Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

W rodzinie siła! - projekt EFS

Pod nazwą "W rodzinie siła!" realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie:

 • dwóch placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci w wieku 6-18 lat,
 • oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin świadczącego wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych

 

Projekt skierowany jest bezpośrednio do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), w tym osób pełniących funkcje opiekuńcze. 

 

Ze wsparcia w projekcie może skorzystać 320 osób, w tym 256 kobiet i 64 mężczyzn, z tego 120 dzieci w wieku 6-18 lat, które zostaną przyjęte do dwóch nowo utworzonych placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej oraz 200 osób stanowić będą członkowie rodzin naturalnych i zastępczych borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, którzy będą korzystać ze wsparcia zaplanowanego w ramach Toruńskiego Klubu dla Rodzin.

 

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Miasta Toruń do 31.01.2020 r.

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie Gminy Miasta Toruń, spełniające poniższe kryteria:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej,
  • osoby opuszczające pieczę zastępczą,
  • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z przesłankami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne,
  • rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością
 2. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności z obszarów zdegradowanych objętych rewitalizacją,
 3. osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze:
  • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą.

 

Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji otrzymają osoby, które:

 1. doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 2. są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 3. są osobami z niepełnosprawnością sprzężoną lub zaburzeniami psychicznymi (w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi),
 4. korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 5. mieszkają na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w programie rewitalizacji,
 6. oraz kobiety, które przeżywają trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym również kobiety, które ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi nie powróciły na rynek pracy i należą do grona osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

 

W ramach projektu „W rodzinie siła!” zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • porady psychologiczne,
 • porady psychiatryczne,
 • porady prawne,
 • porady terapeutyczne,
 • porady logopedyczne,
 • grupowe wsparcie dla matek,
 • grupowe wsparcie dla rodzin,
 • warsztaty podnoszenia umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych,
 • zajęcia animacyjne dla dzieci,
 • zajęcia terapeutyczne dla rodziców i dzieci,
 • indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców,
 • trening kontroli agresji,
 • zajęcia edukacyjno-integracyjne dla rodziców naturalnych i zastępczych,
 • wyjazdy edukacyjne dla rodziców naturalnych i zastępczych.

 

Szczegółowy opis udzielanego wsparcia znajduje się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do pobrania, wypełnienia i przesłania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie następujących dokumentów:
formularz zgłoszeniowy
deklaracja uczestnictwa
oświadczenie o sytuacji uczestnika
oświadczenie osoby z otoczenia
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oświadczenie uczestnika weryfikujące wsparcie

 

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

 

Biuro projektu znajduje się w:

  Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
  w Toruniu
  przy ul. Konopnickiej 13/5 (IV piętro)
  telefon kontaktowy: 510 491 583

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
30 kwietnia 2018 r.
Nr UM_SE.433.1.172.2018
 

 

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 760 779,20 zł
Kwota dofinansowania: 1 619 916,86 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasta Toruń