Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń - projekt EFS; kluby samopomocy dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych Bydgoskie Przedmieście, Chełmińskie Przedmieście, Lewobrzeże i Rubinkowo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pod nazwą "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w partnerstwie z RC fundacją konsultingu i rehabilitacji.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie 4 klubów samopomocy na terenie Miasta Torunia:

 • Klub na Bydgoskim Przedmieściu prowadzony przez Fundację Archipelag Inicjatyw
 • Klub na Chełmińskim Przedmieściu prowadzony przez RC fundację konsultingu i rehabilitacji
 • Klub na Lewobrzeżu prowadzony przez Fundację Archipelag Inicjatyw
 • Klub na Rubinkowie prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

Kluby powstaną w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności dla 40 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz w ramach usług wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej dla 40 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Kluby funkcjonować będą w ramach projektu do 30.06.2019 r. oraz w ramach zachowania trwałości projektu w okresie 2 lat od daty zakończenia projektu.

 

Projekt ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu usług społecznych w zakresie świadczenia usług w lokalnej społeczności umożliwiając niezależne życie w środowisku lokalnym osobom niesamodzielnym, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie.
Projekt realizowany jest do 30.06.2019 r.

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Pracy zamieszkująca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, spełniające poniższe kryteria:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, niemogące wykonać samodzielnie co najmniej 1 czynności dnia codziennego
  • osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z przesłankami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
 2. osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 
Dodatkowe punkty z procesie rekrutacji otrzymają osoby, które:

 1. korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywościowa
 2. doświadczone są wielokrotnym wykluczeniem społecznym
 3. osiągają dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego

 

W ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Spotkania edukacyjne – w wymiarze 105 godzin w każdym klubie samopomocy.
 2. Spotkania informacyjne – w wymiarze 105 godzin w każdym klubie samopomocy.
 3. Spotkania animacyjne – w wymiarze 105 godzin w każdym klubie samopomocy.
 4. Spotkania terapeutyczne - w wymiarze 105 godzin w każdym klubie samopomocy.
 5. Imprezy okolicznościowe dla wszystkich uczestników klubów samopomocy.
 6. Porady prawne – w wymiarze 126 godzin dla wszystkich uczestników klubów samopomocy.
 7. Porady psychologiczne – w wymiarze 126 godzin dla wszystkich uczestników klubów samopomocy.
 8. Wsparcie indywidualne – w wymiarze 126 godzin dla wszystkich uczestników klubów samopomocy.
 9. Wsparcie grupowe – w wymiarze 240 godzin dla wszystkich uczestników klubów samopomocy.


Szczegółowy opis udzielanego wsparcia znajduje się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania tu).

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do pobrania, wypełnienia i przesłania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
formularza zgłoszeniowego (do pobrania tu)
deklarację uczestnictwa (do pobrania tu)
oświadczenia o sytuacji uczestnika (do pobrania tu)
oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania tu).

 

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

 

Biuro projektu znajduje się w:
  Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
  w Toruniu 
  przy ul. Konopnickiej 13 (parter) 
  telefon kontaktowy: 517 038 413

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
12 lipca 2017 r.
Nr UM_SE.433.1.076.2017
 

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 972 986,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 775 687,40 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasta Toruń