Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Dostępne mieszkanie oraz Mieszkanie dla absolwenta - Programy finansowane ze środków PFRON

PFRON 250PFRON 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Miasta Toruń przystąpi do dwóch programów finansowanych ze środków PFRON „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie oraz Mieszkanie dla absolwenta, których realizatorem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

 

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

 

Formy dofinansowania:
1) dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
2) wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego; na dzień 1.08.2022 r. wynosi 86.034,75 zł.

 

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
1) posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2) złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3) złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4) w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
2) orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

 

Wnioski można składać do dnia 31.12.2024 r.

 

Dokumenty programowe:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

 

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

 

Formy dofinansowania:
1) dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.
2) dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
a) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
b) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
c) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.

 

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 

Wnioski można składać do dnia 31.12.2023 r.

 

Dokumenty programowe:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

 

Wnioski składane będą przez System Obsługi Wsparcia SOW. Informacji w sprawie programów udzielają pracownicy Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu pod nr tel. 56 650 85 65 wew. 124, 121, 129, 130, 131 lub bezpośrednio w siedzibie MOPR przy ul. Słowackiego 114 /BOX 04.

Dzieci wyruszyły na 10 dniowe kolonie do Kątów Rybackich

 

80 dzieci z Gminy Miasta Toruń, którzy są podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wyruszyło dziś na 10 dni do Kątów Rybackich na letni wypoczynek. Dla najmłodszych podczas kolonii przygotowano wiele atrakcji. W trakcie zbiórki dzieciom towarzyszyła Policja, która dokładnie sprawdziła stan autokarów. Życzymy im miłego i bezpiecznego wypoczynku.

295291075_591134885877070_530617314463589753_n.jpg297099756_1824207501247540_8579603666887825344_n.jpg298010820_788622625892133_3080992022601203223_n.jpg297939814_589607745944646_6892209211179081165_n.jpg297382803_1972596712931499_7379376640933830973_n.jpg297948481_572664244546616_2187386580527476298_n.jpg295503019_589966519350659_716878642609294382_n.jpg

Historia naszej rodziny zastępczej

Przedstawiamy kolejną historię rodziny zastępczej. Przedstawia ona trud pracy z dziećmi, mówi o nauce podstawowych rzeczy, takich jak np. jedzenie, nauce zasad, stawianiu granic, ćwiczeniu cierpliwości. To historia o sztuce uczenia się, zarówno opiekuna, jak i dzieci, o MIŁOŚCI, przekazywanej przez rodzica zastępczego i MIŁOŚCI odwzajemnionej przez dzieci i wyrażanej głośno: „Kocham Cię ciociu, chcę zostać z Tobą”

Czytaj więcej...

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

PFRON 250PFRON 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu realizuje Moduł I programu ,,Pomoc obywatelom z Ukrainy z niepełnosprawnością”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego można otrzymać środki finansowe na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Beneficjentami programu są obywatele z Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie poniższe warunki:
- ich pobyt na terytorium Polski został uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- posiadają, w przypadku osób pełnoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Chcesz zmienić swoją sytuację na rynku pracy – przyjdź do nas!!!


Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną zamieszkałą w Toruniu, Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ma dla Ciebie ofertę!!!
Dysponujemy jeszcze środkami z PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Czytaj więcej...