Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń (2011)

Dane za rok 2011

27czerwca 2010  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał kolejny aneks do umowy ramowej zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z instytucją pośredniczącą II stopnia, którą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W związku z tym rozpoczynamy realizację kolejnej edycji projektu systemowego.


Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII "Promocja integracji społecznej"
Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"
Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

 

Wartość projektu:
1 750 729,00 

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa i Budżet Gminy Miasta Toruń

Kwota dofinansowania:
1 566 902,45 zł

Czas realizacji:
1.04.2011 r. - 31.12.2011 r.

Cele:


Główny:


Podniesienie aktywności 409 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w rozwiązywaniu problemów, z jakimi się borykają.

Szczegółowe:

 • Podwyższenie kompetencji społecznych i zawodowych beneficjentów i beneficjentek MOPR Toruń.
 •  Podniesienie wiedzy na temat sposobów prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i relacjach partnerskich.
 • Podniesienie wiedzy na temat możliwości i sposobów rozwiązywania problemów we współpracy ze społecznością lokalną.

Grupa docelowa:
Działaniami w ramach projektu objętych zostanie 409 podopiecznych  MOPR m.in.:

 • osoby z rodzin z problemem alkoholowym;
 • osoby niepełnosprawne;
 • młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • ofiary przemocy;
 • osoby bezrobotne, niezatrudnione, korzystające ze wsparcia MOPR;
 • młode matki.

Główne działania:

Wsparcie podopiecznych Ośrodka w ramach 17 podprojektach, m.in.:

 • Program Aktywności Lokalnej.
 • Klub Integracji Społecznej dla młodych matek.
 • Szkoła Rodzica.
 • Szkolenie w zakresie podniesienia umiejętności opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń (2010)

30 czerwca 2010  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał kolejny aneks do umowy ramowej zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z instytucją pośredniczącą II stopnia, którą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

W roku 2010 ponownie połączone zostały dwa poddziałania projektów systemowych POKL

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Dzięki aneksowi uruchomiona została kolejna edycja Projektu „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VII „Promocja integracji społecznej”

Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”

Poddziałanie: 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Wartość projektu:

1 461 649,00 zł

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa i Budżet Gminy Miasta Toruń.

Kwota dofinansowania:

1 308 175,85 zł

Realizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Czas realizacji:

1.04.2010 r. - 31.12.2010 r.

Cele:

Główny:

Aktywizacja społeczna i zawodowa 363 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystającym ze wsparcia MOPR – poprzez wykorzystanie kontraktu socjalnego oraz programu aktywności lokalnej

Szczegółowe:

 • pobudzenie aspiracji zawodowych i życiowych 363 beneficjentów i beneficjentek ostatecznych, poprzez realizację zadań z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, pracy socjalnej, zasiłków  i pomocy w naturze.
 • podwyższenie kompetencji społecznych 363 beneficjentów i beneficjentek ostatecznych poprzez realizację zadań z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji oraz działań o charakterze środowiskowym.

Grupa docelowa:

Działaniami w ramach projektu objętych zostało 363 beneficjentów MOPR m.in.:

 • osoby z rodzin z problemem alkoholowym,
 • młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • ofiary przemocy,
 • osoby zajmujące się dziećmi niepełnosprawnymi,
 • młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby bezrobotne, niezatrudnione, korzystające ze wsparcia MOPR.

Główne działania:

 • 13 podprojektów w ramach Klubu Integracji Społecznej, w tym 1 projekt obejmujący Program Aktywności Lokalnej,
 •  1 podprojekt w ramach kontraktów socjalnych zawartych z beneficjentami,

Projekt zakładał również działania o charakterze środowiskowym, których głównym zadaniem jest integracja środowiska lokalnego lub grup społecznych oraz wspólne działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rezultaty:

Rezultaty twarde:

 • podpisanie 323 kontraktów socjalnych;
 • 254 osoby zakończą udział w projekcie w ramach aktywnej integracji
 • podpisanie 40 porozumień w ramach PAL
 • 217 osób uczestniczących w projekcie będą stanowiły kobiety
 • 226 beneficjentów zrealizuje pełen cykl zadań zawartych w ramach kontraktu socjalnego
 • 28 beneficjentów zrealizuje pełen cykl przewidziany w PAL

 Rezultaty miękkie:

 • Zadowolenie z udziału w projekcie 70 % kobiet, które ukończą udział w projekcie
 • Zwiększenie motywacji u 70% beneficjentów, którzy ukończą udział w projekcie
 • Podniesienie poziomu samooceny u 70% beneficjentów, którzy ukończą udział w projekcie
 • Podniesienie poziomu aspiracji życiowych i zawodowych u 70% beneficjentów, którzy ukończą udział w projekcie

 

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń (2009)

17 czerwca 2009 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał nowy aneks do umowy ramowej zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z instytucją pośredniczącą II stopnia, którą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

W bieżącym roku połączone zostały dwa poddziałania projektów systemowych POKL

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Dzięki aneksowi uruchomiona została kolejna edycja Projektu „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
CELE PROJEKTU:
 

Cel główny projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia MOPR.

Cel szczegółowy I: Pobudzenie aspiracji zawodowych i życiowych beneficjentów ostatecznych.

Cel szczegółowy II: Podwyższenie kompetencji życiowych beneficjentów ostatecznych.

 

BENEFICJENCI PROJEKTU:

 

1) W roku 2009 działaniami w ramach projektu objętych zostanie 342 beneficjentów Ośrodka.

Również w tym roku zostanie zrealizowanych:

- 7 podprojektów dotyczących Programów Aktywności Lokalnej,

- 8 podprojektów w ramach zawartych z beneficjentami kontraktami socjalnymi,

- Klub Integracji Społecznej,

- zadania w centrum Integracji Społecznej.

