Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Jak uzyskać zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ZASIŁEK RODZINNY?

 

rodzice dziecka,

jeden z rodziców dziecka

opiekun prawny

lub

opiekun faktyczny

dziecka

osoba ucząca się

w szkole lub

szkole wyższej,

nie dłużej niż

do ukończenia

24 roku życia

 

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 

1.

jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł netto                 w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

2.

w przypadku, gdy łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących rodzinie w bieżącym okresie zasiłkowym jest wyższa od kwoty, o którą został przekroczony miesięczny dochód rodziny. Jeżeli wysokość zasiłków rodzinnych wraz
z dodatkami ustalona zgodnie z w/w zasadą jest niższa niż 20,00 zł świadczenia nie przysługują;

3.

do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

4.

osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 

1.

zasiłek na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

89,00 zł

2.

zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
do ukończenia 18 roku życia

118,00 zł

3.

zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia
do ukończenia 24 roku życia

129,00 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego i ich wysokość:

1.

dodatek z tytułu urodzenia się dziecka, na które przyznano zasiłek rodzinny

1 000,00 zł

2.

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

400,00 zł[1]

3.

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;

185,00 zł

na jedno dziecko, na które przyznano zasiłek rodzinny

370,00 zł[2]

na dwoje lub więcej dzieci, uprawnionych do dodatku,
na które przyznano

zasiłek rodzinny

4.

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

90,00 zł

5.

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

80,00 zł

na dziecko w wieku
do ukończenia 5 roku życia

100,00 zł

na dziecko w wieku
powyżej 5 roku życia
do ukończenia 24 roku życia

6.

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

100,00 zł

7.

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania.

105,00 zł

w związku z zamieszkiwaniem
w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej,

63,00 zł

w związku z dojazdem z miejsca zamieszania do miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej.

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Charakterystyka dodatków znajduje się w załączonym pliku plik do pobrania 1.

 

Druki do pobrania

 

1. Druk wniosku o zasiłek rodzinny - pobierz plik 2;

2. W razie konieczności pobrać odpowiedni wzór oświadczenia:

A) oświadczenie o formie płatności - pobierz plik 3,

 

B) oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - pobierz plik 4,

 

C) oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – pobierz plik 5,

D) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
- pobierz plik 6,

 

E) oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz
o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pobierz plik 7,

F) oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym pobierz plik 8,

G) zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu pobierz plik 9,

 

H) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły –
w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia
pobierz plik 10,

 

I) zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej –
w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej pobierz plik 11,

 

J) oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania pobierz plik 12.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wykaz niezbędnych dokumentów do zasiłku rodzinnego - bierzący okres zasiłkowy 2015/2016 - pobierz plik 13,
 2. Wykaz niezbędnych dokumentów do zasiłku rodzinnego - nowy okres zasiłkowy 2016/2017 - pobierz plik 13a,
 3. Wykaz niezbędnych dokumentów do dodatków do zasiłku rodzinnego - pobierz plik 14

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, przy ul. Batorego 38/40

(parter, box nr 1 i 2), tel. 56-657-72-00,

2.

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Poznańskiej 52

tel. (56) 658-86-70,

3.

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Dziewulskiego 38

tel. (56) 622-83-59,

4.

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8

tel. (56) 611-87-56,

5.

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Grudziądzkiej 124/126

tel. (56) 611-85-80.

 

Od 01.01.2016 r. istnieje możliwość złożenia wniosku przez Internet, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W celu złożenia elektronicznego wniosku musisz:

 1. posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.gov.pl)
 2. posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku.

Przygotuj niezbędne dokumenty (wypełnij formularz pliku lub przygotuj skany dokumentów), dodaj dokumenty jako załączniki, podpisz dokument elektroniczny, a następnie prześlij
go do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych będą kontaktować się również w formie elektronicznej. Proszę podać aktualny numer telefonu oraz adres mailowy,
to znacznie przyspieszy załatwienie sprawy, jeżeli pojawią się jakieś niejasności.

Termin i sposób załatwienia

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się nie późnej niż do ostatniego dnia miesiąca, na który zostały przyznane świadczenia rodzinne. W przypadku złożenia wniosku
po 10 dniu miesiąca zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej
do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa                     do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje            do dnia 31 grudnia.

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                           w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej odebrania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, przy
ul. Batorego 38/40 (I piętro, pokój 19 – sekretariat).

 

Opłaty

 

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

 

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
  poz. 114 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r.                 w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2284);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r.
  Nr 183, poz. 1234);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 23).

 

Informacje dodatkowe

 

Informacje na temat braku uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego znajdują się w załączonym pliku pobierz plik 15.[1] Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni
kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę..

[2] W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż
o 160,00 zł na wszystkie dzieci.