKA 125-131, 164

ŁÓDZKA 166-250, 133-193

MAJDANY

MAŁA

MATYSIAKÓW

MIODOWA

MŁYŃSKA

NARUTOWICZA GABRIELA

NASZA

NENUFARÓW

NIESZAWSKA

OKOPOWA

OKÓLNA 1-21, 2-40

OKÓLNA 23-171, 42-190

OKRZEI STEFANA

OKULICKIEGO LEOPOLDA GENERAŁA

OLEŃKI

OLĘDERSKA

OSADNICZA

OTŁOCZYŃSKA

PADEREWSKIEGO IGNACEGO

PANA TADEUSZA

PANA WOŁODYJOWSKIEGO

PARKOWA

PERKOZA

PERŁOWA

PLAC ARMII KRAJOWEJ

PLEBISCYTOWA

PODBIPIĘTY

PODGÓRSKA

POGODNA

POKĄTNA

PORANNA

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

POZNAŃSKA 3-5

POZNAŃSKA bez 3-5

PRÜFFERÓW JANA I MARII

PRZESMYK

PRZY GROBLI

PRZY NASYPIE

PRZY TORZE

PRZYTULNA

PSTROWSKIEGO WINCENTEGO 1-25

PSTROWSKIEGO WINCENTEGO bez 1-25

PSZCZELNA

PUCHACZA

RADIOWA

RADOSNA

RATAJCZAKA FRANCISZKA

RELAKSOWA

ROJEWSKA

ROMANTYCZNA

RONDO FOCHA FERDYNANDA MARSZAŁKA

RONDO KURONIA JACKA

RUBINOWA

RUDACKA 1-211,2-170

RUDACKA 172-250, 213-279

RYPIŃSKA 1-15, 2-10

RYPIŃSKA 126-156,125-171

RYPIŃSKA 17-141, 12-124

SĘDZIAKA STANISŁAWA

SINORACKIEJ MELANII

SITOWIA SKRYTA

SKRZETUSKIEGO JANA

SŁUŻEWSKA

SOLANKOWA

SOWIA

SPACEROWA

SREBRNA

STARA DROGA

STAWKI POŁUDNIOWE

STEPOWA

STRZAŁOWA

SWINARSKIEGO ANTONIEGO

SYGNAŁOWA

SZMARAGDOWA

SZUBIŃSKA

SZUWARÓW

SZYSZKOWSKIEGO WACŁAWA

ŚRODKOWA

ŚW. WOJCIECHA

TATARAKÓW

TELIMENY

TĘCZOWA

TOKARZEWSKIEGO

TOPAZOWA

TOROWA

TRAKCYJNA

TRZCINOWA

TURKUSOWA

URZĘDNICZA

USTRONNA

WACZYŃSKIEGO SZCZEPANA

WIEJSKA

WIŚLANA

WIŚNIOWA

WITKOWSKIEGO LEONA

WŁOCŁAWSKA 1-145, 2-144

WŁOCŁAWSKA 147-191

WŁOCŁAWSKA 193-325, 146-268

WOYCZYŃSKIEGO STANISŁAWA, gen.

WYPOCZYNKOWA

WYRZYSKA

ZAGŁOBY

ZAGRODOWA

ZDROJOWA

ZDRÓJKOWSKIEGO ZBIGNIEWA

ZIELONA

ZIMORODKA

ZIMOWA

ZŁOTA

ZWROTNICZA

RPŚ Nr III ul. Juliana Fałata 34/46

AGRESTOWA

ALEJA 500-LECIA TORUNIA 1, 2-20

ALEJA 500-LECIA TORUNIA 3-21, 22-24

ALEJA BOGUSŁAWA MAGIERY (droga wewnętrzna)

