Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rodzina w Centrum 2 - projekt EFS

Projekt Rodzina w Centrum 2 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Projekt realizowany jest od 01.07.2018 do 30.06.2020 roku. Skierowany jest do osób, których miejscem zamieszkania lub centrum życiowej aktywności jest miasto i gmina Toruń.

Czytaj więcej...

Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - projekt EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczął realizację projektu pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” mający ułatwić powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń, w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej oraz zwiększenie umiejętności opiekuńczych i świadomości nt. dostępnych form pomocy u osób z otoczenia tych osób

ZGŁOŚ SIĘ! DZIAŁAJ!
ZMIENIAJ SWOJĄ RZECZYWISTOŚĆ!
MY CIĘ WESPRZEMY!

Czytaj więcej...

W rodzinie siła! - projekt EFS

Projekt skierowany jest bezpośrednio do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), w tym osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Czytaj więcej...

Wspieramy Mamy. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń - projekt EFS; vouchery żłobkowe; dofinansowanie niani (edycja 2)

Mieszkasz w Toruniu?
Jesteś rodzicem dziecka w wieku do lat 3?
Przebywasz na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym?
Jesteś osobą bezrobotną?
Wracasz do pracy lub chcesz wrócić do aktywności zawodowej?

 

W ramach projektu oferujemy:
- finansowanie opieki nad dzieckiem (zatrudnienie   niani lub voucher na żłobek) przez okres do   12 miesięcy
- wsparcie w znalezieniu pracy w postaci   pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego
- szkolenia zawodowe dostosowane do   indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Czytaj więcej...

Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - projekt EFS

Zachęcamy osoby nieaktywne zawodowo i społecznie, w szczególności: bezrobotne, bierne zawodowo i nie poszukujące pracy doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, zamieszkujących na obszarach zdegradowanych (Podgórz, Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście) do udziału w:

 

  • zajęciach z animatorem lokalnym na rzecz społeczności lokalnej
  • warsztatach w zakresie inicjatyw lokalnych
  • zajęciach warsztatowych i aktywizacyjnych
  • grupach samopomocowych
  • terapii psychologicznej i rodzinnej
  • doradztwie zawodowego
  • kursach, szkoleniach i stażach zawodowych
  • pośrednictwie pracy.

 

 

Dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (m.in. dzieci, osób starszych, pełniących obowiązki opiekuńcze) zorganizujemy warsztaty, doradztwo prawne, działania środowiskowe i integrujące oraz grupę samopomocową.

 

ZGŁOŚ SIĘ! DZIAŁAJ! ZMIENIAJ SWOJĄ RZECZYWISTOŚĆ!
MY CIĘ WESPRZEMY!

Czytaj więcej...