MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » FORMY WSPARCIA » Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

Stypendium Szkolne

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?
Znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie) i w trudnej sytuacji rodzinnej (w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe).

O Stypendium Szkolne mogą ubiegać się:

  • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia równoczesne spełnienie obu przesłanek: trudnej sytuacji materialnej i trudnej sytuacji rodzinnej.

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

  •  dziecku uczęszczającemu do „zerówki”,
  •  uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 480 zł (rocznie),
  • słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 232 zł (rocznie),
  • uczniowi przebywającemu w internacie lub stancji w związku z pobieraniem nauki w Toruniu, zamieszkującemu poza Toruniem.

Kiedy złożyć wniosek?
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 do 15 września danego roku  szkolnego, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze  rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego.

Gdzie złożyć wniosek?
W siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Słowackiego 114 w godzinach 7:30-14:00 oraz w Rejonach Pomocy Środowiskowej od 7:30 do 14:00 od 1 do 15 września

Jakie zasady obowiązują Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu dochodu dla osób ubiegających się  o stypendium szkolne?

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) - 600.00 zł.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku – Zasady przyznawania Zasady ubiegania się o stypendium 2022

Zasiłek Szkolny

Komu może być przyznany zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi/słuchaczowi znajdującemu się przejściowo
w szczególnie trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Ile razy można otrzymać zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany jednorazowo w stosunku do określonego zdarzenia losowego

W jakiej formie przyznawany jest zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub
kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 3902

Kiedy można ubiegać się o zasiłek szkolny?

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Jaka jest wysokość zasiłku szkolnego?

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia tj. 620 zł.

Jakie dokumenty należy dostarczy do Stypendium i Zasiłku szkolnego?

  • Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień 2022 r. - dla uczniów, styczeń 2023 r. - dla słuchaczy) lub w przypadku utraty dochodu w miesiącu złożenia wniosku,  ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Tabela poniżej zawiera wykaz dokumentów potwierdzających dochód rodziny.
  • Zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły zawierające w szczególności: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza w roku szkolnym 2022/2023 oraz planowany termin ukończenia szkoły - załącznik nr 2 zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły
  • Dokument potwierdzający zamieszkanie ucznia/słuchacza w Toruniu Zamieszkanie na terenie Torunia dokumentuje: zaświadczenie o zameldowaniu (stałym lub czasowym) na terenie Torunia wydane przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia lub umowa najmu mieszkania, zaświadczenie z spółdzielni mieszkaniowej lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Torunia z klauzulą o odpowiedzialności karnej podpisane w obecności pracownika przyjmującego wniosek - załącznik nr 3 oświadczenie.