MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » FORMY WSPARCIA » Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu można skorzystać m.in. z:

 • Prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługuje osobie wymagającej leczenia, nie objętej powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł lub na osobę w rodzinie – 600 zł; Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku przez osobę lub udzielenia świadczeń w stanie nagłym przez świadczeniodawcę (najczęściej szpital).
 • Indywidualnego Programu Integracji

Indywidualny Program Integracji polega na udzieleniu wsparcia osobom, które uzyskały w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą (posiadają decyzję o przyznaniu jednego z tych statusów, wydaną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców) lub pobyt czasowy przyznany dlatego, że są członkami rodziny osoby, która posiada w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (czyli posiada decyzję na pobyt czasowy w Polsce wydaną przez Wojewodę na podstawie art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy o cudzoziemcach).

Wniosek o udział w IPI można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Słowackiego 114,

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o IPI:

w przypadku posiadania statusu uchodźcy:

 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy
 • karta pobytu wydana w związku z nadaniem statusu uchodźcy
 • genewski dokument podróży

w przypadku posiadania ochrony uzupełniającej:

 • decyzja o przyznaniu ochrony uzupełniającej - o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej
 • karta pobytu, wydana w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej

w przypadku posiadania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną – z żoną lub mężem posiadającym uzyskany w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą:

 • decyzja Wojewody o przyznaniu zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy o cudzoziemcach
 • karta pobytu czasowego, związana z wydaniem powyżej wskazanej decyzji

Zasiłki

Zasiłek Stały przysługuje:

1. Pełnoletniej osobie samotnej gospodarującej jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 776 zł. i która jednocześnie jest:

 • niezdolna do pracy z powodu wieku, tj. osiągnęła wiek określony w art. 24 ust. 1, 2 i 2a oraz w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • całkowicie niezdolna do pracy lub całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego lub Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności albo do I lub II grupy inwalidów.

2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, której dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego 600 zł i która jednocześnie jest:

 • całkowicie niezdolna do pracy lub całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo jest zaliczona do I lub II grupy inwalidów albo legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 • niezdolna do pracy z powodu wieku, tj. osiągnęła wiek określony w  art. 24 ust. 1, 2 i 2a orazw art. 27 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek Okresowy przysługuje osobie lub rodzinie, która:

 • znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji jak np. długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego np. ZUS, KRUS
 • posiada niższe dochody niż kryterium dochodowe.

Zasiłek Celowy przysługuje:

 • na konkretny cel, którego osiągnięcie ma zaspokoić niezbędną potrzebę życiową W ustawie o pomocy społecznej wskazano koszty, jakie mogą być pokryte w części lub w całości w ramach zasiłku celowego i są to: zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także koszty pogrzebu.

Specjalny Zasiłek Celowy może być przyznany:

 •  w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Zasiłek taki nie może być wyższy niż kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 • posiłek;
 • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Komu przysługuje pomoc?
Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi może być przyznana osobom, które wymagają wsparcia innych osób, a rodzina nie może go zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby na terenie miasta Torunia, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wniosku i przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą obejmować:

 • Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
 • Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia
 • Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu
 • Pomoc mieszkaniowa

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu m.in. pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.