MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » FORMY WSPARCIA » Piecza zastępcza i wspieranie rodzin

Piecza zastępcza i wspieranie rodzin

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opiekii wychowania przez rodziców biologicznych. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następujena podstawie orzeczenia sądu.
Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może pozostać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli uczy się: w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowany stopniu niepełnosprawności i uczy się: w szkole, uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
Formy rodzinnej pieczy zastępczej:
1. rodzina zastępcza:
a) spokrewniona,
b) niezawodowa,
c) zawodowa, w tym:

 • pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego
 • zawodowa specjalistyczna,

2. rodzinny dom dziecka.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Kandydat może odbyć szkolenie, o którym mowa powyżej po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu aktywnie poszukuje chętnych do odbycia szkolenia dla kandydatów na sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Wszelkie informacje
są udzielane w pokoju nr 201 i 208 (II piętro) oraz w pokoju nr 301 (III piętro) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Słowackiego 114, tel. 56 650- 85 -65 wew. 139, 140, 141, 165 i 128.

KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Jak pomagamy?

 • udzielaMY pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • przygotowujeMY we współpracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
 • pomagaMY rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • zapewniaMY rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • zgłaszaMY do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • udzielaMY wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • przedstawiaMY corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Jak to działa w praktyce?
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
 
Gdzie NAS znajdziesz w sieci?
Aktualne informacje oraz prowadzone działania dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej można znaleźć na fanpage: Supermocni – rodzice zastępczy z Torunia

USAMODZIELNIANIE

Co to jest usamodzielnienie?

Długotrwały proces wychowawczy, któremu podlegają pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, mający na celu podjęcie przez nich samodzielnego, dojrzałego życia w integracji ze środowiskiem.

Od czego Powinieneś zacząć?
Pierwszym krokiem jest wskazanie na rok przed uzyskaniem pełnoletności opiekuna usamodzielnienia.

Drugim krokiem jest sporządzenie na dwa miesiące przed uzyskaniem pełnoletności Indywidualny Program Usamodzielnienia.

Pozwala on szczegółowo zaplanować dalszą drogę życiową i edukacyjną usamodzielnianego wychowanka i tym samym zobowiązuje go do realizacji zawartych w nim etapów.

Jaką pomoc możesz uzyskać?

pomoc materialną:

 • kontynuowanie nauki
 • usamodzielnienie
 • zagospodarowanie

pomoc w uzyskaniu:

 • odpowiednich warunków mieszkaniowych
 • zatrudnienia
 • pomoc prawną i psychologiczną.

Kto Ci pomoże?
Wszelkie informacje dot. usamodzielnienia uzyskasz w pokoju nr 305 (III piętro) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Słowackiego 114, tel. 56 650 - 85 - 65 wew. 164.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Dziecko pozbawione całkowicie lub częściowo opieki i wychowania w rodzinie biologicznej może zostać umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu: interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego.

Placówki sprawują nad dzieckiem opiekę całkowitą, dbając o jego wszechstronny rozwój. Ich zadaniem jest także współpraca z rodziną biologiczną dziecka w tym w zakresie umożliwienia powrotu dziecka do rodziny naturalnej. Szczegółowe zasady pracy placówki określa jej regulamin organizacyjny.
1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, podlegająca pod Centrum  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” w Toruniu – placówka typu socjalizacyjnego
Toruń, ul. Krasińskiego 74/1
tel. 56/622-77-29    
14 miejsc
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, podlegająca pod Centrum  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” w Toruniu - placówka typu interwencyjnego
Toruń, ul. Sienkiewicza 12 m. 4a
tel. 56/622-77-29    
14 miejsc
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, podlegająca pod Centrum  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” w Toruniu - placówka typu socjalizacyjnego

Toruń, ul. Sienkiewicza 12 m.3
tel. 56/622-77-29    
14 miejsc
4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4,podlegająca pod Centrum  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” w Toruniu placówka typu interwencyjno-socjalizacyjnego

Toruń, ul. PCK 10
tel. 730-622-546    
14 miejsc
5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5, podlegająca pod Centrum  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” w Toruniu - placówka typu socjalizacyjnego

Toruń, ul. Św. Józefa 107
tel. 730-681-807    
12 miejsc
6. Rodzinny Dom Dziecka – placówka typu     rodzinnego    
Toruń, ul. Rzepakowa 1/3
tel. 664-241-736    
8 miejsc

7. Dom Rodzinny - placówka typu rodzinnego
Toruń, ul. Żytnia 28
tel. 56/654-54-72  
8 miejsc

8. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza   „Insieme - Razem” prowadzona przez Dom  Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych  Somasków - placówka niepubliczna, typu socjalizacyjnego

Toruń, ul. Nowotarska 5
tel. 690-497-679    
14 miejsc
Łącznie: 98 miejsc