 

2) Wsparcie otrzymają m.in. beneficjenci:

- nastoletnie matki

- osoby z rodzin z problemem alkoholowym

- młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

- ofiary przemocy

- sprawcy przemocy

- osoby zajmujące się dziećmi niepełnosprawnymi

- młodzież z placówek opiekuńczo – wychowawczych

- osoby bezrobotne, niezatrudnione, korzystające ze wsparcia MOPR.

 

Projekt zakłada również działania o charakterze środowiskowym, których głównym zadaniem jest integracja środowiska lokalnego lub grup społecznych oraz wspólne działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

KOSZT REALIZACJI PROJEKTU:


Ogólny koszt projektu wynosi 1 849 970,00 zł, z czego 1 655 723,15 zł to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 194 246,85 zł stanowią wkład własny projektu.

 
REZULTATY PROJEKTU:

           

Rezultaty twarde:

1)      podpisanie 342 kontraktów socjalnych;

2)      83 beneficjentów zrealizuje pełen cykl zadań w Programach Aktywności Lokalnej;

3)      69 beneficjentów zrealizuje pełen cykl działań w ramach kontraktów socjalnych;

4)      42 beneficjentów zrealizuje pełen cykl działań w Klubach integracji społecznej;

5)      12 beneficjentów zrealizuje pełen cykl zadań przewidzianych w Centrum Integracji Społecznej.

 

Rezultaty miękkie:

1)      zwiększenie motywacji do działania u 70% beneficjentów kończących projekt;

2)      zadowolenie z udziału w projekcie u 70% beneficjentów kończących projekt;

3)      podniesienie poziomu samooceny u 70% beneficjentów kończących projekt;

4)      nabycie umiejętności pracy w zespole lub pracy indywidualnej u 70% beneficjentów kończących projekt;

5)      podniesienie poziomu aspiracji życiowych i zawodowych u 70% beneficjentów kończących projekt.

 

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń (2008)

TYTUŁ PROJEKTU

Motywacja - Odpowiedzialność – Praca - Rozwój: MOPR Toruń

PROGRAM OPERACYJNY

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1

WARTOŚĆ PROJEKTU

991 178,12 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa, Budżet Gminy.


KWOTA DOFINANSOWANIA


887 104,42 zł

REALIZATOR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

CEL

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia MOPR

GRUPA DOCELOWA

198 beneficjentów, którzy sposobami niezatrudnionymi w tym 20 osób niepełnosprawnych oraz 9 osób w wieku 15-25 lat.

GŁÓWNE DZIAŁANIA

Realizacja 8 bloków szkoleniowo aktywizujących w tym m.in.:

- „Szkoła Rodzica”,

- szkolenia z zakresu pielęgnacji terenów zielonych

- szkolenia remontowo budowlane,

- szkolenie gastronomiczne,

- kursy dokształcające,

- zajęcia z doradca, zawodowym, psychologiem, pedagogiem, terapeuta ds. uzależnień.

CZAS REALIZACJI

01.05.2008 – 31.12.2008

REZULTATY

ZAKŁADANE REZULTATY TWARDE:

- podpisanych 198 kontraktów socjalnych

- 5 osób ukończy szkolenia z zakresu pielęgnacji terenów zielonych

- 5 osób ukończy szkolenie remontowo budowlane

- 5 osób ukończy szkolenie gastronomiczne

- 5 osób ukończy warsztaty psychologiczne oraz z doradztwa zawodowego

- 5 osób ukończy szkolenie w zakresie poszukiwania pracy

- 5 osób ukończy szkolenie w zakresie prowadzenia usług porządkowych

- 5 osób ukończy zajęcia „Szkoła rodzica”

- 5 osób ukończy szkolenie komputerowe

- kurs obsługi wózków widłowych ukończy 50% BO biorących w nim udział

- 50% BO ukończy projekt

 ZAKŁADANE REZULTATY MIĘKKIE:

- Rozwój zdolności motywacyjnych u 70% BO, którzy ukończyli projekt

- Zwiększenie zaufania we własne siły u 70% BO, którzy ukończyli projekt

- Wzrost motywacji i aspiracji zawodowych u co najmniej 50% BO, którzy ukończyli projekt

- Zadowolenie z udziału w projekcie u 70% BO, którzy ukończyli projekt

WARTOŚĆ DODANA: przygotowany projekt pozwali na rozszerzenie oferty MOPR, który bez wsparcia finansowego z EFS nie mógłby być zrealizowany. Połączenie pracy socjalnej, działań szkoleniowo aktywizujących oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym pozwoli BO na przełamanie barier, które przyczyniają się do ich wykluczenia społecznego. Zaproponowane w projekcie działania nie występowały do tej pory w ofercie Ośrodka.

 

Przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracyprojekt realizowany w ramach

 

 

Sektorowego Programu Operacyjnego

Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006

 

 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 

Działanie 1.6: Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 

Schemat A: Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy 

 

 Skrócony opis projektu 

       
Głównym celem projektu jest przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracy.
       
Dla osiągniecia celu konieczne będzie przeprowadzenie działań inicjujących zmianę postaw beneficjentów ostatecznych. Specyfika grupy polega na pasywności nie tylko na rynku pracy, ale także w szeroko rozumianym funkcjonowaniu w społeczeństwie.
       
W zwiazku z tym obok szkoleń bezpośrednio przygotowujących do wejścia na rynek pracy w projekcie przewidziano działania aktywizujące kobiety w życiu kulturalnym.
        
Grupa będzie liczyła 40 kobiet, powyżej 35 roku życia, które korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, a także są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

 

Termin realizacji projektu

 
1 wrzesień 2005 – 30 listopad 2006

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
80% kosztów kwalifikowanych projektu pochodzi z funduszy unijnych