Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń - projekt EFS

 

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE MIASTA TORUŃ”


Od dnia 01.09.2020r. w ramach utrzymania trwałości projektu mamy w ofercie następujące usługi:
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego);
- usługi asystenckie (dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności);
- wsparcie dzienne dla osób niesamodzielnych.
Informujemy, iż funkcjonuje również Centrum Usług Środowiskowych, którego zadaniem jest wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz które jest miejscem wymiany doświadczeń i informacji w zakresie objętym trwałością.
Trwałość jest realizowana przez okres trzech lat, tj. do 31.08.2023r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu pod numerem 56 611 89 40.

 

 

 

 

 
Projekt jest realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych
 

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w partnerstwie z Fundacją Agencji Służby Społecznej w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2020 roku.
 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szeroko rozumianych usług opiekuńczych poprzez:

 • objęcie wsparciem 50 osób usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania,
 • objęcie usługami asystenckimi 40 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • utworzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych
 • objęcie usługami wspierającymi proces aktywizacji społeczno-zawodowej 10 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


 

W ramach projektu zostanie utworzone także Centrum Usług Środowiskowych. Będzie to miejsce wymiany informacji i doświadczeń, zarówno podmiotów działających w zakresie pomocy społecznej czy ochrony zdrowia na lokalnym rynku, jak również osób niesamodzielnych i osób z otoczenia osób niesamodzielnych, które będę korzystać z udzielanego w projekcie wsparcia.
 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Toruń, spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, niemogące wykonać samodzielnie co najmniej jednej czynności dnia codziennego,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z przesłankami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,


 

Mile widziane są osoby, które dodatkowo:

 • osiągają dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego,
 • są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • są osobami z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi (w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi),
 • korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • mieszkają na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w programie rewitalizacji.


 

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych na terenie Miasta Toruń.
 • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Usługi asystenckie (Asystent Osoby Niepełnosprawnej) - preferowane będą osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 • Utworzenie klubu samopomocy w Czerniewicach.
  W ramach klubu świadczone będzie wsparcie dzienne dla wszystkich uczestników niesamodzielnych oraz usługi wspierające skierowane do osób z otoczenia osób niesamodzielnych, w tym rodziny, opiekunów, przyjaciół sąsiadów i wolontariuszy. Uzupełniająco będą realizowane usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obejmujące:
  • usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne i animacyjne wspierające aktywność obywatelską,
  • poradnictwo prawne i psychologiczne,
  • wsparcie indywidualne lub grupowe (grupy wsparcia).


 

Szczegółowy opis udzielanego wsparcia znajduje się w regulaminie.
 

Zapraszamy zainteresowane osoby do pobrania, wypełnienia i przesłania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu formularza zgłoszeniowego.
 

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny, za wyjątkiem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, gdzie uczestnicy ponoszą częściową odpłatność ustalaną na podstawie kryterium dochodowego.
Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.
 

Biuro projektu znajduje się w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Toruniu przy ul. Konopnickiej 13 (parter)
telefon kontaktowy: 518 445 948

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Oświadczenie uczestnika projektu 

 

LISTA RANKINGOWA

Zobacz listę osób zakwalifikowanych

Zobacz listę osób zakwalifikowanych 2 (usługi opiekuńcze)

Zobacz listę osób zakwalifikowanych 3 (usługi opiekuńcze)

Zobacz listę osób zakwalifikowanych 4 (usługi opiekuńcze)

Zobacz listę osób zakwalifikowanych 5 (usługi opiekuńcze)

Zobacz listę osób zakwalifikowanych 6 (usługi opiekuńcze)

Zobacz listę osób zakwalifikowanych 7 (usługi opiekuńcze)

Zobacz listę osób zakwalifikowanych 8 (usługi opiekuńcze)

Zobacz listę osób zakwalifikowanych 9 (usługi opiekuńcze)

Zobacz listę osób zakwalifikowanych 10 (usługi opiekuńcze)

Zobacz listę osób zakwalifikowanych 11 (usługi opiekuńcze)

Zobacz listę osób zakwalifikowanych 12 (usługi opiekuńcze)

Zobacz listę osób zakwalifikowanych 13 (usługi opiekuńcze)

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPARWNEJ – RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szczegóły

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - RUSZA II NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szczegóły

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - RUSZA III NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szczegóły

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - RUSZA IV NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szczegóły

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - RUSZA V NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szczegóły

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - RUSZA VI NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szczegóły

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - RUSZA VII NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szczegóły

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - RUSZA VIII NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szczegóły

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - RUSZA IX NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szczegóły

 

Centrum Usług Środowiskowych działa w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy uczestników projektu do korzystania z usług Centrum, które znajduje się w Toruniu na Bydgoskim Przedmieściu w budynku przy ulicy Konopnickiej 13 (IV piętro- budynek wyposażony w windę) i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

W Centrum można skorzystać z porad (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie) udzielanych przez specjalistów.

Proponowane formy wsparcia to:

 • wsparcie prawne,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie terapeutyczne,
 • wsparcie doradcze

.

Serdecznie zapraszamy!
Kontakt:
Centrum Usług Środowiskowych
ul. Konopnickiej 13, IV piętro
tel. 56/ 611 89 40