ALEJA św. JANA PAWŁA II 6-10 ALEJA św. JANA PAWŁA II 2

ASNYKA ADAMA

ASTROWA

BALONOWA 2-4

BANANOWA

BARBARKA

Barbarka 4

BARTNICZA

BAŚNIOWA

BAŻANTOWA

BEMA JÓZEFA, gen. 91-131, 124-128

Bielany

BIELAŃSKA

BIRJENMAJERA ALEKSANDRA

BLUSZCZOWA

BŁAWATKOWA

BOBROWA

BOJARSKIEGO WŁADYSŁAWA

BRACTWA KURKOWEGO

BRONIEWSKIEGO WŁADYSŁAWA

BRZECHWY JANA

BRZOSKWINIOWA

BULWAR FILADELFIJSKI 9-15, 20-28

BYDGOSKA

Bydgoskie Przedmieście

CHABROWA

CHMIELNA

CHOPINA FRYDERYKA

CICHA

CZEREMCHOWA

CZYSTA

DANIELEWSKIEGO IGNACEGO

DERDOWSKIEGO HIERONIMA

DOBRA

DOBRZYCKIEGO JERZEGO

DROGA CZARNOBŁOCKA

DROGA STAROTORUŃSKA

ELEKTRYCZNA

FAŁATA JULIANA

FASOLOWA

FIELDORFA "NILA" AUGUSTA E. gen.

FIGOWA

FIOŁKOWA

FORTECZNA

FREDRY ALEKSANDRA

FREYTAGA ADAMA

GADOMSKIEGO JANA

GAGARINA JURIJA 1-43

GAGARINA JURIJA 2-226

GALILEUSZA

GAZOWA

GOŁĘBIOCKIEGO ROBERTA

GOŹDZIKOWA

GRASERA KONRADA

GRUDZIĄDZKA 175-225

GRUNWALDZKA 45-79, 40-114

GRYCZANA

HALLEJA EDMUNDA

HETMAŃSKA

HEWELIUSZA JANA

HIACYNTOWA

HUBEGO JANA MICHAŁA

INŻYNIERSKA

IRYSOWA

IWASZKIEWICZA JAROSŁAWA

JAGODOWA

JAROCZYŃSKIEGO MARIANA

JASKÓŁCZA

JASTRZĘBIA

JAŚMINOWA

JELENIA

JEMIOŁOWA

JESIENNA

JEŻYNOWA

JONSSONA PERA

KAMELIOWA

KASPROWICZA JANA

KAŹMIERCZAK -POŁOŃSKIEJ HELENY

KĄKOLOWA

KEPLERA JANA

KLONOWICA SEBASTIANA

KOCHANOWSKIEGO JANA

KOMBAJNOWA

KONOPNA

KONOPNICKIEJ MARII

KONWALIOWA

KOZIA

KRASIŃSKIEGO ZYGMUNTA

KRASZEWSKIEGO JÓZEFA IGNACEGO 1-33

KROKUSOWA

KRUCZA

KRZEMIENIECKA

KUJOTA STANISŁAWA, ks.

KUNCEWICZOWEJ MARII

KWIATOWA

LAWENDOWA

LEŚMIANA BOLESŁAWA

LILIOWA

LINDEGO SAMUELA BOGUMIŁA

LISIA

LNIANA

LWOWSKA

ŁOSIA

ŁUBINOWA

ŁUKASIEWICZA IGNACEGO

ŁYSOMICKA

MAKOWA

MAKUSZYŃSKIEGO KORNELA

MALINOWA

MALWOWA

MASZYNOWA

MATEJKI JANA 15-51, 6-46 MATEJKI JANA 1-13, 2-4

MERGENTALERA JANA

MICKIEWICZA ADAMA

MIEDZA

MIGDAŁOWA

MIŁA

MODRAKOWA

MONIUSZKI STANISŁAWA 1-39a, 2-30

MORELOWA

MORYCIŃSKIEGO HUGONA

MYŚLIWSKA

NAŁKOWSKIEJ ZOFII

NARCYZOWA

NIEDŹWIEDZIA

NIEPOKÓŁCZYCKIEGO FRANCISZKA płk.

NORWIDA CYPRIANA KAMILA

OLSZEWSKIEGO KAROLA

ORLA

ORLĄT LWOWSKICH

ORZECHOWA

OSIEDLOWA

OWOCOWA

OWSIANA

PACZYŃSKIEGO BOHDANA

PAWIA 12-12a

PAWIA bez 12-12a

PIĘKNA

PIGWOWA

PISTACJOWA

PIWNIKA JANA mjr.

PLAC FRELICHOWSKIEGO

PLAC PROF. ALFONSA HOFFMANA

PLAC STANISŁAWA SKALSKIEGO

POLNA 2-10

POLNA 3-13c, 5a, 12-18

POMARAŃCZY

POPIEŁUSZKI JERZEGO, ks.

