Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wspieramy Mamy. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń - projekt EFS; vouchery żłobkowe; dofinansowanie niani (edycja 2)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia zapraszają do udziału w projekcie.
 

Tytuł projektu:
„Wspieramy Mamy”
 

Termin realizacji:
01 styczeń 2018 r. – 30 czerwiec 2020 r.
 

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 200 osób (190 K i 10 M) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie 140 uczestników projektu (130 K i 10 M) bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe w okresie do 30.06.2020 r.
 

Opis projektu:
Projekt skierowany do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym na urlopach wychowawczych) lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Projekt obejmie wsparciem 200 osób (190 kobiet i 10 mężczyzn), w tym:

 • 140os. bezrobotnych lub biernych zawodowo (130 kobiet i 10 mężczyzn)
 • 60os. pracujących kobiet (powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub wychowawczym)

Osoby tu muszą zamieszkiwać, pracować lub uczyć się na terenie Miasta Torunia.

Rodzaje wsparcia:

 • vouchery (wsparcie finansowe) na żłobek (800 zł/m-c), klub dziecięcy i wynagrodzenie opiekuna dziennego (aktualna lista ze strony Urzędu Miasta Torunia) (600 zł/m-c) dla 100 osób
 • vouchery (wsparcie finansowe) wynagrodzenie niani (800 zł/m-c) dla 100 osób
 • działania aktywizacyjne i / lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe) dla 140 osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Okres finansowania voucherów: 12 miesięcy

Kryteria rekrutacji założone w projekcie:

  Kryteria obligatoryjne (ocena 0-1 [nie spełnia / spełnia])
 1. osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich / rodzicielskich / wychowawczych;
 2. osoby fizyczne, w rozumieniu KC, mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie Miasta Toruń (podmioty nie mogą być uczestnikami projektu)
 3. udokumentowanie opieki nad dzieckiem do lat 3
  Kryteria premiujące
 1. niskie kwalifikacje zawodowe lub brak kompetencji zawodowych: ocena +1 pkt;
 2. brak doświadczenia zawodowego: ocena +1 pkt;
 3. zarejestrowanie w PUP dla Miasta Torunia, jako osoba bezrobotna: ocena +1 pkt;
 4. korzystanie z pomocy społecznej, znajdowanie się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej: ocena +1 pkt;
 5. opiekowanie się dzieckiem do lat 3 w rodzinach wielodzietnych: ocena +1 pkt;

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu
 

 

Szczegółowych informacji udzielają oraz zapisy prowadzą:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Konopnickiej 13 (parter),
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

Aleksandra Cymer (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
tel. 56 611 89 43
 

Szczegółowe warunki rekrutacji, kryteria obligatoryjne i premiujące oraz wymagane na etapie rekrutacji dokumenty zostały określone w Zasadach rekrutacji do projektu „Wspieramy mamy”.
 
Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumentację rekrutacyjną, jednakże zwracamy uwagę, iż w Zasadach rekrutacji wskazano dodatkowe dokumenty, które muszą Państwo uzyskać i przedłożyć razem z kompletem dokumentów, chcąc potwierdzić swój status lub uzyskać punkty premiujące.
 

ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU WM 8.4.1 AKTUALIZACJA
zał. nr 1 do ZR 8.4.1 WM - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
zał. nr 2 do ZR 8.4.1 WM - OSWIADCZENIE UP o ochronie danych osobowych
zał. nr 3 do ZR 8.4.1 WM - OŚWIADCZENIE O KRYTERIACH OBLIGATORYJNYCH
zał. nr 4 do ZR 8.4.1 WM - ZAŚWIADCZENIE O URLOPIE
zał. nr 5 do ZR 8.4.1 WM - OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSÓB WYŁĄCZONYCH Z RYNKU PRACY
zał. nr 6 do ZR 8.4.1 WM - OŚWIADCZENIE O KWALIFIKACJACH, KOMPETENCJACH, DOŚWIADCZENIU
 
ZASADY REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE WM 8.4.1

 


Informacji udziela również:
Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu
ul. Mazowiecka 49A tel. (56) 658 02 02
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
 

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet VIII „Aktywni na rynku pracy”
Działanie 8.4 „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”
Poddziałanie 8.4.1 „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”
 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
 

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 3 009 966,76 zł
Kwota dofinansowania: 2 558 471,74 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasta Toruń
 


 

Listy rankingowe z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej

Dnia 28.02.2018
Lista rankingowa grupa I
Lista rankingowa grupa II

Osoby wzywane do uzupełnienia dokumentacji proszone są o niezwłoczny kontakt z Biurem Projektu.

Osoby znajdujące się na liście rankingowej:
• wszystkie osoby z grupy I
• pierwsze 60 osób z grupy II
mają obowiązek deklaracji udziału w projekcie oraz podania propozycji terminu podpisania umowy drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12 marca b.r.

Po upływie tego terminu osoby, które nie potwierdzą chęci udziału w projekcie zostaną skreślone z listy rankingowej. Po tym dniu nastąpi aktualizacja list. Na podstawie ilości podpisanych umów będziemy na bieżąco modyfikować listę uczestników zakwalifikowanych do projektu.

 

W związku z faktem, iż umowa trójstronna zawierana jest na okres 3 miesięcy, należy ją aneksować najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania.
Po upływie terminu obowiązywania umowy, zawarcie aneksu nie będzie już możliwe.

 

Dnia 01.03.2018
Lista rankingowa grupa I
Lista rankingowa grupa II
 

Dnia 15.03.2018
Lista rankingowa grupa I
Lista rankingowa grupa II
 

Dnia 23.03.2018
Lista rankingowa grupa I
Lista rankingowa grupa II
 

Dnia 13.04.2018
Lista rankingowa grupa I
Lista rankingowa grupa II
 

Dnia 17.04.2018
Lista rankingowa grupa I
Lista rankingowa grupa II
 

Dnia 11.05.2018
Lista rankingowa grupa I
Lista rankingowa grupa II
 

Dnia 08.06.2018
Lista rankingowa grupa I
Lista rankingowa grupa II
 

Dnia 20.07.2018
Lista rankingowa grupa I
Lista rankingowa grupa II
 

Dnia 07.09.2018
Lista rankingowa grupa I
Lista rankingowa grupa II
 

Dnia 19.10.2018
Lista rankingowa grupa I
Lista rankingowa grupa II
 

Dnia 23.01.2019
Lista rankingowa grupa I
Lista rankingowa grupa II
 

Dnia 19.04.2019
Lista rankingowa grupa I
Lista rankingowa grupa II
 

Dnia 19.07.2019
Lista rankingowa grupa I
Lista rankingowa grupa II
 

 

Dnia 29.07.2019
Lista rankingowa grupa I
Lista rankingowa grupa II