Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu nieprzerwanie od 2012 roku. Swoim zasięgiem obejmuje osoby mieszkające na terenie miasta Torunia.

Uczestnicy Klubu są zapraszani do udziału w aktywnościach z obszaru aktywizacji zawodowej oraz społecznej. Mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach o charakterze indywidualnym oraz grupowym, a także skorzystać z działań prozatrudnieniowych.

Klub Integracji Społecznej – zakres wsparcia

DZIAŁANIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ są realizowane poprzez zajęcia grupowe (Klub Pracy, Warsztaty edukacji zawodowej ).

Udział w zajęciach grupowych daje możliwość zapoznania się ze specyfiką uczenia się osób dorosłych, wzmocnienia motywacji do zmiany swojej sytuacji zawodowej, zidentyfikowania zewnętrznych i wewnętrznych barier wpływających na trudności w poszukiwaniu pracy, poznania własnych preferencji zawodowych i osobowościowych, poziomu kwalifikacji. Ponadto, pod okiem specjalisty, analizy rynku pracy (lokalnego, krajowego, UE), zdobycia wiedzy i umiejętności poruszania się po rynku pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, poznania form organizacji pracy, obowiązujących przepisów, form zatrudnienia, przygotowania się do rozmowy z pracodawcą, doskonalenia sztuki mówienia oraz prezentacji.

Działaniami dopełniającymi Klub Pracy, Warsztaty edukacji zawodowej są INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM ORAZ TRENEREM PRACY. W trakcie tych spotkań uczestnicy korzystają z możliwości opracowywania ścieżek wsparcia, Indywidualnych Planów Działania, otrzymują informacje o możliwościach podjęcia działań zmierzających do powrotu na rynek pracy (np. staże, kursy zawodowe, działalność gospodarcza, prace społecznie użyteczne). Dodatkowo uczestnicy Klubu Integracji Społecznej mogą skorzystać z pomocy w przygotowywaniu dokumentów rekrutacyjnych.

W związku z napotykanymi trudnościami (m.in. uzależnienia) uczestnicy Klubu często korzystają z SESJI MOTYWACYJNYCH Z PSYCHOLOGIEM ORAZ Z WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH realizowanych w formie indywidualnej lub grupowej.

Zajęcia grupowe skupiają się wokół takich obszarów jak: samoocena, poczucie właśnie wartości, emocje, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, radzenie sobie ze stresem, asertywność, konflikty, współpraca, komunikacja. Warsztaty ekonomiczne wzbogacają uczestników o wiedzę dotyczącą planowania budżetu domowego. Uczestnicy pracują nad podziałem i planowanie wydatków, bilansem przychodów i wydatków. Zdobywają wiedzę na temat możliwych dochodów w gospodarstwie domowym czy obszarów wydatkowania własnych finansów, zasad prowadzenie i zakładania działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej. Uczestnicy mogą również skorzystać z instruktażu dotyczącego edukacji prozdrowotnej oraz promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień, w trakcie którego uzyskują przydatne informacje dotyczące najczęściej występujących chorób (m.in. schorzeń układu krążenia, chorób cywilizacyjnych), ich rozpoznawania i pierwszej pomocy.

Uczestnicy Klubu mają również możliwość wzięcia udziału w działaniach lokalnych, takich jak: pikniki rodzinne, wycieczki, itp. Uczestnicy wzbogacają swoją wiedzę o tematy z zakresu profilaktyki zdrowia, profilaktyki uzależnień czy sposoby gospodarowania własnym budżetem.

Klub Integracji Społecznej – projekty i zadania publiczne

Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej- edycja 2019r

 2019

Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu realizuje działania Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”, pod nazwą: „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”– edycja 2019r.
Do uczestnictwa zostało zaproszonych 10 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.

W ramach oferty, uczestnicy mają możliwość skorzystania z różnych form wsparcia. Są to m.in.

- warsztaty edukacji zawodowej,

-doradztwo zawodowe,

-konsultacje z psychologiem,

-zajęcia psychoedukacyjne,

-profilaktyka uzależnień,

-poradnictwo prawne,

-promocja zdrowia,

-samopomocowe grupy wsparcia,

-działania integracyjne,

-warsztaty ekonomiczne,

-kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Działania w ramach zadania zostaną zakończone w grudniu 2019r.

Klub Integracji Społecznej – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2019r.

 

W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2019r. przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu realizowany jest Klub Integracji Społecznej dedykowany dla 20 osób.

Wśród uczestników są osoby pozostające bez zatrudnienia, zagrożone bądź dotknięte zjawiskiem wykluczenia społecznego. Celem Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa oraz społeczna.

W ramach Klubu Integracji Społecznej realizowane są następujące działania:

-Klub Pracy,

-Doradztwo zawodowe,

-Poradnictwo psychologiczne,

-Warsztaty psychoedukacyjne,

-Warsztaty ekonomiczne,

-Profilaktyka i promocja zdrowia,

-Profilaktyka uzależnień.

Klub Integracji Społecznej – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2018r.

 

W 2018r. z oferty w ramach zadania skorzystały 24 osoby. Oprócz bogatej oferty zajęć w ramach integracji społecznej i zawodowej, uczestnicy skorzystali ze wsparcia w postaci inicjatyw lokalnych.

We wrześniu uczestnicy wzięli udział w pikniku rodzinnym organizowanym na Barbarce we współpracy z Lokalną Grupą Działania dla Miasta Torunia, w trakcie którego prócz części piknikowej grupa miała możliwość wzięcia udziały w warsztatach, animacjach, konkursach. Korzystając z zasobów uczestników w listopadzie 2018r. beneficjenci Klubu Integracji Społecznej zainicjowali wycieczkę po Toruniu, w trakcie której wymieniano się legendami, ciekawostkami dotyczącymi naszego miasta i najbliższych okolic.

20180919 095149
Zdjęcia- Warsztaty psychoedukacyjne – Współpraca

20180919 095938

KIS - Wielkanocne zwyczaje na Starówce - Fotorelacja

W Wielki Piątek Klub Integracji Społecznej wraz z Fundacją Pomocy Samotnym Matkom oraz Dziennym Domem Pomocy Społecznej zorganizował imprezę dla mieszkańców Torunia pod nazwą „Wielkanocne zwyczaje na Starówce”. Pogoda i frekwencja dopisały! Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy. 

Czytaj więcej...

KIS - Jedz żur a będziesz silny jak Tur! - Fotorelacja

W sobotę na Starym Rynku zrobiło się bardzo smacznie i kolorowo. Klub Integracji Społecznej zaprosił wszystkich Torunian na imprezę pt.: „Jedz żur a będziesz silny jak Tur”. Przeprowadzono warsztaty z gotowania żuru i przygotowano ponad 120 litrów tego smakołyku. Wszystkim bardzo smakował!

 

Czytaj więcej...

Wielkanocne zwyczaje na Starówce

25 marca w godzinach 12:00 – 14.00
Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Toruniu oraz Fundacja Pomocy Samotnym Matkom zapraszają dzieci wraz z rodzicami na imprezę pt.: „Wielkanocne zwyczaje na Starówce".

Czytaj więcej...

8 Marca

Coroczne święto obchodzone 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Ustanowione zostało w 1910 roku. Podpisana w 1945 roku Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym międzynarodowym dokumentem potwierdzającym zasadę równości kobiet i mężczyzn.

Czytaj więcej...