POPRZECZNA

PORT DRZEWNY

PORZECZKOWA

PROSOWA

PRUSA BOLESŁAWA

PRZY CEGIELNI

PRZYBYSZEWSKIEGO STANISŁAWA

PRZYLASZCZKOWA

PRZYSIECKA

PSZENICZNA

PTASIA

PUŁKU LOTNICZEGO

REJA MIKOŁAJA

RENKLODOWA

REYMONTA WŁADYSŁAWA

RODZYNKOWA

ROLNICZA

RONDO HERBERTA ZBIGNIEWA

RONDO LORKIEWICZA TEOFILA

RONDO NIEPODLEGŁOŚCI

RONDO POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ RZESZĘ NIEMIECKĄ

RUMIANKOWA

RYBAKI

RYBIŃSKIEGO JANA

RYSIA

RYŻOWA

RZEPAKOWA

SADOWA

SARNIA

SASANKOWA

SELEROWA

SIENKIEWICZA HENRYKA

SŁONECZNA SŁOWICZA

SŁOWACKIEGO JULIUSZA

SOKOLA

SPOKOJNA

STOKROTKOWA

STORCZYKOWA

STREHLA LEONA płk. dr.

STROBANDA HENRYKA

STROMA

STWOSZA WITA

SZAFRANOWA

SZAŁWIOWA

SZOSA BYDGOSKA 11-103, 32-138

SZOSA BYDGOSKA 1-9, 2-32

SZOSA CHEŁMIŃSKA 191-193

SZOSA CHEŁMIŃSKA 195-275, 182-378

SZOSA CHEŁMIŃSKA 277-301

SZOSA OKRĘŻNA 1-65

SZOSA OKRĘŻNA 2-4

SZOSA OKRĘŻNA 48-120

SZOSA OKRĘŻNA 6-46

SZOSA OKRĘŻNA 67-107 SZOSA OKRĘŻNA 67-75

SZYMANOWSKIEGO KAROLA

SZYSZKOWA

ŚLIWOWA

ŚNIADECKICH JANA I JĘDRZEJA

ŚW. ANTONIEGO

ŚW. KLEMENSA

TARTACZNA

TECHNICZNA

TRAKTOROWA

TRAMWAJOWA

TRUSKAWKOWA

TUJAKOWSKIEGO ALOJZEGO

TULIPANOWA

UGORY

URODZAJNA

WAŃKOWICZA MELCHIORA

WARZYWNA

WATZENRODEGO ŁUKASZA

WESOŁA

WIERZYŃSKIEGO KAZIMIERZA

WIKLINOWA

WILCZA

WILEŃSKA

WILLOWA

WINOGRONOWA

WIOSENNA

WIŚNIOWIECKIEGO JEREMIEGO

WITA STWOSZA

WRZOSOWA

WYCZÓŁKOWSKIEGO LEONA

WYSPIAŃSKIEGO STANISŁAWA

ZAGONOWA

ZBOŻOWA

ZIELNA

ZONNA WŁODZIMIERZA

ŹRÓDLANA

ŻBIKOWA

ŻEROMSKIEGO STEFANA

ŻURAWIA

ŻYTNIA

ŻYWICZNA

ŻYZNA

RPŚ NRIV   ul.   Rydygiera 30/32

ALLADYNA

ANTCZAKA ANTONIEGO

APATORA

AUGUSTOWSKA

BAJECZNA

BALLADYNY

BARWNA

BATOREGO STEFANA

BIAŁOSTOCKA

BOLTA ANTONIEGO

BRODY JANA, inż.

BRZOZOWA

BUKIEWICZ WANDY

BUKOWA

BUSZCZYŃSKICH JÓZEFA I SYLWESTRA

BYTOMSKA

CALINECZKI

CEDROWA

CEGLANA

CELNICZA

CERAMICZNA

CHEŁMSKA

CHŁOPICKIEGO JÓZEFA, gen.

