Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - projekt EFS

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczął realizację projektu

pt. „AKTYWNE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo

Działanie 9.2. Włączenie społeczne

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.10.2017 – 30.09.2019r.

 

Celem projektu jest: powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń, w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej, oraz zwiększenie umiejętności opiekuńczych i świadomości nt. dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób, do 30.09.2019r.

 

Zachęcamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na obszarach zdegradowanych (Podgórz, Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście) do udziału w:

 • zajęciach z animatorem lokalnym
 • warsztatach w zakresie inicjatyw lokalnych
 • zajęciach warsztatowych i aktywizacyjnych
 • grupach samopomocowych
 • terapii psychologicznej i rodzinnej
 • doradztwie zawodowego
 • kursach, szkoleniach i stażach zawodowych
 • pośrednictwie pracy.

Dla osób z otoczeniazagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (m.in. dzieci, osób starszych, pełniących obowiązki opiekuńcze) zorganizujemy warsztaty, doradztwo prawne, działania środowiskowe i integrujące oraz grupę samopomocową.

 

Projekt jest skierowany do 120 osób z następujących grup odbiorców:

ü  80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

ü  32 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu,

ü  32 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I i II profilu, spełniających co najmniej 1 przesłankę pozwalającą je zakwalifikować do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (za wyjątkiem bezrobocia),

ü  16 osób biernych zawodowo i nieposzukujących pracy w momencie przystąpienia do projektu;

ü  40 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Na etapie rekrutacji preferowane będą osoby:

ü  doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

ü  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

ü  z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

ü  zamieszkujące na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji,

ü  korzystające ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (lub ich rodziny).

 

Wszystkie osoby objęte wsparciem pochodzić będą z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza oraz Starego Miasta. Wsparcie będzie realizowane w lokalach zlokalizowanych na terenie ww. części Miasta Torunia.

 

W projekcie realizowane będą zindywidualizowanie i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. W ramach projektu będą podejmowane działania z udziałem instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej oraz o charakterze zdrowotnym.

Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

 

MOPR będący realizatorem projektu będzie ściśle współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia.

 

Rezultaty założone w projekcie:

 • 32 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu.
 • 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwać pracy po opuszczeniu programu.
 • 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podejmie pracę po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
 • Efektywność zatrudnieniowa w stosunku do osób, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo została założona na poziomie 22% (18 osób).
 • Efektywność społeczna mierzona w stosunku do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym została założona na poziomie 34% (41 osób).
 • U 32 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzrośnie aktywność i integracja społeczna.

 

ZGŁOŚ SIĘ! DZIAŁAJ! ZMIENIAJ SWOJĄ RZECZYWISTOŚĆ!

MY CIĘ WESPRZEMY!

 

Całkowita wartość projektu: 1 395 540,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 186 209,00 PLN

Wkład własny pieniężny Gminy Miasta Toruń: 209 331,00 PLN

 

Realizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3-Maja 40c, 87-100 Toruń

 

Biuro projektu:

87-100 Toruń, ul. Konopnickiej 13

Koordynator projektu – Aleksandra Kalocińska-Szumska

tel. 518 445 389

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Rekrutacji i Przystąpienia do Projektu

Zał. 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 do Regulaminu - oświadczenie UP

Zał. 3 do Regulaminu - oświadczenie o przystąpieniu do projektu

Zał. 4 do Regulaminu - definicje

Zał. 5 do Regulaminu - plan rekrutacji

Zał. 5a do Regulaminu - harmonogram rekrutacji

 

Dnia 04.04.2018r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, podsumowujące działania rekrutacyjne prowadzone w I kwartale 2018r. w ramach projektu "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"

Lista rankingowa

Dnia 28.06.2018r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, podsumowujące działania rekrutacyjne prowadzone w II kwartale 2018r. w ramach projektu "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"

Lista rankingowa

Dnia 28.09.2018 odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, podsumowujące działania rekrutacyjne prowadzone w III kwartale 2018r. w ramach projektu "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"

Lista rankingowa

Dnia 04.01.2019 odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, podsumowujące działania rekrutacyjne prowadzone w IV kwartale 2018r. w ramach projektu "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"

Lista rankingowa

Dnia 29.03.2019 odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, podsumowujące działania rekrutacyjne prowadzone w I kwartale 2019r. w ramach projektu "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"

Lista rankingowa