Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

 • Drukuj

Dofinansowanie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy są organizowane wyłącznie na terenie kraju,w grupach zorganizowanych, liczących nie mniej niż 20 uczestników przez organizatora posiadającego aktualny wpis do rejestru wojewody właściwego dla jego siedziby.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o dofinansowanie (pobierz druk)
 • Kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
 • w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie ze szkoły w przypadku osób niepełnosprawnych (wiek od 16 do 24 lat) uczących się i niepracujących
 • Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (pobierz druk)
 • Dowód osobisty do wglądu.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 118A,
87-100 Toruń
tel. (56) 650-85-67

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie mogą otrzymać osoby, które:

 • posiadają aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność
 • zostały skierowane na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
 • w roku realizowania zadania nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • wezmą udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej
 • nie pełnią funkcji członka kadry na turnusie, ani nie są opiekunem innego uczestnika turnusu rehabilitacyjnego,
 • posiadają przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekraczający:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Na wyraźne zalecenie lekarskie osobie niepełnosprawnej przysługuje opiekun, którego pobyt może być dofinansowany ze środków Funduszu. Opiekunem może być osoba, która ukończyła:

 • 18 lat,
 • 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnopsrawnej.

Funkcji opiekuna nie może pełnić:

 • osoba niepełnosprawna, która wymaga opieki innych osób,
 • osoba, która pełni funkcję członka kadry na danym turnusie.

Wysokość dofinansowania:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnejze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej(bez względu na stopień niepełnosprawności)
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnejz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 23%przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionejw zakładzie pracy chronionej.

Kwotę dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,w przypadku przekroczenia dochodu,pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm).,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z 2007 r.).