CHROBREGO BOLESŁAWA 29 – do końca 1 – do końca

CHRZANOWSKIEGO JÓZEFA

CIECHANOWSKA

CIEKAWA

CISOWA

CURIE PIOTRA

CYPRYSOWA

CZEKOLADOWA

CZEREŚNIOWA

CZĘSTOCHOWSKA

DĘBOWA

DOBREJ NADZIEI

DOJAZD

DONIMIRSKIEGO TEODORA

DOŻYNKOWA

DROGA ŁĄKOWA

DROGA TRZEPOSKA

DWORCOWA

DYNGUSOWA

DZIAŁOWA

DZIAŁOWSKIEGO ZYGMUNTA

DZIEWULSKIEGO WŁADYSŁAWA

ELBLĄSKA

FABRYCZNA

FANTAZYJNA

FILOMATÓW POMORSKICH

FROMBORSKA

GAIKOWA

GAWĘDY

GDAŃSKA

GIPSOWA

GMINNA

GOŁĘBIA

GOPLANY

GORZOWSKA

GOŚCINNA

GRABOWA

GRANITOWA

GRUDZIĄDZKA 188-220

GULIWERA

GUSTLIKA

GWIAŹDZISTA

HEBANOWA

HONORATKI

IŁAWSKA

IWANOWA ZBIGNIEWA

JAŁOWCOWA

JAMONTTA BRONISŁAWA

JAROCIŃSKA

JARZĘBINOWA

JASIA I MAŁGOSI

JAWOROWA

JAWORSKICH STANISŁAWY I DAMAZEGO

JELENIOGÓRSKA

JODŁOWA

KALINOWA

KALISKA

KAŁAMARSKIEGO PAWŁA

KAMIENNA

KANAŁOWA

KAROLINKI

KARTUSKA

KASZTANOWA

KATARZYNKI

KATOWICKA

KIELECKA

KLONOWA

KŁODZKA

KŁOPOT

KOCIA

KOCIEWSKA 1-29, 2-30

KOCIEWSKA 31-61, 32-70

KOGUCIA

KOLANKOWSKIEGO LUDWIKA

KOŁOWA

KONICZYNKI

KONIŃSKA

KONOPACKICH

KONSTYTUCJI 3. MAJA

KOPCIUSZKA

KOSYNIERÓW KOŚCIUSZKOWSKICH

KOSZALIŃSKA

KOŚCIUSZKI TADEUSZA 57 – do końca 56 – do końca

KRAJOZNAWCZA

KRAKOWSKA

KRAŃCOWA

KRESOWA

KROŚNIEŃSKA

KRÓLEWNY ŚNIEŻKI

KRYNICKA

KSIĘŻYCOWA

KUBUSIA PUCHATKA

KUSOCIŃSKIEGO JANUSZA

KWITNĄCEJ JABŁONI

LEGNICKA

LESZCZYNOWA

LEŚNY TRAKT

LIGI POLSKIEJ

LUBA

LUBELSKA

LUBICKA

ŁADNA

ŁĘGOWSKIEGO TADEUSZA, kpt.

ŁOKIETKA WŁADYSŁAWA

ŁOMŻYŃSKA

ŁUKOWA

ŁYSKOWSKIEGO IGNACEGO

MAHONIOWA

MALINOWSKIEGO BRONISŁAWA

MAŁGORZATKI

MAŃKOWSKIEGO ALFONSA, ks.

MARZANNY

MAZOWIECKA

MAZURSKA

MIĘDZYRZECZE

MISTRZA TWARDOWSKIEGO

MLECZNA

MOCARSKIEGO ZYGMUNTA

Mokre Przedmieście

MORWOWA

MOSSAKOWSKIEGO JÓZEFA

NA PRZEŁAJ 2-58, 1-23

NA UBOCZU

NA ZAPLECZU

NAD RZECZKĄ

Nad Strugą

NAD STRUGĄ

NAD ZATOKĄ

NIESIOŁOWSKIEGO TYMONA

NOWOTARSKA

ODLEGŁA

OLBRACHTA JANA 1-5, 2-8

OLBRACHTA JANA 7-23, 10-16

OLIMPIJSKA

OLSZTYŃSKA 2-78

OLSZTYŃSKA 5-137

OLSZTYŃSKA 80 do końca

OLSZYNOWA

OSIKOWA

OSTRA

OSTROŁĘCKA

PAJĄKOWSKIEGO GERARDA

PALMOWA

PALUSZYŃSKIEGO STANISŁAWA, Księdza

PAŁUBICKIEGO JANA, ppłk.

