Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

 logo RPO glowne

 

Gmina Miasta Toruń jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, zaś Realizatorem ze strony GMT jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. W projekcie jest łącznie 79 partnerów z całego województwa kujawsko – pomorskiego. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.


Całkowita wartość Projektu: 19 065 714,81 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 16 205 857,53 zł


W ramach projektu zostanie utworzone Kujawsko - Pomorskie Telecentrum i zostanie wdrożony system teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki stanowią jeden z elementów kompleksowego wsparcia.

zdj.z plakatu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu odpowiedzialny jest za rekrutację 300 osób zamieszkujących na terenie miasta Torunia, którym rozdysponuje bransoletki życia.
W projekcie mogą wziąć udział osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Projekt zakłada także rozwój usług społecznych w środowisku w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – łącznie 3000 osób, otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby pełniące obowiązki opiekuńcze z terenu WK-P, świadczące usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego – łącznie 2000 osób.


Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”: (wszystkie trzy łącznie muszą zostać spełnione – spełnienie wynika z zaznaczeń w formularzu)

• osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu prosimy o zgłaszanie się wyłącznie osób zamieszkujących na terenie miasta Torunia, natomiast w pozostałych przypadkach należy zasięgnąć informacji w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93 o możliwości udziału w projekcie z ramienia ROPS lub innej gminy na terenie województwa kujawsko – pomorskiego);
• osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
• osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

 

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

• których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (niezbędny dokument potwierdzający, np. kserokopia decyzji z ZUS; obowiązujące kwoty kryterium są wskazane w formularzu zgłoszeniowym);
• doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym);
• ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (niezbędny dokument potwierdzający (kserokopia): orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny);
• z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym  z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; (niezbędny dokument potwierdzający j.w.)
• korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym);
• pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji; (w formularzu po weryfikacji zaznaczy Biuro Projektu);
• będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) (niezbędny dokument potwierdzający (kserokopia));
• prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym).

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć w wyznaczonym terminie:

Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 13 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Teleopieka”,
Osobiście w oddziałach rejonowych MOPR (ul. Mickiewicza 30, ul. Okólna 169, ul. Poznańska 95, ul. Fałata 34/46 (przychodnia II piętro), ul. Fałata 36/46, ul. Rydygiera 30/32) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Teleopieka”,
Pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń, z dopiskiem: „Teleopieka” (decyduje data wpływu),

UWAGA WAŻNE: Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy, liczy się ilość zdobytych punktów. W momencie uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników tej samej liczby punktów rozstrzygającym kryterium będzie wiek.

Informacje dodatkowe:

Zakwalifikowane do udziału w projekcie osoby otrzymają „bransoletki życia” w drugim półroczu 2021 roku.

Lista dokumentów jakie należy dostarczyć:
• formularz zgłoszeniowy,
• dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe (jeżeli zaznaczono w formularzu).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy

 

Kontakt:


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Konopnickiej 13
87-100 Toruń
tel.: 56/611 89 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W terminie 19.04.2021 r. - 24.05.2021 r. prowadzimy rekrutację do projektu

Dnia 19.04.2021r. rusza w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu rekrutacja do projektu. Rekrutacja potrwa do 24.05.2021 r.
Wymagane dokumenty można składać w wyznaczonym terminie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Konopnickiej 13 (parter) oraz w oddziałach rejonowych (ul. Mickiewicza 30, ul. Okólna 169, ul. Poznańska 95, ul. Fałata 36/46, ul. Fałata 34/46 (przychodnia II piętro), Rydygiera 30/32) wrzucając kopertę do oznaczonej skrzynki w godzinach pracy Ośrodka lub przesyłając pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu).
W razie potrzeby można umówić się telefonicznie na osobistą wizytę w urzędzie  na wyznaczony dzień i godzinę. Pracownicy MOPR przy ul. Konopnickiej 13 oraz w oddziałach rejonowych służą pomocą przy wypełnianiu dokumentów. Tu będzie można także pobrać druki formularza zgłoszeniowego do wypełnienia.

 

Wyniki rekrutacji

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji uczestników, publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Numer na liście jest numerem formularza złożonego w procesie naboru. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 300 osób z najwyższą punktacją. Z każdą ze wskazanych osób będziemy kontaktować się telefonicznie lub drogą mailową. Uczestników, którzy wskazali w formularzu do kontaktu adres mailowy, prosimy o sprawdzenie skrzynki pocztowej, w tym SPAMU.

Lista rankingowa

 

WAŻNE!

Dodatkowo prosimy osoby zakwalifikowane do projektu o pobranie, wypełnienie oraz dostarczenie 3 następujących dokumentów:

* KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA PROJEKTU
* DANE O SYTUACJI UCZESTNIKA
* OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Termin dostarczenia dokumentów: 16.08.2021 r.

 

Miejsce dostarczenia dokumentów: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. M. Konopnickiej 13. Dokumenty można umieszczać w wyznaczonej skrzynce znajdującej się na parterze budynku lub przesyłać pocztą tradycyjną.

 

W razie pytań prosimy o kontakt: 56 611 89 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nabór II

Ogłaszamy II nabór do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Rekrutacja trwa od 21.07.2022r. do 05.08.2022r.

 

Kto może skorzystać z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
(KRYTERIA OBOWIĄZKOWE):

 • Osoby zamieszkujące na terenie miasta Torunia;
 • Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które
  ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia
  w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
  z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • Osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji (KRYTERIA DODATKOWE):

 • Osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej - na osobę w rodzinie - 1 164,00 zł (dla osoby samotnie gospodarującej) oraz 900,00 zł (dla osoby gospodarującej z rodziną) (25 punktów), - niezbędny dokument potwierdzający, np. kserokopia decyzji z ZUS, decyzja o zasiłku stałym z MOPR;
 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 punkty);
 • Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (3 punkty) - kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu;
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu (3 punkty);
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (3 punkty);
 • Osoby pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach
  rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji (3 punkty);
 • Osoby będące kombatantami i/lub ofiarami represji (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) – kserokopia dokumentu / legitymacji z oryginałem do wglądu (3 punkty);
 • Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące (3 punkty).

W przypadku osób, które złożą formularze w terminie od 21.07.2022r. do 05.08.2022r.,
o przystąpieniu do projektu będzie decydować liczba zdobytych punktów, dopiero w drugiej kolejności, gdy co najmniej 2 osoby będą miały taką samą liczbę punktów,  o wejściu do projektu decydować kryterium wieku.
Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane przez personel projektu telefonicznie, a na stronie internetowej zostanie opublikowana lista rankingowa. Uczestnicy projektu następnie otrzymają urządzenia elektroniczne (w formie bransoletki).

Wszystkie osoby, które złożą formularze po 05.08.2022 r., będą automatycznie zasilały listę rezerwową zgodnie z datą i godziną wpłynięcia wniosku. Dodatkowe punkty będą brane pod uwagę dopiero w sytuacji, gdy co najmniej 2 osoby złożą formularz w tym samym czasie (dzień, godzina).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć w wyznaczonym terminie:

 • Osobiście w Toruńskim Centrum Usług Społecznych ul. M. Konopnickiej 13/1
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Teleopieka”;
 • Osobiście w oddziałach rejonowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
 • Pocztą tradycyjną na adres: Toruńskie Centrum Usług Społecznych  ul. M. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń, z dopiskiem: „Teleopieka” (decyduje data wpływu).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokumenty, które należy złożyć w przypadku zakwalifikowania do projektu:

 • Karta informacyjna uczestnika projektu;
 • Dane o sytuacji klienta;
 • Oświadczenie uczestnika projektu.