MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » FORMY WSPARCIA » Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu można skorzystać m.in. z:

 • Prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługuje osobie wymagającej leczenia, nie objętej powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł lub na osobę w rodzinie – 600 zł; Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku przez osobę lub udzielenia świadczeń w stanie nagłym przez świadczeniodawcę (najczęściej szpital).
 • Indywidualnego Programu Integracji

Indywidualny Program Integracji polega na udzieleniu wsparcia osobom, które uzyskały w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą (posiadają decyzję o przyznaniu jednego z tych statusów, wydaną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców) lub pobyt czasowy przyznany dlatego, że są członkami rodziny osoby, która posiada w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (czyli posiada decyzję na pobyt czasowy w Polsce wydaną przez Wojewodę na podstawie art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy o cudzoziemcach).

Wniosek o udział w IPI można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Słowackiego 114,

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o IPI:

w przypadku posiadania statusu uchodźcy:

 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy
 • karta pobytu wydana w związku z nadaniem statusu uchodźcy
 • genewski dokument podróży

w przypadku posiadania ochrony uzupełniającej:

 • decyzja o przyznaniu ochrony uzupełniającej - o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej
 • karta pobytu, wydana w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej

w przypadku posiadania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną – z żoną lub mężem posiadającym uzyskany w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą:

 • decyzja Wojewody o przyznaniu zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy o cudzoziemcach
 • karta pobytu czasowego, związana z wydaniem powyżej wskazanej decyzji

Zasiłki

Zasiłek Stały przysługuje:

1. Pełnoletniej osobie samotnej gospodarującej jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 776 zł. i która jednocześnie jest:

 • niezdolna do pracy z powodu wieku, tj. osiągnęła wiek określony w art. 24 ust. 1, 2 i 2a oraz w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • całkowicie niezdolna do pracy lub całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego lub Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności albo do I lub II grupy inwalidów.

2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, której dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego 600 zł i która jednocześnie jest:

 • całkowicie niezdolna do pracy lub całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo jest zaliczona do I lub II grupy inwalidów albo legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 • niezdolna do pracy z powodu wieku, tj. osiągnęła wiek określony w  art. 24 ust. 1, 2 i 2a orazw art. 27 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokosc zasiłku stałego:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – będzie stanowić różnicę między kwotą wynoszącą 130 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem, lecz kwota zasiłku nie będzie mogła być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie – będzie stanowić różnicę między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Zasiłek Okresowy przysługuje osobie lub rodzinie, która:

 • znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji jak np. długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego np. ZUS, KRUS
 • posiada niższe dochody niż kryterium dochodowe.

Kwoty dofinansowań/kwoty udzielonego wsparcia/kwoty udzielonej pomocy:
Osoba samotna może otrzymać zasiłek maksymalnie w wys. różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnej tj. 776 zł, a faktycznie uzyskiwanym dochodem, X 50%. Rodzina natomiast może otrzymać zasiłek okresowy do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny ( tj.600 x liczba osób w rodzinie), a dochodem faktycznym rodziny X 50%. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa  niż 20 zł miesięcznie.
Okres na jaki przyznaje się ww. zasiłek, ustalany jest przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek Celowy przysługuje:

 • na konkretny cel, którego osiągnięcie ma zaspokoić niezbędną potrzebę życiową W ustawie o pomocy społecznej wskazano koszty, jakie mogą być pokryte w części lub w całości w ramach zasiłku celowego i są to: zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także koszty pogrzebu.

Kwoty dofinansowań/kwoty udzielonego wsparcia/kwoty udzielonej pomocy:
Przyznanie zasiłku celowego ma charakter fakultatywny (uznaniowy) i rozpatrywany jest indywidualnie w zależności do okoliczności sprawy.

Specjalny Zasiłek Celowy może być przyznany:

 •  w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Zasiłek taki nie może być wyższy niż kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Kwoty dofinansowań/kwoty udzielonego wsparcia/kwoty udzielonej pomocy:
Przyznanie zasiłku celowego ma charakter fakultatywny (uznaniowy) i rozpatrywany jest indywidualnie w zależności do okoliczności sprawy.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 • posiłek;
 • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kwoty dofinansowań/kwoty udzielonego wsparcia/kwoty udzielonej pomocy
Przyznanie zasiłku celowego ma charakter fakultatywny (uznaniowy) i rozpatrywany jest indywidualnie w zależności do okoliczności sprawy.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Komu przysługuje pomoc?
Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi może być przyznana osobom, które wymagają wsparcia innych osób, a rodzina nie może go zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby na terenie miasta Torunia, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wniosku i przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą obejmować:

 • Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
 • Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia
 • Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu
 • Pomoc mieszkaniowa

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu m.in. pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.