Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Informacja o Zespole Interdyscyplinarnym ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu


Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu. Działając na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rada Miasta Torunia dnia 18 lutego 2021 r. przyjęła uchwałę nr 578/21 w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 911).
Zgodnie z §2 ust. 1 ww. uchwały członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego powoływani są zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia na okres pięciu lat, po przeprowadzeniu naboru kandydatów. Od roku 2019 Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie zarządzenia nr 381 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 grudnia 2019 r. w szesnastoosobowym składzie powołanym zgodnie z art. 9a ust.3 w/w ustawy. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele

  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu,
  • Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Toruniu,
  • Policji,
  • oświaty,
  • ochrony zdrowia,
  • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej,
  • organizacji pozarządowych (Caritas Diecezji Toruńskiej),
  • Straży Miejskiej
  • prokuratury.


Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin zajmująca się rozwiązywaniem problemów przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków powołanego zespołu. Osoby wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Dla członków zespołu organizowane są specjalistyczne szkolenia w celu podnoszenia ich kompetencji w sprawach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone są grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.