Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (obiady)

Toruń, 2006-11-08

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

na dostawę – realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie wydawania obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na terenie Gminy Miasta Torunia, w ilości około 38.000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym, w latach 2007-2009.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę – realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie wydawania obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na terenie Gminy Miasta Torunia, w ilości około 38.000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym w latach 2007-2009, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa –realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w formie wydawania obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na terenie Gminy Miasta Torunia, w ilości około 38.000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym w latach 2007-2009.

2.Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości obiadów w stosunku rocznym, w okresie objętym przedmiotem zamówienia, ze względu na potrzeby środowiska oraz możliwości finansowe gminy w tym zakresie.

3.Minimalna wartość kaloryczna zestawu obiadowego - 600 kcal.

4.Zestaw obiadowy składający się co najmniej z 2 dań, w tym z zupy o pojemności nie mniejszej niż 300 ml.

5.Możliwość dokonania wyboru zestawu obiadowego (z co najmniej 2 zestawów), w tym zestawu dietetycznego.

6.Wydawanie zestawów obiadowych każdego dnia tygodnia w godzinach od 12.00 do 16.00 i zapewnienie miejsca ich spożycia.

7.W uzasadnionych przypadkach dostarczanie zestawu obiadowego do miejsca zamieszkania klienta.

 

II. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2009 roku.

 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)wykonawców, którzy w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupiealbo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3.

3.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4)nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

IV. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, który zakresem działania obejmuje przedmiot zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

3.Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymano w całości wykonanie decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

4.Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

5.Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

6.Wykaz pracowników (stanowisk) zatrudnionych przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wraz z ich kwalifikacjami.

7.Dokumenty, o których mowa w punktach od 1 do 5 winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

V. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1.Porozumiewanie się wykonawców z zamawiającym jest możliwe na piśmie na adres 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c.

2.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Halina Lewandowska - kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego pokój 110, tel. 056/6508565.

 

VI. Termin związania ofertą.

1.Termin związania Wykonawców złożona ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.

 

VII. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1.Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

2.Do oferty wykonawca dołączy wszystkie dokumenty określone w SIWZ.

3.Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostanie wypełniony przez wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.

4.Oświadczenia i zobowiązania należy dołączyć w oryginałach, a w przypadku gdy wykonawca dołączy do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

5.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

6.Cena ofertowa powinna być podana słownie i liczbą w złotych polskich.

7.Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oferenta, wymienionych w aktualnym dokumencie rejestracji firmy.

8.Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczenia woli. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

9.Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch nieprzejrzystych kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej.

1)koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 87-100 Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 40c oraz powinna być oznaczona: „Oferta – przetarg nieograniczony na dostawę – realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie wydawania obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na terenie Gminy Miasta Torunia, w ilości około 38.000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym, w latach 2007-2009”.

2)koperta wewnętrzna powinna być adresowana i oznakowana jak wyżej, ponadto opatrzona nazwą i adresem wykonawcy.

10.Oferty w kopertach zewnętrznych naruszonych będą traktowane jako odtajnione i nie będą przyjmowane.

11.Oferta złożona w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul.Konstytucji 3 Maja 40c- sekretariat p. nr 115, zostanie potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data i godzina złożenia.

12.Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do zamawiającego w ustalonym terminie.

13.Oferty mogą być wycofane przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o wycofanie oferty powinien być złożony w formie pisemnej przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub osobę przez niego uprawnioną. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert bez otwierania koperty wewnętrznej. Dopuszcza się złożenie oferty zamiennej oraz uzupełniającej w terminie do składania ofert. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana.

14.Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

15.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

 

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.Oferty należy składać od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 04.12.2006 roku do godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40c, w sekretariacie – p. nr 115.

2.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi nie otwarte, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.12.2006 roku, o godzinie 9.10 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40c w sali konferencyjnej (piwnica).

4.Zamawiający otworzy oferty w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć do siedziby zamawiającego w dniu otwarcia ofert.

5.Po zwróceniu ofert wycofanych i pierwotnych względem ofert zamiennych, jako ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty przetargowe. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, ceny ofert, warunki płatności zawarte w ofercie, termin wykonania zamówienia i warunki płatności. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert przekazuje się na ich wniosek powyższe informacje.

 

IX. Kryteria wyboru oferty i opis sposobu obliczania ceny.

1.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie będą następujące:

·cena oferty              100 %

2.W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym oferentom przyznawane będą punkty.

3.W kryterium „ cena” zostanie zastosowany wzór:

 

   cena minimalna (najniższa z cen)  
 ocena punktowa =  -------------------------------------  

x 100 punktów x waga kryterium tj. 100%

   cena oferenta (oceniana)  


4.Wygra oferta o najniższej cenie.

 

X. Wyjaśnienia i zmiany dokumentacji przetargowej.

1.Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba ze prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego namniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

3.Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich wykonawców.

 

XI. Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

2.Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

3.Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, termin przedłuża się co najmniej o 7 dni.

4.O przedłużeniu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie.

 

XII. Szczegółowe niejawne badanie ofert.

1.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczącej złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

3.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)jest niezgodna z ustawą;

2)jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ;

6)zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny;

7)wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

XIII. Sposób poprawiania oczywistych omyłek.

1.W przypadku ujawnienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny zostaną one poprawione przez zamawiającego. Zamawiający zawiadamia o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

2.Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

XIV. Sposób udostępniania do wglądu dokumentacji przetargowej.

1.Zamawiający udostępnia dokumentację przetargową do wglądu w siedzibie zamawiającego w godzinach od 8.00 do 15.00.

2.Z czynności udostępnienia dokumentacji przetargowej sporządza się protokół podpisany przez zmawiającego o osobę upoważnioną przez oferenta.

 

XV. Formalności związane z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ . Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

2.O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

3.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybierać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

4.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1)nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu;

2)cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4)postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważniej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

5.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1)ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2)złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

 

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie żąda od wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XVII. Istotne postanowienia umowy

Istotne warunki postanowienia umowy zostały określone w projekcie umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny o uzyskanie zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tej ustawy.

 

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2.Projekt umowy