MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » FORMY WSPARCIA » Przeciwdziałanie przemocy

Przeciwdziałanie przemocy

W ramach oferty pomocowej dla osób będących w sytuacjach kryzysowych od dnia 1 stycznia  2021 r. funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Toruniu z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 80 F.
Mieszkańcy Torunia, którzy i znaleźli się w kryzysie z powodu doświadczania przemocy domowej lub z innych nagłych przyczyn, np. śmierć bliskiej osoby, rozpad związku itp., otrzymają interdyscyplinarną, specjalistyczną pomoc i wsparcie. Wsparcie jest udzielane bez względu na wiek, płeć, dochód, rasę, wyznanie, czy przekonania. Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie udzielana jest zarówno w formie dyżurów stacjonarnych w jak i w ramach konsultacji telefonicznych i e-mailowych.
Wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielają specjaliści między innymi: psycholog, prawnik i pracownik socjalny pełniący całodobowe dyżury zgodnie z ustalonym planem pracy. Ośrodek każdego roku przygotowuje Programy Wspierające i dzięki temu realizowana jest pomoc w formie: Szkoły dla Rodzica,  Zajęć specjalistycznych dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb zachowań i dążeń, Wsparcie specjalistyczne matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy domowej, Interdyscyplinarne wsparcie dla osób stosujących przemoc domową, Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej,

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej działa
Telefon Zaufania – dla osób szukających wsparcia a chcących zachować anonimowość czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 19:00 do 21:00 56 622 00 00
Oraz
Całodobowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży „Nie Jestem Sam - Telefon Mam” 516 500 600, a także telefony dostępne całodobowo w każdy dzień tygodnia  56 477 00 91 ora 56 477 00 92

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Do zadań należy:

 •     Opracowywanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy domowej.
 •     Prowadzenie poradnictwa i interwencji kryzysowej na rzecz osób i rodzin w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i występujących problemów alkoholowych.
 •     Prowadzenie działań edukacyjnych służących uzyskaniu kompetencji rodzin w kryzysie w tym zagrożonych przemocą domową.
 •     Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy domowej i osób doświadczających kryzysów rodzinnych.
 •     Reagowanie na pojawiające się sytuacje kryzysowe na terenie miasta Torunia i podejmowanie działań w ramach interwencji kryzysowej w tym udzielanie wsparcia w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych.
 •     Zapewnienie miejsc krótkotrwałego pobytu dla ofiar przemocy domowej i osób dotkniętych sytuacją kryzysową.
 •     Współudział w działaniach na rzecz profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem.
 •     Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalania uprawnień oraz przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych będących podstawą do wydawania decyzji administracyjnych.
 •     Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie kierowania do domu pomocy społecznej.
 •     Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną przy wykorzystaniu metod pracy socjalnej (indywidualnej, grupowej i środowiskowej) oraz narzędzi i instrumentów pracy socjalnej, w tym kontraktu socjalnego, projektu socjalnego, indywidualnych programów i innych, dostosowanych do specyfiki odbiorców prowadzących do zmiany sytuacji kryzysowej.
 •     Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
 •     Współpraca z jednostkami i instytucjami w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz udział w realizacji programów aktywizacji i integracji.
 •     Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 •     Opracowywanie i aktualizowanie bazy danych instytucji i organizacji oferujących wsparcie osobom znajdującym się w kryzysie.
 •     Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych.
 •     Udział w projektach współfinansowanych ze środków finansowych spoza budżetu Gminy Miasta Toruń, w tym przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Ponadto:

 •     Współpraca z Policją, sądem oraz instytucjami i organizacjami udzielającymi pomocy i wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie oraz gromadzenie i udostępnianie informacji o możliwości uzyskania wsparcia w tym wsparcia specjalistycznego.
 •     Prowadzenie kompleksowych działań na rzecz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu, w tym zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej oraz prowadzenie spraw wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym podejmowanie działań wynikających z realizacji procedury „Niebieskie Karty”;
 •     Tworzenie i prowadzenie banku informacji o instytucjach i organizacjach działających w obszarze interwencji kryzysowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby umówić się na konsultacje ze specjalistą należy dzwonić pod numery telefonów czynne całą dobę 7 dni w tygodniu: 56 744 00 91 i 56 477 00 92 lub mail: sekretariat@mopr.torun.pl