MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » Aktualności » "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” - Trwa nabór wniosków

"Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” - Trwa nabór wniosków

Grafika poglądowa

Gmina Miasta Toruń przystąpiła do dwóch programów finansowanych ze środków PFRON „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie oraz Mieszkanie dla absolwenta, których realizatorem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.
Formy dofinansowania:
1) dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
2) wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego; na dzień 1.08.2022 r. wynosi 86.034,75 zł.
Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
1) posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2) złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3) złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4) w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.
W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
2) orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.
Wnioski można składać do dnia 31.12.2024 r.
Dokumenty programowe:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-...

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta  jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.
Formy dofinansowania:
1) dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.
2) dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
a) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
b) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
c) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.
Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o  znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi  z  orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
Wnioski można składać do dnia 31.12.2023 r.
Dokumenty programowe:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-...

Wnioski składane będą przez System Obsługi Wsparcia SOW. Informacji w sprawie programów udzielają pracownicy Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu pod nr tel. 56 650 85 65 wew. 124, 121, 129, 130, 131 lub bezpośrednio w siedzibie MOPR przy ul. Słowackiego 114 /BOX 04.