PANA KLEKSA

PANCERNYCH

PAPOWSKA

PASZKOWSKIEGO JERZEGO, ppor.

PILSKA

PIOTRKOWSKA

PISKORSKIEJ HELENY

PLAC FRYDERYKA SKARBKA

PLAC HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

PLAC IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

PLAC POKOJU TORUŃSKIEGO

PLAC SYBIRAKÓW

PLATANOWA

PŁASKA

PŁOCKA

POD DĘBOWĄ GÓRĄ 45 – końca 54 – końca

PODCHORĄŻYCH

POLNA 117-137, 134-152

POLNA 51-115, 58-132

POWIŚLE

PRĄDZYŃSKIEGO IGNACEGO, gen.

PREJSA JULIANA

PRZELOT

PRZEMYSKA

PRZESKOK

PRZY LESIE 4-42

PRZY LESIE 7-7b

PRZY SKARPIE 1-121

PRZY SKARPIE 2-4

PRZY SKARPIE 6-122

PRZYBYŁÓW JANINY I EUGENIUSZA

PRZYJACIÓŁ

PRZYJEMNA

PUŁASKIEGO KAZIMIERZA, gen.

RADOMSKA

RAKOWICZA FRANCISZKA TADEUSZA

RASZEI LEONA

RODNO TORUŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW

RODZINNA

RONDO BIELAWY

ROŚLINNA

ROZWARTA

RÓWNINNA 12-36, 21-31

RÓWNINNA 2-10, 1-21

RUBINKOWSKIEGO JAKUBA

RUDEGO

RYDYGIERA LUDWIKA

RZECZNA

RZESZOWSKA

SANOCKA

SERDECZNA

SEZAMKOWA

SIEDLECKA

SIELSKA

SIERADZKA

SIEWNA

SINDBADA

SKIERKI

SKIERNIEWICKA

SKŁODOWSKIEJ -CURIE MARII 1-39, 2-26

SKŁODOWSKIEJ -CURIE MARII 41-45

SKŁODOWSKIEJ -CURIE MARII 47-109, 32 do końca

SŁODKA

SŁUPSKA

SMOCZA

SOBIESKIEGO JANA

SOBKOWIAKA ANDRZEJA

SOBÓTKI

SOPOCKA

SOWIŃSKIEGO JÓZEFA, gen.

SPORNA

SREBRNEGO STEFANA

SREBRZYSTA

STAMMA FELIKSA

STAWISIŃSKIEGO TOMASZA

STUDZIENNA

SULECKIEGO JAKUBA

SUŁKOWSKIEGO JÓZEFA

SUWALSKA

SYDOWA MARIANA

SZARIKA

SZARYCH SZEREGÓW

SZCZECIŃSKA

SZCZĘSNA

SZCZĘŚLIWA

SZOSA LUBICKA 130-190

SZOSA LUBICKA 145-183

SZOSA LUBICKA 1-55, 2-70 SZOSA LUBICKA 72-128

SZOSA LUBICKA 69-143

SZYMAŃSKIEGO STANISŁAWA

ŚCIEŻKA SZKOLNA

ŚLASKIEGO LUDWIKA

ŚLICZNA

ŚWIATOWIDA

ŚWIERKOWA

TARGOWA

TARNOBRZESKA

TARNOWSKA

TELIGI LEONIDA

TŁOCZKA IGNACEGO

TOWAROWA

TRAUGUTTA ROMUALDA

TURYSTYCZNA

TWARDA

UKOŚNA

UROCZA

UŚMIECHU

WAKACYJNA

WAŁDOWSKA

WAPIENNA

WARYŃSKIEGO LUDWIKA

WIANKI

WIDOK

WIERZBOWA

WIEŻOWA

WINNA

WINNICA

WITOSA WINCENTEGO

WODNA

WSCHODNIA 1-13, 2-12

WSCHODNIA 14-42, 15-23

WSCHODNIA 25-73

WYKOPY

WYMARZONA

WYSZYŃSKIEGO STEFANA, kardynała

ZAKĄTEK

ZAKOLE

ZAKOSY

ZAKRĘT

ZAMOJSKA

ZAUŁEK DWORCOWY

ZIELONOGÓRSKA

ZŁOTEJ RYBKI

ŻÓŁKIEWSKIEGO