Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - projekt EFS

 • Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczął realizację projektu pn. DZIAŁAJ LOKALNIE!-aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.07.2018 – 30.06.2020r.

 

Celem projektu jest: powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń, w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej, oraz zwiększenie umiejętności opiekuńczych i świadomości nt. dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób do 30.06.2020r.

Zachęcamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na obszarach zdegradowanych (Podgórz, Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście) do udziału w:

 • zajęciach z animatorem lokalnym
 • warsztatach w zakresie inicjatyw lokalnych
 • zajęciach warsztatowych i aktywizacyjnych
 • grupach samopomocowych
 • terapii psychologicznej i rodzinnej
 • doradztwie zawodowego
 • kursach, szkoleniach i stażach zawodowych
 • pośrednictwie pracy.

<p. 

Dla osób z otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (m.in. dzieci, osób starszych, pełniących obowiązki opiekuńcze) zorganizujemy warsztaty, doradztwo prawne, działania środowiskowe i integrujące oraz grupę samopomocową.

 

Projekt jest skierowany do 120 osób z następujących grup odbiorców:
80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • 32 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu,
 • 32 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I i II profilu, spełniających co najmniej 1 przesłankę pozwalającą je zakwalifikować do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (za wyjątkiem bezrobocia),
 • 16 osób biernych zawodowo i nie poszukujących pracy w momencie przystąpienia do projektu;

40 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

 

Na etapie rekrutacji preferowane będą osoby:

 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • zamieszkujące na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji,
 • korzystające ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (lub ich rodziny).

 

Wszystkie osoby objęte wsparciem pochodzić będą z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza oraz Starego Miasta. Wsparcie będzie realizowane w lokalach zlokalizowanych na terenie ww. części Miasta Torunia.

 

W projekcie realizowane będą zindywidualizowanie i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. W ramach projektu będą podejmowane działania z udziałem instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej oraz o charakterze zdrowotnym.

Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

 

MOPR będący realizatorem projektu będzie ściśle współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia.

 

Rezultaty założone w projekcie:

 • 32 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu.
 • 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwać pracy po opuszczeniu programu.
 • 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podejmie pracę po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
 • Efektywność zatrudnieniowa w stosunku do osób, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo została założona na poziomie 22% (18 osób).
 • Efektywność społeczna mierzona w stosunku do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym została założona na poziomie 34% (41 osób).
 • U 32 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzrośnie aktywność i integracja społeczna.
 • Nabycie umiejętności godzenia życia rodzinnego i zawodowego, szczególnie ważne dla kobiet.
 • Świadomość uczestnika projektu do równego dostępu pracy i płacy.
 • Podnoszenie świadomości UP i pracodawców dotyczących równości szans.

 

ZGŁOŚ SIĘ! DZIAŁAJ! ZMIENIAJ SWOJĄ RZECZYWISTOŚĆ!
MY CIĘ WESPRZEMY!

 

Całkowita wartość projektu: 1 395 180,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 185 903,00 PLN
Wkład własny pieniężny Gminy Miasta Toruń: 209 277,00 PLN

 

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-Maja 40c, 87-100 Toruń

 

Biuro projektu:
87-100 Toruń, ul. Konopnickiej 13 Koordynator projektu – Halina Jankowska
tel. 517 038 413
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji

Deklaracja

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie osoby z otoczenia

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie