MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » FORMY WSPARCIA » Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Działając na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rada Miasta Torunia dnia 18 lutego 2021 r. przyjęła uchwałę nr 578/21 w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 911). Zgodnie z §2 ust. 1 ww. uchwały członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego powoływani są zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia na okres pięciu lat, po przeprowadzeniu naboru kandydatów. Od roku 2021 Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu  działa na podstawie zarządzenia nr 325 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 grudnia 2021 r. w szesnastoosobowym składzie, powołanym zgodnie z art. 9a ust.3 w/w ustawy. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego (…)  wchodzą przedstawiciele
•    Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu,
•    Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Toruniu,
•    Policji,
•    oświaty,
•    ochrony zdrowia,
•    Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej,
•    organizacji pozarządowych (Caritas Diecezji Toruńskiej),
•    Straży Miejskiej
•    prokuratury.

Zespół Interdyscyplinarny (…)  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązywaniem problemów przy wykorzystaniu zasobów, będących w dyspozycji każdego z członków powołanego zespołu. Osoby wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego (…) legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Dla członków zespołu organizowane są specjalistyczne szkolenia w celu podnoszenia ich kompetencji, w sprawach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego (…) odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zespół tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Kazimiera Podgórska
Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
kom. tel. 501-628-982
mail: k.podgorska@mopr.torun.pl.
adres: ul. M. Skłodowskiej – Curie 80 F, 87-100 Toruń
tel. do siedziby 56-477-00-91 / 92 czynne całą dobę 7 dni w tygodniu

Zespół Interwencyjno-Motywujący na rzecz osób nadużywających alkoholu oraz w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie, działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     
ul. Fałata 39,
87-100 Toruń
tel. 56 611 84 54

Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy     
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,
87-100 Toruń
tel. 56 656 10 83, 56 659 13 99

 Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie to zgłoś się na do nas po pomoc. Istnieje możliwość wdrożenia w rodzinie procedury „Niebieskie Karty”.

 Pamiętaj! Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie to możesz anonimowo – telefonicznie powiedzieć o tym, byśmy mogli pomóc osobie lub rodzinie.

Warto wiedzieć: przemoc

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się działania, bądź też zaniechania jakich dopuszcza się osoba, wobec innej bliskiej sobie osoby, wspólnie zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe. Mogą to być działania mające na celu zmuszanie kogoś do zachowań wbrew woli, narażające na utratę zdrowia lub życia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność - w tym seksualną. Działania te powodują szkody na zdrowiu fizycznym lub/i psychicznym, a także wywołują krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Osobą doświadczającą przemocy w rodzinie może być dziecko, współmałżonek, partner, osoba z niepełnosprawnością, osoba starsza.
Przemoc fizyczna to naruszenie nietykalności fizycznej np. popychanie, spoliczkowanie, uderzanie, wykręcanie rąk, szczypanie, kopanie, przyduszanie, bicie, parzenie, porzucanie w niebezpieczniej okolicy, przetrzymywanie i inne…
Przemoc psychiczna to naruszenie godności osobistej np. groźby, ośmieszanie, krytykowanie, wyzwiska, izolacja, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, upokarzanie, poniżanie, ciągłe niepokojenie, wmawianie choroby psychicznej i inne…
Przemoc seksualna to naruszenie intymności np. zmuszenie do obcowania płciowego, wymuszanie nieakceptowalnych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi i inne…
Przemoc ekonomiczna to odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych, odbieranie pieniędzy, uniemożliwianie lub ograniczanie podjęcia pracy i inne…
Zaniedbywanie to niewypełnianie obowiązku opieki ze strony osób bliskich np. brak pomocy w chorobie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia i inne…