Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Skuteczna aktywizacja – przyszłość rewelacja

logo RPO glowne 

           „Skuteczna aktywizacja – przyszłość rewelacja”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczął realizację projektu pn. „SKUTECZNA AKTYWIZACJA – PRZYSZŁOŚĆ REWELACJA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. Beneficjent: GMINA MIASTA TORUŃ Całkowita wartość projektu: 1 202 823,36 PLN

Projekt realizowany jest w okresie: 01.10.2020 – 30.09.2022r.

Celem projektu jest: wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców Gminy Miasta Toruń zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych procesem aktywnej integracji do dnia 30 września 2022r. Zachęcamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej i zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji do udziału w:

 • zajęciach z animatorem lokalnym
 •  warsztatach w zakresie inicjatyw lokalnych
 •  zajęciach warsztatowych i aktywizacyjnych
 • terapii psychologicznej indywidualnej lub grupowej
 • doradztwie zawodowego
 • kursach, szkoleniach i stażach zawodowych
 • pośrednictwie pracy. 

Projekt jest skierowany do 40 mieszkańców Gminy Miasta Toruń zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych procesem aktywnej integracji do dnia 30 września 2022r.

Na etapie rekrutacji preferowane będą osoby:

 • osoba fizyczna zamieszkująca w rozumieniu k.c. lub pracująca lub ucząca się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i Gminy Miasta Toruń
 • osoba korzystająca z pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z przesłankami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymaga aktywizacji społecznej

Kryteria premiujące:

 • osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia.
 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych).
 • osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina).
 • osoba zamieszkująca na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji.

W projekcie realizowane będą zindywidualizowanie i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej i program Aktywizacja i Integracja. W ramach projektu będą podejmowane działania z
udziałem instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej oraz o charakterze zdrowotnym.

Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

MOPR będący realizatorem projektu będzie ściśle współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia.

Termin rekrutacji: 1.10.2020
Rekrutacja uzupełniająca: 1.11.2020 – 1.03.2022

ZGŁOŚ SIĘ! ZMIENIAJ SWOJĄ RZECZYWISTOŚĆ! MOŻESZ!
MY CIĘ WESPRZEMY!


Lokalny Punkt Wsparcia:
ul. Klonowica 19/2
tel: 510 491 799
Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Juliusza Słowackiego 118a, 87-100 Toruń

Biuro projektu:
87-100 Toruń, ul. Konopnickiej 13

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji

 

Deklaracja

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Lista rankingowa 1

Lista rankingowa 2

Lista rankingowa 3

Lista rankingowa 4

Lista rankingowa 5

Lista rankingowa 6

Lista rankingowa 7

Lista rankingowa 8

Lista rankingowa 9

Lista rankingowa 10

Lista rankingowa 11

Lista rankingowa 12

Lista rankingowa 13

Lista rankingowa 14

Lista rankingowa 15

Lista rankingowa 16

Lista rankingowa 17

Lista rankingowa 18

Lista rankingowa 19

Lista rankingowa 20

Lista rankingowa 21