Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

SP.US.2611.6.2020 - szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym projekt pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej” EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1

SP.US.2611.6.2020 - usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 

Szczegóły