Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Opieka wytchnieniowa - kilka informacji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w roku 2020 zrealizował Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem głównym Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienie swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.
Program kierowany był do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
Program realizowany był w dwóch formach:
• świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
• świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji / dietetyki w miejscu zamieszkania.
Pierwszą formą zostały objęte 54 osoby (w tym 4 dzieci) natomiast drugą formą zostało objętych 35 osób (w tym 8 dzieci) ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku dzieci orzeczeniem o niepełnosprawności.
Usługa w ramach pobytu dziennego była prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Fundację Agencji Służb Społecznych.
Usługa w ramach specjalistycznego poradnictwa była realizowana przez Fundację Agencji Służb Społecznych.